Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIA?ALNO??CI W ZAKRESIE OPR????NIANIA ZBIORNIK??W BEZODP?YWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTO??CI CIEK?YCH

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIA?ALNO??CI W ZAKRESIE OPR????NIANIA ZBIORNIK??W BEZODP?YWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTO??CI CIEK?YCH

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

 

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Podstawa  prawna :

Art. 7, 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399).

 

Wymagane  dokumenty :

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  2. określenie przedmiotu i obszaru działalności;
  3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
  4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;
  5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;
  6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

 

Załączniki do wniosku:

 

1.                  Załączniki do wniosku:

a.             Dokumenty poświadczające o gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie (oczyszczalnię ścieków w Henrykowie).

b.            Udokumentowanie prawa do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi i innymi środkami technicznymi przewidzianymi do realizacji usług (np. dowód rejestracyjny pojazdu, dowód zakupu, umowa dzierżawy, najmu, użyczenia itp.) - dot. wywozu nieczystości płynnych.

c.             Przedstawienie ważnych badań technicznych środków transportu.

d.            Udokumentowanie prawa do dysponowania bazą, na której znajdować się będzie zaplecze techniczno-biurowe, spełniające wymagania określone w Uchwale Rady Miejskiej Leszna nr V/68/2011 z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie  wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie  zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

e.             Udokumentowanie dysponowania miejscem mycia i dezynfekcji pojazdów oraz innych środków technicznych przewidzianych do realizacji usług lub przedstawienie dokumentów świadczących o korzystaniu z takich miejsc posiadanych przez innych przedsiębiorców.

f.             Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub zaświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego (aktualne - tzn. z 6 ostatnich miesięcy); w przypadku: spółek cywilnych - umowa spółki, stowarzyszeń - statut stowarzyszenia.

g.            Zaświadczenia: NIP i REGON.

h.            Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (aktualne - tzn. z 3 ostatnich miesięcy).

i.              Oświadczenie o zobowiązaniu do prowadzenia działalności po uzyskaniu zezwolenia, zgodnie z wymaganiami określonymi w Uchwale nr V/68/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie  wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie  zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 

Opłaty :

  1. Opłata skarbowa od zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 107 zł.
  2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Leszna nr 26102030880000830200057513
  3. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Podstawa prawna opłaty skarbowej: Część III ust. 42 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (jt. Dz. U. z 2012r., poz. 1282, ze zmianami).

 

 

Jednostka  odpowiedzialna:

 

Wydział  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska

ul. Wałowa  5, pokój  nr  23, tel. (65) 529 81 85

Osoba odpowiedzialna – Paweł Włodarczak

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anna Poloch
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2008-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-20
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.