Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XX/222/2008 w sprawie przyj?cia ??Miejskiego programu na rzecz wspierania os??b niepe??nosprawnych w mie??cie Lesznie na lata 2008 ?? 2010?.

Uchwa??a Nr XX/222/2008 w sprawie przyj?cia ??Miejskiego programu na rzecz wspierania os??b niepe??nosprawnych w mie??cie Lesznie na lata 2008 ?? 2010?.

Numer uchwa??y: 222
Numer sesji: 20
Rok: 2008


Uchwała Nr XX/222/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 marca 2008 roku

w sprawie: przyjęcia „Miejskiego programu na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych w mieście Lesznie na lata 2008 – 2010”.


Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 35a ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się „Miejski program na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych w mieście Lesznie na lata 2008 - 2010”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Traci moc uchwała nr XXXVI/435/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych w mieście Lesznie”.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakUzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej Leszna
Nr XX/222/2008 z dnia 27 marca 2008 roku

w sprawie: przyjęcia „Miejskiego programu na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych w mieście Lesznie na lata 2008 – 2010.”


Zgodnie z treścią art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat zobowiązany jest do opracowania i realizacji powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.
Program wyznacza cele oraz definiuje zadania z zakresu wsparcia osób niepełnosprawnych realizowane przez samorządowe jednostki organizacyjne oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych.
Zawarte w nim cele i zadania są odpowiedzią na lokalne potrzeby osób niepełnosprawnych oraz propozycje programowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Program powstał w oparciu o diagnozę problemów społecznych w mieście Lesznie opracowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i wpisuje się w Strategię rozwiązywania problemów społecznych w mieście Lesznie. Na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Leszna zostało przedstawione sprawozdanie z realizacji poprzedniego programu oraz nowy Program na lata 2008-2010, który został zaopiniowany pozytywnie. Otrzymał on również pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
W związku z powyższym zasadne jest przyjęcie powyższej uchwały.


Opracował: MOPR

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Alicja So??tysiak
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2008-04-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-31
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.