Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIX/214/2008 w sprawie przyj?cia sprawozdania Prezydenta Miasta Leszna z dzia??alno??ci Komisji Bezpiecze??stwa i Porz?dku Miasta Leszna i Powiatu Leszczy??skiego za 2007rok.

Uchwa??a Nr XIX/214/2008 w sprawie przyj?cia sprawozdania Prezydenta Miasta Leszna z dzia??alno??ci Komisji Bezpiecze??stwa i Porz?dku Miasta Leszna i Powiatu Leszczy??skiego za 2007rok.

Numer uchwa??y: 214
Numer sesji: 19
Rok: 2008Uchwała Nr XIX/214/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Leszna z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego
za 2007rok.


Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie Prezydenta Miasta Leszna z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakU Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XIX/214/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Leszna z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego
za 2007rok.

Zgodnie z art. 38b ust.3 ustawy z 5 czerwca 1998 r. ustawy o samorządzie powiato¬wym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), nie później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) składa radzie powiatu (radzie miasta) sprawozdanie z działalności Komisji Bezpie¬czeństwa i Porządku Publicznego za ubiegły rok. Sprawozdanie podlega ogłoszeniu w wo¬jewódzkim dzienniku urzędowym.

Wykonując powyższy obowiązek przedkładam projekt niniejszej uchwały i wno¬szę o jej przyjęcie.Opracował:
Wydział Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Ludności

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XIX/214/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU
MIASTA LESZNA I POWIATU LESZCZYŃSKIEGO
ZA 2007 ROK

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powia¬towym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1582 ze zmianami), przedkładam Radzie Miasta Leszna sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego za rok 2007.

Rok 2007 był pierwszym rokiem działania kolejnej 3-letnej kadencji wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego.
Zgodnie z art. 38a ust. 5 ww. ustawy w skład Komisji na kadencję 2007-2009 weszli:
- Prezydent Miasta Leszna Tomasz Malepszy i Starosta Powiatu Leszczyńskiego Krzysztof Benedykt Piwoński jako współprzewodniczący,
- Radny Miasta Leszna Zenon Kurt i Radny Powiatu Leszczyńskiego Józef Samol,
- powołani przez Prezydenta Miasta Leszna: Komendant Straży Miejskiej Leszna Mirosław Frątczak i Dyrektor Młodzieżowego Centrum Profilaktyki „Alternatywa” Helena Strzałkowska oraz powołany przez Starostę Powiatu Leszczyńskiego: Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Jerzy Szynczewski,
- przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Lesznie: Komendant Miejski Policji insp. Tadeusz Prokop i Z-ca Komendanta Miejskiego Policji mł. insp. Andrzej Kuciak.
Zgodnie z art. 38 a ust. 6 ustawy w pracach komisji uczestniczył Prokurator Rejonowy w Lesznie Jerzy Maćkowiak.

W poszczególnych posiedzeniach, uczestniczyły również dodatkowo zaproszone osoby funkcyjne:
- Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie,
- Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Lesznie,
- Prezes Zarządu Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
w Lesznie,
- Dyrektor zarządzający Sportowej Spółki Akcyjnej UNIA Leszno,
- Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych,
- Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji,
- Kierownik Poradni „MONAR”.

W 2007 roku Komisja obradowała na dwóch posiedzeniach, których głównymi tematami były następujące sprawy:
1. Stan przygotowań do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie sezonu letniego, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia:
a) imprez masowych, w tym Drużynowego Pucharu Świata na Żużlu w dniach
19-21 lipca 2007 r.
b) ruchu drogowego,
c) wypoczynku na akwenach wodnych.


2. Ocena bezpieczeństwa na terenie Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego za I półro¬cze 2007 r.
3. Przyjęcie projektu „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeń¬stwa obywateli i porządku publicznego Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego”. Przygotowany przez Komisję projekt został przyjęty przez Radę Miasta Leszna oraz Radę Powiatu Leszczyńskiego.
4. Ocena stanu przygotowań do zimowego utrzymania dróg i ulic (zgodnie z zakresem kompetencji).
5. Przedstawienie informacji na temat programów zwalczania patologii wśród młodzieży.
6. Przedstawienie projektu budżetu na 2008 rok w części dotyczącej:
- nakładów na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową,
- nakładów na realizację zadań ujętych w „Programie zapobiegania
przestępczości oraz ochrony bezpieczeń¬stwa obywateli i porządku
publicznego Miasta Leszna i Powiatu Lesz¬czyńskiego””,
7. Przyjęcie „Planu Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego na 2008 rok”.

Podczas posiedzeń Komisja omawiała również bieżące sprawy zgłaszane przez człon¬ków Komisji i zaproszone osoby.

Na realizację przedsięwzięć ujętych w opracowanym przez Komisję „Programie zapo¬biegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego” Miasto Leszno wydało - 11 400,- zł. Po¬wyższa kwota wydatkowana została na materiały informacyjne prewencji kryminalnej, od¬blaski dla dzieci, breloki, długopisy z nadrukiem, oznaczenia informacyjne na folii samoprzylepnej, nagrody w konkursach.


Leszno, dnia 22 stycznia 2008 r. Prezydent
Miasta Leszna

Tomasz Malepszy
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: El??bieta Marek
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2008-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-31
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.