Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » PRZENIESIENIE KONCESJI NA WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH

PRZENIESIENIE KONCESJI NA WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

PRZENIESIENIE KONCESJI NA WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH
I. Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.).

II. Wymagane dokumenty:
• Wniosek o przeniesienie koncesji.

Załączniki:
• Zgoda przedsiębiorcy, na rzecz którego koncesja będzie przenoszona, na wszystkie warunki wynikające z koncesji wyrażona w formie pisemnej.
• Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
• Zgoda przedsiębiorcy zbywającego koncesję na jej przeniesienie na rzecz innego przedsiębiorcy wyrażona w formie pisemnej.
• Prawo do nieruchomości gruntowej (wypis z rejestru gruntów, umowa notarialna, umowa dzierżawy itp.)
• Wykazanie, iż przedsiębiorca ubiegający się o przeniesienie koncesji jest w stanie spełnić wymagania finansowe związane z wykonywaniem zamierzonej działalności – należy określić środki umożliwiające prowadzenie przedsięwzięcia (poświadczeniu z Urzędu Skarbowego, Gminy o niezaleganiu z opłatą podatków, z ZUS o niezaleganiu z opłatą składek).
• Prawo do wykorzystania dokumentacji geologicznej.
• Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

III. Opłaty:

1.Opłata skarbowa:
- 10,00 zł – za przeniesienie koncesji;
opłatę skarbową można uiścić w kasie: Urzędu Miasta Leszna, ul. Wałowa 5 albo wpłacić na konto bankowe Urzędu Miasta Leszna nr 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513.

2. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

3. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
a. jednostki budżetowe,
b. jednostki samorządu terytorialnego,
c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego wolontariacie,
d. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.


IV. Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
1. do 1 miesiąca
2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

V. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Geolog Powiatowy,
Leszno, ul. Wałowa 5, pokój 25
tel. (065) 529 81 84, (65) 529 81 85
Godziny pracy: poniedziałek 7.30 - 17.00, wtorek – piątek 7.30-15.30


VI. Tryb odwoławczy:

Od decyzji, przysługuje stronie prawo, wniesienia odwołania, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Leszna, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

VII. Informacje dodatkowe:

• W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ryszard Dorsz
Informację wprowadził: Ryszard Dorsz
Opublikowany dnia: 2008-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.