Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XXII/227/2008 w sprawie ustalenia wysoko??ci stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zak??ad??w bud??etowych na rok 2008

Uchwa??a Nr XXII/227/2008 w sprawie ustalenia wysoko??ci stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zak??ad??w bud??etowych na rok 2008

Numer uchwa??y: 227
Numer sesji: XXII
Rok: 2008


Uchwała Nr XXII/227/2008 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany
Uchwały Nr XVII/192/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2007 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2008


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XVII/192/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2008 § 1 przyjmuje brzmienie:

„Ustala się na rok 2008 stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w następującej wysokości:

1. Miejski Zakład Komunikacji – kwota jednostkowa brutto
 przewozy w komunikacji miejskiej – 2,33 zł na 1 wozokilometr
 przewozy osób niepełnosprawnych – 2,03 zł na 1 wozokilometr

2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych
 remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – 20,0691 zł na 1 m2 powierzchni

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 utrzymanie obiektów sportowych – 4,72 zł na 1m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe
 utrzymanie budynku „czarnego” – 12,25 zł na 1m2 powierzchni”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXII/227/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/192/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2008


Prezydent Miasta Leszna przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla miejskich zakładów budżetowych działających w Lesznie w 2008 roku w związku z uruchomieniem wolnych środków z lat ubiegłych, zmiana dotyczy:
1. Miejskiego Zakładu Komunikacji:
Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej przeznaczonej za przewozy w komunikacji miejskiej oraz osób niepełnosprawnych wynosi:
Przewozy komunikacji miejskiej
 przed zmianami 2,27 zł na 1 wozokilometr
 po zmianach 2,33 zł na 1 wozokilometr
Przewozy osób niepełnosprawnych
 przed zmianami 2,01 zł na 1 wozokilometr
 po zmianach 2,03 zł na 1 wozokilometr
Kwota dotacji ogółem wynosi:
 przed zmianami 2.597.650 zł,
 po zmianach 2.672.550 zł
2. Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych:
Stawka jednostkowa na działalność remontową komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna wynosi:
 przed zmianami 15,7405 zł na 1 m2 powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych,
 po zmianach 20,0691 zł na 1 m2 powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych.
Kwota dotacji ogółem wynosi:
- przed zmianami 2.000.000,- zł
- po zmianach 2.550.000,- zł
3. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Stawka jednostkowa na utrzymanie obiektów sportowych i budynku „czarnego”,
 przed zmianami 3,91 zł na 1 m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe,
 po zmianach 4,72 zł na 1 m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe.
Kwota dotacji ogółem wynosi:
 przed zmianami 782.500,- zł
 po zmianami 937.100,- zł
 zwiększenie 154.600,- zł
Przy określeniu stawki jednostkowej uwzględniono zasadę wynikającą
z art. 19 ust. 10 ustawy o finansach publicznych, tzn. łącznie dotacja dla zakładu budżetowego nie może przekroczyć 50% jego wydatków.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krystian Raburski
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2008-05-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-05-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.