Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » WYDANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE I ROZPOZNAWANIE Z????? KOPALIN POSPOLITYCH

WYDANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE I ROZPOZNAWANIE Z????? KOPALIN POSPOLITYCH

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

WYDANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE
I ROZPOZNAWANIE ZŁÓŻ KOPALIN POSPOLITYCH

I. Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.) – art. 15 ust. 1 pkt 1 i art. 16 ust. 2a.
• Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) - art. 46 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 47 ust. 2 i 3.
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1777).

II. Wymagane dokumenty:
• Wniosek o udzielenie koncesji opracowany zgodnie z art. 49 ust. 1 . ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) oraz art. 18 i 19 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.).


Załączniki:
• Dane objęte wnioskiem należy uzupełnić dowodami ich istnienia, w szczególności przez dołączenie załączników graficznych sporządzonych zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych.
• 4 egz. projektu prac geologicznych wykonanych w oparciu o art. 32 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1777).
• Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik.
• Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

III. Opłaty:
1.Opłata skarbowa:
- 616,00 zł – za udzielenie koncesji;
- 17,00 zł – za udzielone pełnomocnictwo, w przypadku, gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik;
opłatę skarbową można uiścić w kasie: Urzędu Miasta Leszna, ul. Wałowa 5 albo wpłacić na konto bankowe Urzędu Miasta Leszna nr 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513.

Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków koncesji, jeżeli:
a. dotyczy terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności – 50 % stawki określonej od koncesji,
b. treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności – 100 % stawki określonej od koncesji.

2. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

3. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
a. jednostki budżetowe,
b. jednostki samorządu terytorialnego,
c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z
nieodpłatną działalnością pożytku publicznego wolontariacie,
d. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie
pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze
świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

4. Opłata za koncesję wynikająca z Prawa geologicznego i górniczego:
- w zależności od zakresu określonego w art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku - Prawo geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.).

IV. Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
1. do 1 miesiąca
2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

V. Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Geolog Powiatowy,
Leszno, ul. Wałowa 5, pokój 25
tel. (065) 529 81 84, (65) 529 81 85
Godziny pracy: poniedziałek 7.30 - 17.00, wtorek – piątek 7.30-15.30


VI. Tryb odwoławczy:
Od decyzji, przysługuje stronie prawo, wniesienia odwołania, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Leszna, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

VII. Informacje dodatkowe:
Koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie kopalin pospolitych udziela Prezydent Miasta Leszna, jeżeli jednocześnie spełnione są następujące wymagania:
- obszar zamierzonej działalności nie przekroczy 2 ha,
- wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3,
- działalność prowadzona będzie bez użycia materiałów wybuchowych.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ryszard Dorsz
Informację wprowadził: Ryszard Dorsz
Opublikowany dnia: 2008-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.