Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIX/215/2008 w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowa?? i kierunk??w zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie ul. Wilkowickiej, Pozna??skiej, Fabrycznej, Zacisze i tor??w PKP w Lesznie

Uchwa??a Nr XIX/215/2008 w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowa?? i kierunk??w zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie ul. Wilkowickiej, Pozna??skiej, Fabrycznej, Zacisze i tor??w PKP w Lesznie

Numer uchwa??y: 215
Numer sesji: 19
Rok: 2008


UCHWAŁA Nr XIX/215/2008
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 21 lutego 2008 roku

w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie ul. Wilkowickiej, Poznańskiej, Fabrycznej, Zacisze i torów PKP w Lesznie

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 717, Dz.U.2004r. Nr 6 poz.41, Dz.U.2004r. Nr 92, poz. 880, Dz.U.2004r. Nr 141, poz. 1492, Dz.U.2005r. Nr 113, poz. 954, Dz.U.2005r. Nr 130, poz. 1087, Dz.U.2006r. Nr 45, poz. 319, Dz.U.2006r. Nr 225, poz. 1635, Dz.U.2007r. Nr 127, poz. 880), oraz w związku z podjęciem przez Radę Miejską Leszna uchwały
Nr XLI/500/2006 z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna
w rejonie ul. Wilkowickiej, Poznańskiej, Fabrycznej, Zacisze i torów PKP w Lesznie, Rada Miejska Leszna postanawia:

§1. Uchwalić zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie ul. Wilkowickiej, Poznańskiej, Fabrycznej, Zacisze i torów PKP w Lesznie;

§2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) załącznik nr 1 –rysunek zatytułowany „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna” w skali 1:10 000, zwany rysunkiem zmiany studium;
2) załącznik nr 2 –tekst zmiany studium zatytułowany „Zmiana studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna – tekst jednolity”;
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany studium.

§3. Tracą moc ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna zatwierdzonego uchwałą nr XIX/210/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 9 marca 2000 r. w obszarze opracowania zmiany studium. Pozostałe uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego Leszna określone
i ustalone w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna z dnia 9 marca 2000 r. oraz zmiany studium zatwierdzonej uchwałą nr XXXVIII/476/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006 roku uznaje się za obowiązujące;

§4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ LESZNA

Piotr Olejniczak
UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIX/215/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 roku
w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Leszna w rejonie ul. Wilkowickiej, Poznańskiej, Fabrycznej,
Zacisze i torów PKP w Lesznie

Potrzeba uporządkowania pod względem formalno-prawnym terenu w rejonie ul. Wilkowickiej, Poznańskiej, Fabrycznej, Zacisze i torów PKP w Lesznie, została wskazana w analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Leszna. W pierwszej kolejności dla przedmiotowego terenu zasadne jest sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Kompletna analiza została przedstawiona Radzie Miejskiej i stanowi załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL/496/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 października 2006 roku w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Objęcie wykazanych w analizie obszarów opracowaniami planistycznymi jest więc realizacją wieloletnich celów określonych na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).

W dniu 26 października 2006 roku Rada Miejska podjęła uchwałę nr XLI/500/2006 w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie ul. Wilkowickiej, Poznańskiej, Fabrycznej, Zacisze i torów PKP w Lesznie w konsekwencji której uruchomiono procedurę planistyczną w trybie art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).

Dnia 16 lutego 2007r. ogłoszono w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania projektu zmiany studium. W związku z art. 11 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy po zawiadomieniu przez Prezydenta Miasta Leszna na piśmie instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu zmiany studium o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania projektu zmiany studium zgłoszono szereg wniosków, a ich zestawienie przedstawia się następująco:
Lp

Data wpływu wniosku

Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres
Treść wniosku
Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek Rozstrzygnięcia Prezydenta Miasta Leszna w sprawie rozpatrzenia wniosków
Uwagi
Wniosek uwzględniony Wniosek nieuwz-ględniony
1 2 3 5 6 7 8 9
1. 14.03.2007r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Plac Wolności 18,
61-739 Poznań W opracowaniu zmiany Studium należy uwzględnić ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa teren objęty opracowaniem planu
uwzględniony
-
-
2. 20..2005r. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Oddział Rozwoju Regionalnego pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno Forma i zakres projektu zmiany studium musi być zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

teren objęty opracowaniem planu uwzględniony - -
3. 25.03.2007r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu
Delegatura w Lesznie
Pl. Kościuszki
64-100 Leszno Nie wnosi wniosków teren objęty opracowaniem planu - - -
4. 26.02.2007r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 64-100 Leszno ul. Okrężna 19 Nie wnosi wniosków teren objęty opracowaniem planu - - -
5. 14.03.2007r. Wojewódzki Sztab Wojskowy, ul. Solna 21, 61-736 Poznań Nie wnosi wniosków teren objęty opracowaniem planu - - -
6. 19.03.2007r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Pion Zasobów Wodnych ul. C.K.Norwida 34 50-950 Wrocław 68 Należy uwzględnić aspekty ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami;
Należy uwzględnić ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych oraz ich strefy ochronne;
Wprowadzić zapis o położeniu terenu objętego zmianą w obrębie GZWP nr 307. teren objęty opracowaniem planu uwzględniony - -
7. 19.03.2007r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie, ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno 1. Tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową powinny znajdować się poza zasięgiem jakiegokolwiek oddziaływania,
2. Należy uwzględnić linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania terenu,
3. Należy ustalić zasady obsługi w zakresie infrastruktury, m. In. zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, ogrzewanie, gospodarkę, odpadami i inne.
4. Do celów grzewczych i technologicznych należy stosować paliwa najbardziej bezpieczne dla środowiska,
5. Należy uwzględnić warunki zagospodarowania terenu wynikające z potrzeb ochrony środowiska i zdrowia ludzi,
6. Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna winien być uzgodniony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lesznie teren objęty opracowaniem planu uwzględniony - -
8. 15.03.2007r. Urząd Miasta Leszna Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Wniosek, aby w planowanych zmianach kierunków zagospodarowania przestrzennego dl a planowanych przedsięwzięć (zakładów przemysłowych, obiektów handlowych itp.) przewidzieć szczególnie rygorystyczne obwarowania w zakresie przestrzegania przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska. Dla nowych zakładów i obiektów przestrzegać zasady rozdziału ścieków sanitarnych (przemysłowych) i deszczowych. teren objęty opracowaniem planu uwzględniony - -
9. 07.03.2007 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ul. Spółdzielcza 12, 64-100 Leszno Wniosek o uwzględnienie możliwości realizacji potrzeb cieplnych z systemu ciepłowniczego MPEC Sp. z o.o.


teren objęty opracowaniem planu uwzględniony - -
10. 05.03.2007r Okręgowy Urząd Górniczy, ul. Gdyńska 45, 61-016 Poznań Nie może zająć stanowiska, gdyż na obszarze objętym opracowaniem nie znajdują się tereny górnicze. teren objęty opracowaniem planu - - -
11 13.03.2007r. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM
Ul. Grobla 15, 61-859 Poznań Przez obszar zmiany studium nie przebiega przesyłowa sieć gazowa w/c. teren objęty opracowaniem planu - - -
12 12.03.2007r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Ul. Lipowa 76, 64-100 Leszno Wniosek o utrzymanie w mocy zapisów ujętych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w zakresie infrastruktury technicznej w rejonie sporządzanej zmiany .
Uszczegółowienie zapisów dotyczących rozwoju infrastruktury technicznej na w/w rejonie, nastąpi na etapie sporządzania mpzp. teren objęty opracowaniem planu - - -
13 19.03.2007r Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rejonowy Oddział w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno Na terenie zmiany studium nie występują urządzenia melioracji podstawowych będących w administracji organu. teren objęty opracowaniem planu uwzględniony - -
14 13.03.2007r - Andrzej Gołdyn
L.S.H. Starówka
Ul. Słowiańska 27
64-100 Leszno
- Andrzej Gołdyn
Wojciech Rymwid
Galeria Handlowa Leszno Sp. z o.o.
Al. konstytucji 3 Maja, 64-100 Leszno
- Jerzy Rymwid
C.H. Nasze Leszno
Ul. Narutowicza 84, 64-100 Leszno
-Maciej Misan
Pasjans Sp. z o.o.
Intermarche
ul. Narutowicza 143
64-100 Leszno Wniosek o zaniechanie prac nad zmianą studium i planu dla przedmiotowego terenu teren objęty opracowaniem planu nieuwzględniony - -
15 26.03.2007r. ENEA S.A.
Zakład dystrybucji Energii, Rejon Dystrybucji Leszno
Ul. Grunwaldzka 128, 64-100 Leszno Wniosek o umieszczenie w zmianie studium:
- rozbudowa infrastruktury elektro-energetycznej powinna korelować z rozwojem poszczególnych obszarów miasta Leszna
- podczas opracowywania planów zagospodarowania terenu należy przewidzieć miejsce pod urządzenia elektroenergetyczne nowe lub modernizowane
- wszelkie kolizji z istniejącymi urządzeniami elektrycznymi należącymi do ENEA S.A. powstałe w wyniku zmiany zagospodarowania terenu należy usunąć na podstawie opracowanej i uzgodnionej w ENEA S.A. dokumentacji technicznej. teren objęty opracowaniem planu uwzględniony - -
16 27.03.2007 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań Obszar zmiany nie leży przy drogach krajowych administrowanych przez oddział GDDKiA. teren objęty opracowaniem planu uwzględniony - -

Pozostałe zawiadomione organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu zmiany studium w myśl ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie przedstawiły swojego stanowiska w przedmiotowej sprawie, co jest jednoznaczne z brakiem wniosków. W dniu 21 maja 2007 roku odbyło się posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, którego przedmiotem było wyrażenie opinii w trybie art. 11 pkt. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o projekcie zmiany studium. W wyniku głosowania Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt zmiany studium. Jednocześnie Prezydent Miasta Leszna wystąpił w trybie art. 11 pkt 6 i 7 o uzgodnienie projektu z Zarządem Województwa w zakresie jego zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz z Wojewodą w zakresie jego zgodności z ustaleniami programów służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym:


Lp.
Organ
uzgadniający
Nazwa i adres organu uzgadniającego
Streszczenie uzgodnienia
Uwagi

1.
Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego
Al. Niepodległości 18
61-713 Poznań
Uzgodnienie pozytywne
Obsługa komunikacyjna terenów objętych zmianą studium nie może powodować bezpośrednich utrudnień w ruchu pojazdów ulicami w ciągu drogi krajowej S-5.

2. Wojewoda Wielkopolski
Delegatura w Lesznie
Wojewoda Wielkopolski
Delegatura w Lesznie
Pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno Uzgodnienie pozytywne
-

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy wystąpiono o opinie do instytucji i organów właściwych do opiniowania projektu zmiany studium. Tabelaryczne zestawienie uzyskanych opinii przedstawia się następująco:


Lp.
Organ
opiniujący
Nazwa i adres organu opiniującego
Streszczenie opinii
Uwagi
1. Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna przy Prezydencie Miasta Leszna, al. Jana Pawła II 21, Leszno Opinia pozytywna
-
2. Starosta Powiatowy Starosta Powiatu Leszczyńskiego
Pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno Opinia pozytywna
Brak odpowiedzi
3. Gminy sąsiednie Wójt Gminy Lipno
ul. Powstańców Wlkp. 9
64-111 Lipno

Urząd Miasta i Gminy Rydzyna
ul. Rynek 1
64-130 Rydzyna

Wójt Gminy Święciechowa
64-115 Święciechowa
ul. Ułańska 4

Urząd Miasta i Gminy Osieczna
ul. Powstańców Wlkp. 6
64-113 Osieczna Opinia pozytywna

Opinia pozytywnaOpinia pozytywna
Opinia pozytywna
Brak odpowiedzi


Brak odpowiedziBrak odpowiedzi
Brak odpowiedzi

4.
Wojewódzki Konserwator Zabytków
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie, 64-100 Leszno, Plac Komeńskiego 6
Opinia pozytywna

5. Właściwe terytorialne organy wojskowe, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
64-100 Leszno,
ul. Okrężna 19

Wojewódzki Sztab Wojskowy, ul. Solna 21 61-736 Poznań


Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura
w Poznaniu
ul. Rolna 43, 61-487 Poznań Opinia pozytywna
Opinia pozytywna

Opinia pozytywnaObiekty o wysokości 50m npt i wyższe muszą być zgłaszane do Dowództwa Sił Powietrznych – przed wydaniem pozwolenia na budowę.

Brak odpowiedzi
6 Organ nadzoru górniczego Okręgowy Urząd Górniczy, ul. Gdyńska 45, 61-016 Poznań - Na obszarze objętym opracowaniem nie znajdują się tereny górnicze.
7 Geolog Powiatowy Geolog Powiatowy
Urząd Miasta Leszna
ul. Karasia 15, Leszno Opinia pozytywna Obszar objęty opracowaniem nie leży w granicach głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) nr 307 „Sandr Leszczyński” i jako taki nie podlega rygorom obszaru najwyższej ochrony (ONO)
Wprowadzić dodatkowy punkt dot. wykorzystania ciepła Ziemi.
8 Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Rejonowy Oddział w Lesznie 64-100 Leszno, ul. Śniadeckich 5 - Na terenie objętym opracowaniem nie występują urządzenia melioracji podstawowych administrowanych przez organ.
9 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Ul. Lipowa 76, 64-100 Leszno Opinia pozytywna Wniosek o zastąpienie zapisu „objęcie możliwych obszarów zbiorczą kanalizacją sanitarną” na „ objęcie wszystkich obszarów zbiorczą kanalizacją sanitarną”
10 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie
ul. Niepodległości 66,
64-100 Leszno Opinia pozytywna -
11 Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska .
Urząd Miasta Leszna,
Ul. Karasia 15, Leszno Opinia pozytywna Korekty zapisów tekstu zmiany studium:
- Planowane rozwiązania w zakresie gospodarki ściekowej powinny uwzględniać: objęcie obszarów zbiorczą kanalizacją sanitarną z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni,
- preferuje się zaopatrzenie w ciepło istniejących i projektowanych obiektów z miejskiej sieci cieplnej, z dopuszczeniem wykorzystania źródeł grzewczych na paliwo gazowe lub płynne,
- brak ustosunkowania się co do możliwości lokalizacji na terenach objętych studium infrastruktury telekomunikacyjnej (w tym stacji telefonii komórkowych).
12 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
Ul. C.K.Norwida 34, 50-950 Wrocław
- Brak przesłanek pozwalających na wydanie opinii
13 Operator Gazociągów Przesyłowych Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM
Ul. Grobla 15, 61-859 Poznań - Brak przesłanek pozwalających na wydanie opinii
14 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań - Brak przesłanek pozwalających na wydanie opinii. Droga krajowa nr 5 w granicach miasta jest administrowana przez Prezydenta Miasta.

Na podstawie art.11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) w dniu 10 grudnia 2007 roku przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna w rejonie ul. Wilkowickiej, Poznańskiej, Fabrycznej, Zacisze i torów PKP w Lesznie. Dyskusja publiczna miała miejsce w trakcie wyłożenia projektu zmiany studium do publicznego wglądu (od 12 listopada do 12 grudnia 2007r.), co zostało poprzedzone ogłoszeniem w prasie miejscowej (ABC Nr 84 (1931) 26.10-29.10.2007r.) oraz obwieszczone dnia 26.10.2007r. (na tablicy ogłoszeń UM Leszna oraz na stronie internetowej Urzędu). W trybie art. 11 pkt 11 wyżej wymienionej ustawy Prezydent Miasta Leszna umożliwił osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej wniesienie uwag dotyczących projektu zmiany studium. W następstwie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium nie wpłynęły do Urzędu Miasta Leszna uwagi w przedmiotowej sprawie.
Biorąc pod uwagę powyższy stan faktyczny stwierdza się, że uchwała podjęta została zgodnie z procedurą jej uchwalenia określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ LESZNA


Piotr Olejniczak


Zdjęcia dołączone:

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2008-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-31
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.