Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIX/216/2008 w sprawie: zasad gospodarowania nieruchomo??ciami stanowi?cymi w??asno??? Miasta Leszna.

Uchwa??a Nr XIX/216/2008 w sprawie: zasad gospodarowania nieruchomo??ciami stanowi?cymi w??asno??? Miasta Leszna.

Numer uchwa??y: 216
Numer sesji: 19
Rok: 2008


UCHWAŁA Nr XIX/216/2008
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 21 lutego 2008 r.
w sprawie: zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt 8 lit. a, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:
Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna w sprawach wymienionych w ustawach o samorządzie gminnym i samorządzie powiatowym, należących do właściwości Rady Miejskiej, wykonuje Prezydent Miasta na podstawie zasad określonych niniejszą Uchwałą.
Rozdział I
Zasady ogólne
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami),
2) nieruchomości - należy przez to rozumieć część powierzchni ziemskiej stanowiącej odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności,
3) zasobie nieruchomości - należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmiot
własności gminy lub powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości
będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy lub powiatu ,
4) nabyciu - rozumie się przez to nabycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego w drodze umowy kupna - sprzedaży, nieodpłatnego przekazania przez Skarb Państwa lub inną jednostkę samorządu terytorialnego, darowizny, komunalizacji, rozwiązania umów użytkowania wieczystego, zasiedzenia i w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami,
5) zbyciu - rozumie się przez to:
a) przeniesienie prawa własności gruntu - sprzedaż, darowizna,
b) oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste,
c) wniesienie gruntu do spółki prawa handlowego jako wkładu niepieniężnego (aport),
6) zamianie - rozumie się przez to zamianę gruntów stanowiących własność gminy lub powiatu na grunty stanowiące własność osób fizycznych lub prawnych lub na grunty będące w użytkowaniu wieczystym tych osób,
7) prawach rzeczowych ograniczonych rozumie się przez to: użytkowanie, służebność i hipotekę
określone w przepisach Kodeksu cywilnego oraz ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 136 ze zmianami)
8) prawie pierwokupu - jest to zastrzeżenie dla jednej ze stron wynikające z ustawy lub czynności prawnej, pierwszeństwa kupna nieruchomości (gruntowej, budynkowej) na wypadek gdy druga strona sprzedała rzecz osobie trzeciej,
9) prawie odkupu -jest to zastrzeżenie umowne na rzecz sprzedawcy zobowiązujące kupującego do przeniesienia z powrotem na sprzedawcę własności nabytej nieruchomości za zwrotem ceny,
10) budowie urządzeń infrastruktury technicznej - urządzenie albo modernizacja drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemia przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych,
11) okresie zamieszkiwania uprawniającym do bonifikaty - należy przez to rozumieć łączny okres zamieszkiwania wnioskodawcy lub jego małżonka w lokalu będącym przedmiotem sprzedaży i okres zamieszkiwania w tym lokalu ich osób bliskich, jeżeli osoby te były poprzednimi najemcami tego lokalu lub jego części. Okres zamieszkiwania ustala się na podstawie dokumentów przyznających tytuł najmu lokalu lub meldunkowych. Jeżeli wnioskodawca, jego małżonek albo ich osoby bliskie otrzymali obecny lokal w drodze dobrowolnej zamiany, wymiany z urzędu bądź jako lokal zamienny albo pomieszczenie zastępcze na skutek wykwaterowania z poprzednio zajmowanego lokalu, do którego posiadali tytuł najmu, do okresu zamieszkiwania w obecnym lokalu wlicza się również okres zamieszkiwania w poprzednim lokalu, przy czym poprzednio zajmowany lokal w dniu składania wniosku o wykup lub w dniu dokonania zamiany, bądź wykwaterowania winien być własnością miasta Leszna, a zamiana nie mogła być wymuszona zadłużeniem czynszowym.
Do okresu zamieszkiwania wlicza się również okres zamieszkiwania wnioskodawcy w zasobach prywatnych na podstawie decyzji administracyjnych o przydziale lub na podstawie innego tytułu prawnego przed wprowadzeniem publicznej gospodarki lokalami albo szczególnego trybu najmu, pod warunkiem, że zakończenie najmu w zasobach prywatnych nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie najemcy a wnioskodawca w okresie od zakończenia najmu w zasobach prywatnych do zamieszkiwania w zasobach komunalnych nie posiadał tytułu prawnego do innego lokalu.
12) użyczeniu - należy przez to rozumieć umowę, na mocy której użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy (nieruchomości).
§ 2. Nabywanie, zbywanie i obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, wydzierżawianie, najem i użyczenie obejmuje gospodarowanie nieruchomościami w celu pozyskania, zachowania mienia i osiągnięcia z niego korzyści zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki.
Rozdział II
Nabywanie nieruchomości
§ 3. Nieruchomości nabywa się w celu tworzenia gminnego i powiatowego zasobu nieruchomości dla zapewnienia rozwoju miasta i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów publicznych, w ramach zadań własnych lub zleconych.

§ 4. 1.Prezydent Miasta nabywa prawo własności i prawo użytkowania wieczystego nieruchomości w drodze :
1) umów cywilno-prawnych od osób fizycznych lub prawnych,
2) postanowień sądowych,
3) wykonywania prawa pierwokupu,
4) wykonywania prawa odkupu,
5) wywłaszczenia
6) zamiany nieruchomości stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste gminy lub powiatu na nieruchomości stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych lub prawnych,
7) komunalizacji mienia Skarbu Państwa
8) darowizny od Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
za cenę nie większą od kwoty określonej na ten cel w aktualnie obowiązującym budżecie.
2. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do składania Komisji Rady Miejskiej Leszna właściwej do spraw gospodarki nieruchomościami informacji o podjętych zarządzeniach w sprawie nabycia nieruchomości.

Rozdział III
Zbywanie nieruchomości
§ 5. Zbycie nieruchomości następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej po uprzednim przeznaczeniu jej do zbycia i ujęciu w wykazie, o którym mowa w art. 35 ustawy.

§ 6. Zwalnia się z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu w przypadku:
1) sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe realizowane na mocy ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1070 ze zmianami) przez podmiot, dla którego budownictwo mieszkaniowe jest celem statutowym i który dochody przeznacza w całości na działalność statutową,
2) sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej lub innych celów publicznych określonych w ustawie, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których są celami statutowymi, i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową,
3) sprzedaży gruntu na rzecz posiadaczy, którzy wznieśli na tym gruncie budynek lub inne urządzenie o wartości przewyższającej znacznie wartość zajętej na ten cel działki,
4) sprzedaży nieruchomości na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę.

§ 7. 1. Nieruchomość lub jej części, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne
nieruchomości, można zbywać w drodze bezprzetargowej do poprawienia warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej.
2.Jeżeli nieruchomość określona w ust. 1 może służyć do poprawienia warunków zagospodarowania więcej niż jednej nieruchomości, i co najmniej dwóch właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych jest zainteresowanych jej nabyciem, wówczas należy zorganizować przetarg ograniczony do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych.
3. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do składania Komisji Rady Miejskiej Leszna właściwej do spraw gospodarki nieruchomościami informacji o podjętych zarządzeniach w sprawie zbycia nieruchomości lub jej części na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
§ 8 .Odrębna zgoda Rady Miejskiej wymagana jest na:
1) dokonanie darowizny nieruchomości na cele publiczne lub na rzecz Skarbu Państwa,
2) nieodpłatne oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste Skarbowi Państwa lub innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami,
3) dokonanie zamiany nieruchomości między Skarbem Państwa i miasta bez obowiązku dokonania dopłaty w przypadku, gdy nieruchomość stanowiąca własność miasta ma wyższą wartość.
4) udzielenie bonifikaty przez Prezydenta Miasta Leszna od ceny nieruchomości ustalonej zgodnie z art. 67 ust.3 ustawy, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana w przypadkach określonych w art. 68 i art. 68a ustawy.
§ 9. Cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, nie niższej niż jej wartość powiększona o koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
§ 10. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej, z wyłączeniem nieruchomości lokalowej, o której mowa w §17 niniejszej uchwały, może być rozłożona na wniosek nabywcy na raty:
1) okres rozłożenia na raty nie może być dłuższy niż 10 lat,
2) pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości i nie może być niższa od 50% ceny sprzedaży nieruchomości.
3) rozłożona na raty nie spłacona część ceny podlega zabezpieczeniu hipotecznemu i oprocentowaniu w wysokości stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

§ 11. Z tytułu oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę od ceny tej nieruchomości w wysokości:
1) 15% - dla ułamkowej części nieruchomości przyległej, która wraz z dotychczas wydzieloną działką będzie spełniać wymogi działki budowlanej, niezbędnej do racjonalnego korzystania z budynku, w którym wyodrębniona została własność lokali,
2) 25% - dla pozostałych nieruchomości .
§ 12. Dla sprzedawanych i oddawanych w użytkowanie wieczyste nieruchomości polegających na ich zabudowie ustala się termin zakończenia zabudowy- 4 lata.
§ 13. Prezydent Miasta Leszna w umowie sprzedaży zastrzega prawo odkupu sprzedawanej nieruchomości za zwrotem ceny w wysokości określonej w umowie sprzedaży, w przypadku nie dotrzymania warunków umowy, a w szczególności w przypadku nie zabudowania nieruchomości w określonych terminach.
Prawo to ujawnia się w księdze wieczystej sprzedawanej nieruchomości.
§ 14. Prezydent Miasta Leszna udziela bonifikaty w opłacie rocznej w wysokości 50% z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe, osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „ Monitor Polski” .
§ 15. Ustala się stawkę opłaty rocznej w wysokości 5% ceny za nieruchomości gruntowe oddane w użytkowanie wieczyste na cele inne niż obronności i bezpieczeństwa państwa w tym ochrony przeciwpożarowej, cele rolne, pod budowę obiektów sakralnych, działalność charytatywną, kulturalną, opiekuńczą, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową, badawczo-rozwojową, pod budownictwo mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalności sportowej i turystycznej.
§ 16. Prezydent Miasta zabezpieczy w umowie zbycia nieruchomości zwrot kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat , licząc od dnia nabycia. W tych przypadkach nabywca jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie Prezydenta Miasta Leszna. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej. Zapis powyższy podlega wpisowi w księdze wieczystej.
Bonifikata nie podlega zwrotowi w przypadku zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo na nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe oraz w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe.

Rozdział IV
Zasady sprzedaży mieszkań komunalnych
§ 17. 1. Do sprzedaży przeznacza się mieszkania komunalne znajdujące się w budynkach wykazanych w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, oddane w najem, z wyjątkiem:
1) mieszkań w budynkach, co do których przewidziana jest zmiana sposobu użytkowania,
2) mieszkań, oddanych w najem za czynsz wolny przez okres 7 lat od dnia zawarcia umowy najmu w drodze przetargu.
3) mieszkań w budynkach, w stosunku do których toczy się postępowanie w sprawie przeniesienia prawa własności na rzecz poprzednich właścicieli,
4) mieszkań, których najemcy mają zaległości czynszowe, lub nie dokonali z wynajmującym rozliczeń wzajemnych zobowiązań z tytułu najmu lokalu,
5) mieszkań, których najemcy lub współmałżonkowie posiadają tytuł prawny do innego lokalu lub domu mieszkalnego,
6) mieszkań będących w dyspozycji Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz więziennictwa, na których zbycie dysponent nie wyraził zgody,
7) lokali socjalnych.
8) mieszkań, w stosunku do których uzasadnionym jest ich pozostawienie w zasobach komunalnych.

2. Lokal mieszkalny nabywany przez najemcę może być sprzedany za jednorazową zapłatą ceny lub należność może być rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 5 lat. W przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych na raty, pierwsza rata nie może być niższa od 30% ceny lokalu po uwzględnieniu udzielonej bonifikaty, zaś niespłacona część podlega oprocentowaniu równym 0,5 stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.

3. Ustala się zasady udzielania bonifikaty od ceny lokalu ustalonej na poziomie określonym przez rzeczoznawcę majątkowego
1) w wysokości :
a) 60% - w budynkach wybudowanych do 1945 roku włącznie
b) 45% - w budynkach wybudowanych po 1945 roku
2) po zastosowaniu bonifikaty określonej w pkt 1 ustala się 1% bonifikaty za każdy pełen rok zamieszkiwania,
3) w przypadku, gdy dochód miesięczny na 1 członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z wnioskiem o sprzedaż wynajmowanego lokalu, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustala się bonifikatę w wysokości 40 % od ceny lokalu po zastosowaniu bonifikaty określonej w ust.3 pkt. 1 i 2.
4) w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku wpisanym do rejestru zabytków ustala się bonifikatę wynoszącą 85% ceny lokalu,
5) łączna bonifikata nie może przekroczyć 85% ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.

4. Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego rozliczona zostanie wpłacona przez najemcę kaucja.
Jako kryterium waloryzacji kaucji wpłaconej przez najemcę przed dniem 12 listopada 1994 r. przyjmuje się porównanie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok kalendarzowy, w którym dokonano wpłaty oraz przeciętnego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym datę wykupu lokalu. Przeciętne wynagrodzenia przyjmuje się na podstawie danych GUS (komunikat Prezesa GUS).
Ustala się, że kwota zwaloryzowanej kaucji zaliczona zostanie na poczet ceny lokalu przed
udzieleniem należnej bonifikaty.

5. Udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży wymaga zgody Rady wyrażonej w odrębnej uchwale.
6. W przypadku wykazania do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej domem wielolokalowym przewidzianym do całkowitej prywatyzacji, w stosunku do osób którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu nie stosuje się bonifikat określonych w ust. 3.
Rozdział V
Najem, dzierżawa i użyczenie
§ 18. 1) Wydzierżawienie i najem nieruchomości oraz najem lokali użytkowych następuje na czas nie oznaczony i oznaczony nie dłuższy niż 29 lat.
2) Okres dzierżawy i najmu określa Prezydent Miasta uwzględniając cel dzierżawy i najmu, wysokość nakładów ponoszonych przez dzierżawców i najemców oraz zamierzenie inwestycyjne określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
3) Nie wymaga zgody Rady wydzierżawienie, najem i użyczenie nieruchomości oraz najem lokali użytkowych na czas oznaczony i nieoznaczony i gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy w przypadkach określonych w § 19 ust.2 .
§ 19.1) Wydzierżawienie i najem nieruchomości oraz najem lokali użytkowych następuje w drodze przetargu.
2) Lokale użytkowe mogą być wynajmowane oraz nieruchomości mogą być dzierżawione lub wynajmowane w drodze bezprzetargowej w przypadku:
a) bezskuteczności dwukrotnie ogłoszonego przetargu,
b) wykorzystania terenu na cele rolnicze lub na przydomowe ogródki,
c) wykorzystywania nieruchomości lub lokalu użytkowego przez fundacje i stowarzyszenia na cele statutowe niezwiązane z działalnością zarobkową,
d) gdy najemca lub dzierżawca jest właścicielem nakładów poniesionych za zgodą Miasta na budowę obiektu handlowo - usługowego położonego na gruncie Miasta,
e) wykorzystania nieruchomości lub lokalu na cele publiczne,
f) gdy zachodzą przesłanki prawne z art. 37 ust.2 ustawy.
W pozostałych przypadkach wymagana jest odrębna zgoda Rady.

3) Prezydent Miasta określa na dany rok wysokość:
a) stawek wywoławczych czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali użytkowych na podstawie średniorocznego zwaloryzowanego wymiaru czynszu roku poprzedniego, przy uwzględnieniu sfer i kategorii lokali użytkowych,
b) stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali użytkowych przeznaczonych na cele statutowe o charakterze społecznym, nie większą niż 50 % stawek określonych w pkt 3 lit. a.

4) W przypadku nie ustalenia najemcy lub dzierżawcy w pierwszym przetargu ogłasza się drugi
przetarg. Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 w drugim przetargu nie może być niższa niż 75% stawki wywoławczej z pierwszego przetargu. Bezskuteczność dwukrotnie ogłaszanego przetargu umożliwia oddanie w najem lub dzierżawę w drodze negocjacji.
Uprawnienie do tytułu najmu (dzierżawy) w drodze negocjacji nie przysługuje najemcy (dzierżawcy), który bezpośrednio przed przetargiem wypowiedział najem (dzierżawę) nieruchomości lub lokalu użytkowego, albo z którym najem (dzierżawę) rozwiązano bez wypowiedzenia z jego winy.

§ 20. Czynsz najmu lokali użytkowych i nieruchomości oraz czynsz dzierżawy nieruchomości podlega waloryzacji w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w okresach nie dłuższych niż sześć miesięcy.
Zmiana czynszu dokonywana jest przez Wynajmującego w formie pisemnego zawiadomienia.
§ 21. Nieruchomości zabudowane i niezabudowane mogą być użyczane osobom fizycznym, komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej lub osobom prawnym, w celu prowadzenia działalności charytatywnej, opiekuńczej, kulturalnej, leczniczej, oświatowej, wychowawczej, sportowej, turystycznej, nie związanej z działalnością zarobkową a także organizacjom pożytku publicznego na cele prowadzonej działalności pożytku publicznego.

Rozdział VI
Obciążanie nieruchomości
§ 22. 1. Nieruchomości mogą być obciążone prawami rzeczowymi ograniczonymi:
1) za wynagrodzeniem określonym w umowie między Prezydentem Miasta a nabywcą w
wysokości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego,
2) nieodpłatnie wzajemnie,
3) nieodpłatnie na rzecz Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Rady Miejskiej.
2. Zawieranie umów użytkowania z przeznaczeniem na cele publiczne na czas oznaczony
dłuższy niż 3 lat i czas nieoznaczony następuje w drodze bezprzetargowej.
W pozostałych przypadkach wymagana jest zgoda Rady wyrażona odrębną uchwałą.
§ 23. Nieruchomości mogą być obciążone hipoteką do wysokości zobowiązań finansowych wynikających z uchwał finansowych podejmowanych przez Radę oraz zawartych umów nabycia nieruchomości.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 24. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do składania Radzie informacji o podjętych zarządzeniach w sprawie gospodarowania nieruchomościami.
§ 25. Traci moc:
- Uchwała Nr XVII/203/99 Rady Miejskiej w Lesznie z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2000 r. Nr 35 poz. 411, z 2001 r. Nr 140 poz. 2811, z 2003 r. Nr 102 poz. 5468, z 2004 r. Nr 125 poz. 2560, z 2005 r. Nr 121 poz. 3293,
z 2006 r. Nr 30 poz. 754),

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§ 27. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Piotr Olejniczak

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2008-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-31
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.