Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XIX/212/2008 w sprawie ustalenia najni??szego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracownik??w Miejskiego O??rodka Sportu i Rekreacji w Lesznie i wyra??enia zgody na warto??? punktu w z??otych

UCHWA?A NR XIX/212/2008 w sprawie ustalenia najni??szego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania dla pracownik??w Miejskiego O??rodka Sportu i Rekreacji w Lesznie i wyra??enia zgody na warto??? punktu w z??otych

Numer uchwa??y: 212
Numer sesji: 19
Rok: 2008

UCHWAŁA NR XIX/212/2008
RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 21 lutego 2008 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego
w I kategorii zaszeregowania dla pracowników
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie
i wyrażenia zgody na wartość punktu w złotych

Na podstawie § 2 pkt 2 i § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 ze zmianami) Rada Miasta Leszna uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie w wysokości 750,- zł. (słownie złotych: siedemsetpięćdziesiąt 00/100).

§ 2
Wyraża się zgodę na ustalenie przez pracodawcę, o którym mowa w § 1 wartości punktu
w złotych, w wysokości: 2,80 zł. (słownie złotych: dwa 80/100).

§ 3
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2008 r.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakUzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/212/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 roku

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lesznie.

Zasady wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. (Dz. U. 146 poz. 1222 z późn. zmianami).
Zgodnie z § 3 pkt 3 i 4 w/w Zarządzenia miesięczne kwoty wynagrodzenia zasadniczego ustala się jako sumę najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz iloczynu liczby punktów, ustalonych dla poszczególnych kategorii w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 do rozporządzenia i wartości jednego punktu w złotych.
Wartość jednego punktu w złotych ustala pracodawca w porozumieniu z radą gminy stosownie do swoich możliwości finansowych.
Po zatwierdzeniu wysokości najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu zostanie sporządzony nowy Regulamin Wynagradzania Pracowników MOSiR oraz tabela miesięcznych kwot wynagrodzenia, co umożliwi prawidłowe zaszeregowanie pracowników.
Opracował:
Wydział Kultury i Kultury Fizycznej
Urzędu Miasta Leszna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2008-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-31
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.