Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE I PRZETWARZANIE ODPAD??W

ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE I PRZETWARZANIE ODPAD??W

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

 

ZEZWOLENIE NA ZBIERANIE I PRZETWARZANIE ODPADÓW

Prowadzenie zbierania i prowadzenie przetwarzania  odpadów wymaga uzyskania  zezwolenia.

 

Podstawa  prawna :

 1. Art. 41 – Art.. 45 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. – o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21 ze zmianami)
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

Wymagane  dokumenty :

 1. Pisemny wniosek posiadacza odpadów o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów zawierający:

1)      numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany,

2)      wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania,

3)      oznaczenie miejsca zbierania odpadów,

4)      wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,

5)      szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów,

6)      przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,

7)      oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów ,

8)      opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,

9)      opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,

10)   informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów,

 

 1. Pisemny wniosek posiadacza odpadów o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów zawierający:

1)      numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany,

2)      wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania,

3)      określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku,

4)      oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów,

5)      wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,

6)      szczegółowy opis metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz.21), oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach- także godzinowej mocy przerobowej,

7)      przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów,
ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,

8)      oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów,

9)      opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,

10)  opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,

11)  określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich – w przypadku zezwoleń do termicznego przekształcania odpadów,

12)  informacje, o których mowa w art. 95 ust 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów,

13)  informacje o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dwutlenku tytanu

14)  informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów,

 

 1. Załączniki do wniosków, o wydanie zezwolenia na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów.:

1)      Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana,

2)      dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony
do występowania w obrocie prawnym,

3)      dokumentu potwierdzający, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu, na którym magazynuje odpady,

4)      świadectwo stwierdzające kwalifikacje kierownika spalarni lub współspalarni albo składowiska odpadów w zakresie gospodarowania odpadami, - dot. wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów przez termiczne przekształcenie odpadów lub składowanie odpadów,

5)      dokumenty, o których mowa w art. 95 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach – dot. wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych,

4. Opłaty :

 1. Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów, zbieranie i przetwarzanie odpadów wynosi 616zł.
 2. 17,00 zł – za udzielone pełnomocnictwo, w przypadku, gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik;
 3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Leszna nr 26102030880000830200057513
 4. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Podstawa prawna opłaty skarbowej: Część III ust. 43c załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1282 ze zmianami)

Uwagi:

 1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja środowiskowa) nie jest wymagana dla istniejącego zakładu ubiegającego się o zezwolenie, jeśli przedsiębiorca nie będzie w żaden sposób ingerował w środowisko, tzn. nie będzie prowadził robót budowlanych, nie będzie zmieniał dotychczasowego sposobu korzystania z terenu.
 2. Działalność wymagająca uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i przetwarzanie odpadów może być, na wniosek posiadacza odpadów objęta jednym zezwoleniem.
 3. Wniosek nie dotyczy:
  1. wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów na terenach zamkniętych - przedmiotową decyzję wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu,
  2. przedsięwzięć i zdarzeń mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  3. odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg
  4. regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
   W przypadkach b, c i d przedmiotową decyzję wydaje Marszałek Województwa Wlkp.

4.   Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat.

5.  Z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i/lub przetwarzanie odpadów zwalnia się osoby i podmioty w sytuacjach przedstawionych w art. 45 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Jednostka  odpowiedzialna :

Wydział  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska ul. Wałowa  5, pokój 
nr  23, tel.  (65) 529 81 85, Osoba odpowiedzialna – Paweł Włodarczak

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anna Poloch
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2008-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-20
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.