Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPAD??W

POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPAD??W

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW

należy uzyskać jeżeli wytwórca odpadów wytwarza w związku z eksploatacją instalacji powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie

 

Podstawa  prawna :

 1. Art. 180 pkt. 3, art. 180a, art. 181 ust. 1 pkt. 4, art. 183 ust. 1 w związku z art. 378
  ust. 1, art. 184, oraz art. 188 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jt. Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zmianami)
 2. Art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21
  ze zmianami)
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

 

Wymagane  dokumenty :

 1.            Pisemny wniosek wytwórcy odpadów o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów zawierający: 

1)      oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,

2)      adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,

3)      informację o tytule prawnym do instalacji,

4)      informację o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach

oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji,

5)      ocenę stanu technicznego instalacji,

6)      informację o rodzaju prowadzonej działalności,

7)      opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,

8)      blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,

9)      informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,

10)  wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia,

11)  proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji,

12)  deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie,

13)  deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji,

14)  deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji – w przypadku podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji,

15)  czas, na jaki wydane ma być pozwolenie (nie dłużej niż 10 lat),

16)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany,

17)  wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości,

18)  określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,

19)  wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

20)  opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

21)  wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów oraz ich rodzaju,

22)  jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianej lub w sposób istotny zmienianych, powinien dodatkowo zawierać informację, że zastosowana technologia spełnia wymagania, przy których określeniu uwzględniono w szczególności:

·         stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,

·         efektywne wytwarzanie oraz wykorzystywanie energii,

·         racjonalne zużycie wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,

·         stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów,

·         rodzaj, zasięg oraz wielkości emisji,

·         wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,

·         postęp naukowo-techniczny.

 1. Załączniki do wniosku:

1)      kserokopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym,

2)      streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,

3)      dokumentu potwierdzający, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu, na którym magazynuje odpady,

3. Opłaty :

 1. Opłata skarbowa od pozwoleń na wytwarzanie odpadów:
  1. wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt. b - 2011 zł,
  2. wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 506 zł,
  3. 17,00 zł – za udzielone pełnomocnictwo, w przypadku, gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik;
 2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Leszna nr 26102030880000830200057513
 3. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

 

Podstawa prawna opłaty skarbowej: Część III ust. 40 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (jt. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, ze zmianami)

 

Uwagi:

 1. We wniosku o wydanie pozwolenia uwzględnia się wyłącznie odpady wytwarzane
  w związku z funkcjonowaniem instalacji. Odpady wytwarzane poza instalacją
  nie są objęte pozwoleniem na wytwarzanie odpadów.

 

 1. Wniosek nie dotyczy:
  1. przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych - przedmiotową decyzję wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu,
  2. przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  3. przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt. 1

W przypadkach b i c przedmiotową decyzję wydaje Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Jednostka  odpowiedzialna :

 

Wydział  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska

ul. Wałowa  5, pokój  nr  23, tel.  (65) 529 81 85

Osoba odpowiedzialna – Paweł Włodarczak

 

 

 

 

 

 

 

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anna Poloch
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2008-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-20
Ilość zmian wpisu: 4 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.