Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XX/220/2008 w sprawie udzielania dotacji w 2008 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk??w.

Uchwa??a Nr XX/220/2008 w sprawie udzielania dotacji w 2008 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk??w.

Numer uchwa??y: 220
Numer sesji: 20
Rok: 2008


UCHWAŁA NR XX/220/2008
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 27 marca 2008 roku

w sprawie udzielania dotacji w 2008 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.


Na podstawie art. 81 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), a także w związku z § 5 uchwały Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej z dnia 5 października 2006 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 195, poz. 4586), uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się dotacji następującym osobom:
1) Katarzyna Tuliszka oraz 6 współwłaścicieli – kamienica mieszczańska, ul. Leszczyńskich 21 w Lesznie, na wykonanie frontowej elewacji, wymiana frontowego opierzenia, malowanie okien w lokalach mieszkalnych i strychu, malowanie drzwi wejściowych, wymiana płytek przy wejściu. Skuwanie starych tynków i położenie nowych, odtworzenie profili i inne prace zgodnie z wnioskiem - dotacja w kwocie: 14.720,60 zł (50% całkowitych kosztów zadania).

2) Danuta Pipiergał - Kamienica z 2. poł. XIX w. przy ul. Wolności 4 - remont dachu – remont konstrukcji dachu i pokrycia papowego – dotacja w kwocie 46.881,97 zł (50,00 % całkowitych kosztów zadania z uwagi na zagrożenie zabytku dewastacją z powodu nieszczelnego dachu i korozji biologiczno - mechanicznej).


3) Magdalena Zakrzewska, Zbigniew Zakrzewski – kamienica zabytkowa przy ul. B. Chrobrego 48 – renowacja tylnej elewacji budynku głównego oraz oficyn, a także przepona pozioma ścian metodą iniekcji – dotacja w kwocie 60.083,53 zł (50 % całkowitych kosztów zadania).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakUZASADNIENIE DO UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ LESZNA NR XX/220/2008 

z dnia 27 marca 2008 roku
w sprawie udzielania dotacji w 2008 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.


Postanowienia § 5. uchwały Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia
5 października 2006 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nakładają na Radę Miejską Leszna obowiązek podjęcia odrębnej uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu miasta Leszna na w/w cel w danym roku kalendarzowym. Przedmiotowa uchwała oznacza nie tylko potrzebę zapewnienia przez Miasto Leszno właściwej i skutecznej ochrony konserwatorskiej zabytków, będących świadectwem historii naszego miasta, ale także realizację zasad jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych, oraz stanowi dla władz miasta Leszna podstawę do dysponowania środkami publicznymi.
Wskazane w uchwale prace i roboty budowlane przy zabytkach mają na celu zabezpieczenie, zachowanie, odnowienie i utrwalenie substancji zabytków.
Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób rozliczania oraz sposób kontroli wykonanych zadań określają:
1. Uchwała Nr XL/484/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 października 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
2. Zarządzenie Nr 26/2008 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie określenia wzorów druków obowiązujących podmioty uprawnione, ubiegające się o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, znajdującym się na terenie Miasta Leszna, wpisanym do rejestru zabytków.


Opracował
Wydział Kultury i Kultury Fizycznej
Urzędu Miasta Leszna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2008-04-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-31
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.