Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » ZATWIERDZENIE PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH, KT??RYCH WYKONANIE NIE WYMAGA UZYSKANIA KONCESJI

ZATWIERDZENIE PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH, KT??RYCH WYKONANIE NIE WYMAGA UZYSKANIA KONCESJI

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

ZATWIERDZENIE PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH, KTÓRYCH WYKONANIE NIE WYMAGA UZYSKANIA KONCESJI

I. Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.) – art. 33.
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1777).


II. Wymagane dokumenty:
• Wniosek o zatwierdzenie projektu prac geologicznych, złożony przez podmiot, który sfinansował wykonanie tego projektu.
Załączniki:
• 4 egz. projektu prac geologicznych wykonanych w oparciu o art. 32 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1777).
• Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na terenie, której są planowane prace geologiczne.
• Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik.
• Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

III. Opłaty:

1.Opłata skarbowa:
- 10,00 zł – za wydanie lub zmianę decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych;
- 17,00 zł – za udzielone pełnomocnictwo, w przypadku gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik;
opłatę skarbową można uiścić w kasie: Urzędu Miasta Leszna, ul. Wałowa 5 albo wpłacić na konto bankowe Urzędu Miasta Leszna nr 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513.

2. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

3. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
a. jednostki budżetowe,
b. jednostki samorządu terytorialnego,
c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego wolontariacie,
d. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.


IV. Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
1. do 1 miesiąca
2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.V. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Geolog Powiatowy
Leszno, ul. Wałowa 5, pokój 25
tel. (065) 529 81 84, (65) 529 81 85
Godziny pracy: poniedziałek 7.30 - 17.00, wtorek – piątek 7.30-15.30

VI. Tryb odwoławczy:

Od decyzji, przysługuje stronie prawo, wniesienia odwołania, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Leszna, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

VII. Informacje dodatkowe:

• W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
• Wykonawca prac geologicznych jest zobowiązany zgłosić zamiar przystąpienia do wykonywania robót geologicznych właściwemu organowi administracji geologicznej, organowi nadzoru górniczego oraz Prezydentowi Miasta Leszna.
• W zgłoszeniu należy określić zamierzone terminy rozpoczęcia i zakończenia robót, ich rodzaj, podstawowe dane dotyczące prac geologicznych oraz dane dotyczące osób sprawujących dozór i kierownika tych prac.
• Zgłoszenia dokonuje się na piśmie najpóźniej na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczęcia prac.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Ryszard Dorsz
Informację wprowadził: Ryszard Dorsz
Opublikowany dnia: 2008-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.