Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XX/218/2008 w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2008.

Uchwa??a Nr XX/218/2008 w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2008.

Numer uchwa??y: 218
Numer sesji: 20
Rok: 2008

Uchwała Nr XX/218/2008

Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 marca 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2008.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184, art.188 ust.2 i art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2008 przyjętym Uchwałą Nr XVII/194/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2007 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2008 po stronie dochodów o kwotę 4.358.414,- zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2008 po stronie wydatków
na kwotę 4.358.414,- zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę 1.673.444,- zł zgodnie z Załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2008” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 43/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku.

4. Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2008” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 44/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku.

5. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie załącznika nr 8 „Wydatki majątkowe w 2008 roku” po dokonaniu następujących zmian:
1) w poz. 1 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększenie o kwotę 500.000,- zł, w tym:
a. „inwestycje wieloletnie” zwiększenie o kwotę 500.000,- zł,

6. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/1 „Wieloletni Program Inwestycyjny na rok 2008” po dokonaniu następujących zmian:
1) w poz. I.1 „Trasa W-Z” :
a. zwiększenie środków własnych Miasta o kwotę 1.600.000 zł w 2008 roku,
b. zmniejszenie środków z innych źródeł o kwotę 1.600.000 zł w 2008 roku,

2) w poz. V.1 „Modernizacja i budowa boisk piłkarskich i urządzeń sportowych”:
a. zwiększenie środków własnych Miasta o kwotę 500.000 zł w 2008 roku,
3) w poz. IX.2 „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego w rejonie: ul. Okrężna, tory PKP, pola irygacyjne, ul Miernicza, ul. 17 Stycznia”:
a. zmniejszenie środków własnych Miasta o kwotę 1.600.000 zł w 2008 roku,
b. zwiększenie środków własnych Miasta o kwotę 1.600.000 zł w 2009 roku,

7. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 10 „Zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek w 2008 roku” po dokonaniu następujących zmian:
1) poz. I.3 zwiększenie w poz. „wydatki” o kwotę 1.851,- zł
2) poz. I.6 zwiększenie w poz. „wydatki o kwotę 11.511,- zł
3) poz. II wprowadza się:
a. II.2 „Dział 801 rozdz. 80101” „Szkoły podstawowe” „Przychody” kwotę 3.910,- zł oraz „Wydatki” kwotę 25.270,- zł,
b. II.3 „Dział 801 rozdz. 80102” „Szkoły podstawowe specjalne” „Przychody” kwotę 50,- zł, „Wydatki” kwotę 1.330,- zł,
c. II.4 „Dział 801 rozdz. 80110” „Gimnazja” „Przychody” kwotę 1.248,- zł, „Wydatki” kwotę 11.765,- zł,
d. II.5 „Dział 801 rozdz. 80120” „Licea ogólnokształcące” „Przychody” kwotę 200,- zł, „Wydatki” kwotę 221,- zł,

8. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2008 roku” po dokonaniu następujących zmian:
1) w poz. 2 „Miejski Zakład Budynków Komunalnych zwiększenie w poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem wydatki oraz „Wydatki inwestycyjne” o kwotę 128.000,- zł,
2) w poz. 3 „Miejski Zakład Zieleni” zwiększenie w poz. „Razem przychody”, „Przychody własne”, „Razem wydatki” oraz „pozostałe wydatki bieżące” o kwotę 70.000,- zł

9. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 12 „Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku”. Szczegółowy wykaz zmian przedstawia załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 13 „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w 2008 roku”. Szczegółowy wykaz zmian przedstawia załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 14 „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2008 roku”. Szczegółowy wykaz zmian przedstawia załącznik nr 15 do niniejszej uchwały.§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 226.581.151,- zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 156.424.057,- zł,
2) dochody powiatu w wysokości 70.157.094,- zł”

2. § 1 ust. 2 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje dochody bieżące w kwocie 200.693.436,- zł i dochody majątkowe w kwocie 25.887.715,- zł”

3. § 1 ust. 3 pkt 8 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„dotacje z funduszy celowych w kwocie 1.655.693,- zł.

4. § 2 ust. 1 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w wysokości 238.581.151,- zł jak w załączniku Nr 2
do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 161.531.801,- zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 77.049.350,- zł”

5. § 2 ust. 2 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 188.148.280,- zł, w tym:
a) kwotę 99.011.267,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
b) kwotę 18.655.514,- zł z przeznaczeniem na dotacje,
c) kwota 4.449.000,- zł na wydatki związane z obsługę długu gminy,
2) wydatki majątkowe w kwocie 50.432.871,-zł, jak w załączniku Nr 8”.

6. § 2 ust. 3 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„3. Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na:
1) dotacje podmiotowe w kwocie 10.070.140,- zł, jak w załączniku Nr 9, w tym:
a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 3.131.200,- zł,
b) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6.938.940,- zł,
2) dotacje przedmiotowe w kwocie 5.380.150,- zł, jak w załączniku Nr 11,
3) dotacje celowe w kwocie 3.163.124,- zł, w tym:
a) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 4.000,- zł,
b) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2.198.950,- zł,
c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
w kwocie 368.730,- zł,
d) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 329.944,- zł,
e) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
w kwocie 25.500,- zł,
f) dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 230.000,- zł,
g) dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych w kwocie 6.000,- zł,
4) wpłatę miasta na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 1.100,- zł,
5) wpłaty jednostek na fundusz celowy w kwocie 41.000,- zł.”

7. § 10 Uchwały XVII/194/2007 z dnia 20.12.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 35.211,- zł,
2) celowe (z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników oświaty) w kwocie 0,- zł.
3) celowa na udzielone poręczenia i gwarancje w kwocie 200.000,- zł,
4) celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000,- zł”


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Piotr Olejniczak 


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/218/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2008Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2008, których uzasadnienie przedstawia poniżej.
1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2008” do uchwały budżetowej - dochody – zadania miasta – zwiększenie
o kwotę 684.173,- zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów
Nr ST3/4820/1/08 z dnia 12 lutego 2008r. (wpływ do Urzędu Miasta 20.02.2008r.) o wysokości ostatecznych kwot planowanych dla miasta Leszna w budżecie państwa na rok 2008. Kwota zwiększenia dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2008” do uchwały budżetowej - dochody – zadania powiatu – zmniejszenie o kwotę 3.674.241,- zł
a) zmniejszenie o kwotę 1.966,- zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów
Nr ST4/4820/69/08 z dnia 12 lutego 2008r. (wpływ do Urzędu Miasta 21.02.2008r.) o wysokości ostatecznych kwot planowanych dla miasta Leszna w budżecie państwa na rok 2008 w celu wprowadzenia prawidłowych kwot wysokości subwencji równoważącej,
b) zmniejszenie o kwotę 300,- zł zgodnie z pismem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021-01-AK/08 z dnia 7 lutego 2008r. (wpływ do Urzędu Miasta 19 lutego 2008r.) w związku z ustaleniem kwoty środków z Funduszu Pracy przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania PUP,
c) zwiększenie o kwotę 14.975,- zł z tytułu 25% wielkości dochodów budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-4.3010-3/08 z dnia 22 lutego 2008r. zwiększono plan dochodów budżetu państwa w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami,
d) zwiększenie o kwotę 3.661.532,- zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów
Nr ST4/4820/69/08 z dnia 12 lutego 2008r. (wpływ do Urzędu Miasta 21.02.2008r.) o wysokości ostatecznych kwot planowanych dla miasta Leszna w budżecie państwa na rok 2008 w celu wprowadzenia prawidłowych kwot wysokości subwencji oświatowej,

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2007” do uchwały budżetowej - wydatki – zadania miasta – zwiększenie o kwotę 504.664 oraz zmiany na kwotę 64.500,- zł:
a) zmniejszenie w wysokości 1.600.000,- zł w dz. 900 rozdz.90095 z zadania pn.: „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego w rejonie ul. Okrężnej, torów PKP, pól irygacyjnych, ul. Mierniczej, ul. 17 Stycznia” w związku z przeniesieniem środków na zadanie „Trasa W-Z” w zadaniach powiatu

b) zwiększenie w wysokości 2.106.930,- zł w dz. 801 rozdz. 80101, 80104, 80110, 80148 z przeznaczeniem:
 1.606.930,- zł na wynagrodzenia i pochodne,
 500.000,- zł na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja i budowa boisk piłkarskich i urządzeń sportowych” (realizacja hali widowiskowo-sportowej przy SP Nr 9). Środki pochodzą ze zwiększonej subwencji oświatowej.
c) zwiększenie w wysokości 41.350,- zł w dz. 854 rozdz. 85401, 85407
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Środki pochodzą ze zwiększonej subwencji oświatowej.
d) zmiany pomiędzy działami 926 i 750 na kwotę 64.500,- zł w celu realizacji przez kluby sportowe zadań związanych z promocją Miasta Leszna,
e) zmniejszeni rezerwy ogólnej o kwotę 2.266,- zł z tytułu potwierdzonych niższych kwot dochodów z Ministerstwa Finansów i Funduszu Pracy.

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2007” do uchwały budżetowej - wydatki – zadania powiatu – zwiększenie
o kwotę 3.812.400,- zł:
a) zwiększenie w wysokości 1.600.000,- zł na zadanie pn.: „Trasa W – Z”. Środki pochodzą z zadania inwestycyjnego pn.: „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego w rejonie ul. Okrężnej, torów PKO, pól irygacyjnych, ul. Mierniczej, ul. 17 Stycznia”. Zmiana powyższa pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu o podpisaniu umowy z wykonawcą oraz przystąpienie do robót w miesiącu kwietniu br.
b) zwiększenie w wysokości 2.089.625,- zł w dz. 801 rozdz. 80102, 80111, 80120, 80123, 80130, 80134, 80140, 80143 z przeznaczeniem na wynagrodzenia
i pochodne oraz na remont pomieszczeń dydaktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego. Środki pochodzą ze zwiększonej subwencji oświatowej.
c) przeznaczenie środków z rezerwy ogólnej w wysokości 8.944,- zł w dz. 853 rozdz. 85311 w celu dofinansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej za 6 uczestników będących mieszkańcami miasta Leszna,
d) zwiększenie w wysokości 107.800,- zł w dz. 854 rozdz. 85406, 85407, 85410
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Środki pochodzą ze zwiększonej subwencji oświatowej,
e) zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 6.031,- zł z tytułu dodatkowych dochodów.

5. Załączniki Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie:
a) Załącznika nr 3 „Zadania zlecone gminie na rok 2008” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 43/2008 z dnia 29.02.2008r. Prezydenta Miasta Leszna polegających na:
 dostosowaniu wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego
po uchwaleniu budżetu państwa, zgodnie z pismem oznaczonym nr FB.I-3.3010-3/08 z dnia 21 lutego 2008 roku:
 w dz. 852 rozdz. 85212 zwiększenie środków o kwotę 308.900,- zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i zasiłki alimentacyjne,
 w dz. 852 rozdz. 85214 zwiększenie środków o kwotę 21.600,- zł z przeznaczeniem na zasiłki w opiece społecznej,
b) Załącznika nr 4 „Zadania zlecone powiatowi na rok 2008” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 44/2008 z dnia 29.02.2008r. Prezydenta Miasta Leszna polegających na:
 dostosowaniu wysokości dotacji ujętych w budżecie Miasta Leszna z potwierdzeniem ich przez Wojewodę Wielkopolskiego po uchwaleniu budżetu państwa, zgodnie z pismem nr FB.I-4.3010-3/08 z dnia 22 lutego 2008 roku:
 w dz. 700 rozdz. 70005 zwiększenie środków o kwotę 80.000,- zł z przeznaczeniem na koszty szacunków i opinii,
 w dz. 754 rozdz. 75411 zwiększenie środków o kwotę 2.815,- zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym w wysokości 1.000,- zł w dz. 750 rozdz. 75045 w celu powołania do pracy w komisji poborowej lekarzy w Powiatowej Komisji Lekarskiej spoza miasta Leszna oraz opłacenie ich dojazdów,
- zwiększeniu planu dochodów budżetu państwa w dz. 700 rozdz. 70005
o kwotę 59.900,- zł zgodnie z pismem od Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3010-3/08 z dnia 22 lutego 2008 roku

6. Załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2008 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2008 roku”
wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 5)

7. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 „Wieloletni Program Inwestycyjny na rok 2008” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 6) oraz uzasadnienia pkt 3a) i b) i pkt 4a).

8. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 10 „Zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek w 2008 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 7).
Zmiany polegają na włączeniu po stronie wydatków do planu rachunku dochodów własnych środków pieniężnych, które pozostały na rachunkach bankowych
na koniec 2007 roku oraz wprowadzeniu nowych pozycji dotyczących rachunków tworzonych z tytułu darowizn i odszkodowań.

9. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 11 „Przychody
i wydatki zakładów budżetowych w 2008 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 8).
Zmiany dotyczą zwiększenia dotacji w kwocie 128.000,- zł dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych – 60.000,- zł pochodzi z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 68.000,- zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na przedsięwzięcia związane ze zmianą systemu ogrzewania z węglowego na gazowe
oraz zwiększenia wpływów z usług o kwotę 70.000,- zł (50.000,- zł pochodzi z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 20.000,- zł pochodzi z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w Miejskim Zakładzie Zieleni z tytułu planowanych robót na terenach zielonych miasta Leszna.
10. Załącznik Nr 11 i 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 12 „Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku”
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg zmian w Załączniku Nr 11 do uchwały
w związku z koniecznością wprowadzenia prawidłowych wielkości środków finansowych na dzień 01.01.2008r. zgodnie z saldem na koniec 2007 roku.

11. Załącznik Nr 13 i 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 13 „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku”
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg zmian w Załączniku Nr 13 do uchwały
w związku z koniecznością wprowadzenia prawidłowych wielkości środków finansowych na dzień 01.01.2008r. zgodnie z saldem na koniec 2007 roku.

12. Załącznik Nr 15 i 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 14 „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym w 2008 roku”
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg zmian w Załączniku Nr 15 do uchwały
w związku z koniecznością wprowadzenia prawidłowych wielkości środków na dzień 01.01.2008r. zgodnie z saldem na koniec 2007 roku. Środki będą wykorzystane na utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na przelewy redystrybucyjne. Niewielką kwota 20.000,- zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne – sprzęt komputerowy i reprodukcyjny.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krystian Raburski
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2008-04-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.