Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XX/224/2008 w sprawie: przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wilkowickiej, Poznanskiej, Fabrycznej, Zacisze i tor??w kolejowych w Lesznie.

Uchwa??a Nr XX/224/2008 w sprawie: przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wilkowickiej, Poznanskiej, Fabrycznej, Zacisze i tor??w kolejowych w Lesznie.

Numer uchwa??y: 224
Numer sesji: 20
Rok: 2008

UCHWAŁA Nr XX/224/2008
RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 27.03.2008 roku 

w sprawie: przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wilkowickiej,
Poznanskiej, Fabrycznej, Zacisze i torów kolejowych w Lesznie.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) oraz art. 14 ust.1 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) uchwala
sie, co nastepuje:
§ 1. Przystepuje sie do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ul. Wilkowickiej, Poznanskiej, Fabrycznej, Zacisze, i torów
kolejowych w Lesznie, zwanego dalej planem.
§ 2. Granice terenu objetego planem naniesiono na mapie geodezyjnej stanowiacej
załacznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 3. Przedmiotem planu jest okreslenie:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczajacych tereny o rónym
przeznaczeniu lub rónych zasadach zagospodarowania;
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej;
5) wymagan wynikajacych z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) parametrów i wskazników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskazników intensywnosci
zabudowy;
7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegajacych
ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a take naraonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagroonych
osuwaniem sie mas ziemnych;
8) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomosci objetych
planem miejscowym;
9) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczen w ich
uytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej;
11) sposobu i terminów tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uytkowania
terenów;
12) stawki procentowej, na podstawie której ustala sie opłate z tytułu wzrostu
wartosci nieruchomosci na skutek uchwalenia planu miejscowego;
13) granic obszarów wymagajacych przeprowadzenia scalen i podziałów
nieruchomosci;
14) granic obszarów rehabilitacji istniejacej zabudowy i infrastruktury technicznej;
15) granic obszarów wymagajacych przekształcen lub rekultywacji;
16) granic obszarów pod budowe obiektów handlowych o powierzchni sprzeday
powyej 400 m2
17) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów słuacych organizacji
imprez masowych;
18) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a take ograniczen
dotyczacych prowadzenia na ich terenie działalnosci gospodarczej, okreslonych
w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów
zagłady.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza sie Prezydentowi Miasta Leszna.
§ 5. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjecia.


Przewodniczacy
Rady Miejskiej Leszna
Piotr Olejniczak


UZASADNIENIE
do uchwały Nr XX/224/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27.03.2008 roku


Uchwałe w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wilkowickiej, Poznanskiej,
Fabrycznej, Zacisze, i torów kolejowych w Lesznie podejmuje sie na wniosek
Prezydenta Miasta Leszna.
Od dnia 1 stycznia 2004 r. na przedmiotowy teren w zwiazku z art. 87
ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zmianami) nie obowiazuja ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Obszar objety niniejsza uchwała został wskazany do objecia miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego w wieloletnim programie sporzadzania
planów miejscowych, który stanowi integralna czesc analizy zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym Leszna. Program nawiazuje do ustalen studium,
uwzglednia decyzje zamieszczone w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust 1-3
i art. 67 wspomnianej ustawy oraz wnioski w sprawie sporzadzenia lub zmiany planu
miejscowego. Kompletna analiza została przedstawiona Radzie Miejskiej i stanowi
załacznik nr 2 do Uchwały Nr XL/496/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia
5 pazdziernika 2006 roku w sprawie aktualnosci studium uwarunkowan i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Leszna oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Objecie obszaru planem miejscowym jest wiec
realizacja wieloletnich celów okreslonych w trybie art. 32 wymienionej ustawy.
Zakres prac planistycznych po ich uchwaleniu niniejsza uchwała, bedzie zgodny ze
zmiana studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Leszna przyjeta Uchwała Nr XIX/215/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego
2008r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowan i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie ul. Wilkowickiej, Poznanskiej,
Fabrycznej, Zacisze i torów PKP w Lesznie.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uporzadkuje pod
wzgledem formalno-prawnym stan istniejacy, pozwoli ustalic przeznaczenie terenów
oraz okresli sposoby ich zagospodarowania i zabudowy.
PREZYDENT MIASTA LESZNA Przewodniczacy
Rady Miejskiej Leszna
Tomasz Malepszy
Piotr Olejniczak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2008-04-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-31
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.