Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » Udostepnianie informacji o ??rodowisku i jego ochronie.

Udostepnianie informacji o ??rodowisku i jego ochronie.

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

 

Dokumenty:

Pisemny wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie z określeniem:

1.     podmiotu ubiegającego się o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie,

2.     danych teleadresowych wnioskodawcy,

3.     przedmiotu wniosku,

4.     sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej.

Opłaty:

1.     Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.

2.     Za wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie organ administracji pobiera opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty.

3.     Opłaty nie pobiera się, jeżeli wniosek został złożony przez organ administracji.

4.     Opłaty związane z:

§  wyszukiwaniem informacji,

§  sporządzaniem kopii dokumentów,

§  przekształcaniem informacji w formę zawartą we wniosku o udostępnienie informacji,

§  przesłaniem kopii dokumentów lub danych,

określone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. Nr 215, poz. 1415).

5.     Opłaty uiszcza się w terminie 14 dni, przez wpłatę do kasy, na rachunek bankowy lub przy odbiorze przesyłki.

NUMER KONTA: 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513
Tytuł wpłaty: opłata za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Termin załatwienia sprawy:

W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie.

Wydział prowadzący sprawę:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna.

ul Wałowa 5, 64-100 Leszno

tel. 065 529 81 85

Inne Informacje:

W przypadku braków formalnych wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Podstawa prawna:

1.     Art. 8 - 28 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.)

2.    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za 

             udostępnianie informacji o środowisku (Dz.U. Nr 215, poz. 1415)
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anna Poloch
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2008-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-20
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.