Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIX/213/2008 w sprawie ustalenia najni??szego wynagrodzenia zasadniczego dla pracownik??w nie b?d?cych nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szko??ach i plac??wkach o??wiatowych prowadzonych przez Miasto Leszno oraz zatrudnionych w Zespole Obs??ugi przy Wydziale Edukacji Urz?du Miasta Leszna

Uchwa??a Nr XIX/213/2008 w sprawie ustalenia najni??szego wynagrodzenia zasadniczego dla pracownik??w nie b?d?cych nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szko??ach i plac??wkach o??wiatowych prowadzonych przez Miasto Leszno oraz zatrudnionych w Zespole Obs??ugi przy Wydziale Edukacji Urz?du Miasta Leszna

Numer uchwa??y: 213
Numer sesji: 19
Rok: 2008


UCHWAŁA NR XIX/213/2008
RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 21 lutego 2008 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego
dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Miasto Leszno oraz zatrudnionych w Zespole Obsługi
przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz § 2 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 ze zmianami) uchwala się, co następuje :

§ 1

Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Leszno oraz zatrudnionych w Zespole Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna w wysokości 750,- zł (słownie: siedemsetpięćdziesiąt zł 00/100)

§ 2

Wyraża się zgodę na ustalenie wartości punktu w tabeli dla poszczególnych kategorii zaszeregowania w wysokości 2,80 zł. (słownie: dwa zł 80/100)

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr X/105/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Leszno oraz zatrudnionych w Zespole Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2008 r.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/213/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Leszno oraz zatrudnionych w Zespole Obsługi przy Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Leszna


Zasady wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Leszno, reguluje Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy zawarty 20.09.2002 r. przez Prezydenta Miasta Leszna oraz ZNP Zarząd Okręgu Wielkopolskiego i Komisję Krajową NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”. Układ Zbiorowy określa m.in. iż stawki wynagrodzenia zasadniczego ustalane są jako suma najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz iloczynu liczby punktów ustalonych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych.
Wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego ustala - na podstawie § 2 pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 ze zmianami) - Rada Miejska, a wartość jednego punktu w złotych ustala pracodawca w porozumieniu z Radą Miejską.
Proponowany projekt uchwały przewiduje wzrost wynagrodzenia o ok. 5% tj. wzrost najniższego wynagrodzenia zasadniczego z 700,- zł na 750,- zł bez wzrostu wartości punktu, co z uwzględnieniem wszystkich składników daje średnio 75,- zł na etat.
W budżecie Miasta na 2008 rok przewidziano środki na 3% podwyżki.
Przedstawiciele ZNP i NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” postulowali zwiększenie podwyżek do 5%. Przedstawiciele Związku Zawodowego Pracowników Niepedagogicznych „POROZUMIENIE” wnioskowali o wzrost najniższego wynagrodzenia zasadniczego z 700,- zł do 839,- zł.
W wyniku negocjacji przedstawiciele wszystkich związków pozytywnie zaopiniowali 5% wzrost płac. Brakujące środki zostaną wygospodarowane z oszczędności powstałych w wyniku procedur przetargowych oraz przewidywanych oszczędności w wydatkach na ogrzewanie wynikające z inwestycji energooszczędnych (okna) oraz łagodnej zimy.
Związki zawodowe (Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, Międzyzakładowa Komisja Oświaty i Wychowania NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” i Związek Zawodowy Pracowników Niepedagogicznych „POROZUMIENIE”)pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.Opracował:

Wydział Edukacji
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2008-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-31
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.