Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIX/211/2008 w sprawie okre??lenia warunk??w i trybu wspierania finansowego przez Miasto Leszno, rozwoju sportu kwalifikowanego.

Uchwa??a Nr XIX/211/2008 w sprawie okre??lenia warunk??w i trybu wspierania finansowego przez Miasto Leszno, rozwoju sportu kwalifikowanego.

Numer uchwa??y: 211
Numer sesji: 19
Rok: 2008

Uchwała Nr XIX/211/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 roku

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego przez Miasto Leszno, rozwoju sportu kwalifikowanego.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155 poz.1298 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1
Miasto Leszno wspiera rozwój sportu kwalifikowanego w Lesznie na warunkach i w trybie niniejszej uchwały.

§ 2
1. Wsparcie finansowe może otrzymać klub sportowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675
ze zm.) uczestniczący w sporcie kwalifikowanym.
2. Ubiegający się o wsparcie finansowe klub sportowy winien spełniać łącznie następujące warunki:
1) W przypadku gier zespołowych:
a) siedziba klubu mieści się w Lesznie
b) klub posiada licencję przyznaną przez właściwy polski związek sportowy i uczestniczy w rozgrywkach szczebla centralnego;
c) zawodnicy klubu posiadają licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym;
d) trenerzy klubu posiadają licencję trenera uprawniającą do prowadzenia zajęć w zakresie sportu kwalifikowanego.
2) W przypadku dyscyplin indywidualnych:
a) siedziba klubu mieści się w Lesznie
b) zawodnicy klubu posiadają licencję zawodnika uprawniającą do uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym;
c) zawodnicy klubu są członkami kadry olimpijskiej lub narodowej w kategorii seniorów, młodzieżowców i juniorów, rokującymi perspektywy osiągnięcia bardzo wysokiego poziomu sportowego;
d) trenerzy klubu posiadają licencję trenera uprawniającą do prowadzenia zajęć w zakresie sportu kwalifikowanego.

§ 3
1. Wsparcie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego następuje po przeprowadzeniu
otwartego konkursu ofert, w którym mogą uczestniczyć podmioty, o których mowa §2
ust.1.
2. Oferta powinna zawierać w szczególności:
a. szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji;
b. termin i miejsce realizacji zadania;
c. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
d. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;
e. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.
Wzór oferty stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Oferty uczestnictwa w konkursie składa się w terminach:
a) do 15 stycznia danego roku budżetowego;
b) do 30 czerwca danego roku budżetowego
4. Prezydent Miasta Leszna powołuje komisję w składzie:

a) dwóch przedstawicieli komisji Rady Miejskiej Leszna właściwej ds. sportu;
b) Wiceprezydent Miasta Leszna odpowiedzialny za sprawy kultury fizycznej;
c) przedstawiciel wydziału Urzędu Miasta Leszna właściwego do spraw sportu;
d) przedstawiciel Rady Sportu działającej przy Prezydencie Miasta Leszna.
5. Do zadań komisji, o której mowa w ust.4 należy dokonanie oceny złożonych ofert, w szczególności w zakresie spełniania warunków do uzyskania wsparcia finansowego i celowości realizacji określonego zadania w zakresie sportu kwalifikowanego.
Dokonując oceny złożonych ofert komisja winna preferować olimpijskie dyscypliny sportowe i najwyższą klasę rozgrywek w grach zespołowych.
6. Komisja przedkłada Prezydentowi Miasta Leszna propozycję przyznania wsparcia finansowego, bądź odmowy przyznania wsparcia finansowego, w terminie 20 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
7. Decyzję w sprawie przyznania wsparcia finansowego, bądź odmowy przyznania wsparcia finansowego podejmuje Prezydent Miasta Leszna, który zawiadamia zainteresowane kluby o sposobie rozpatrzenia ofert w terminie 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
8. Podstawą do przekazania środków finansowych jest zawarcie w terminie 14 dni od dnia poinformowania o przyznaniu wsparcia finansowego umowy w sprawie udzielenia wsparcia finansowego, której ramowy wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 4
Prezydent Miasta Leszna dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania w zakresie sportu kwalifikowanego, a w szczególności:
1) stanu realizacji zadania;
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
4) prowadzenia dokumentacji określonej w postanowieniach umowy.

§ 5
1. Sprawozdanie z wykonania zadania określonego w umowie, o której mowa w
§ 3 ust.8 należy sporządzić w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa
została zawarta, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.
3. Wzór sprawozdania stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 6
1. W roku 2008 ustala się następujące terminy składania ofert uczestnictwa w konkursie:
1) 10 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały;
2) 30 czerwca.
2. Do terminów rozpatrzenia ofert stosuje się odpowiednio § 3 ust. 6 i 7

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XIX/211/2008
RADY MIEJSKIEJ LESZNA Z DNIA 21 lutego2008 roku


Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o sporcie kwalifikowanym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1209) wprowadzono zmiany umożliwiające wspieranie finansowe sportu kwalifikowanego przez jednostki samorządu terytorialnego.
W związku z powyższym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa w drodze uchwały warunki i tryb wspierania – w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego.
Powyższa uchwała przyczyni się do dobrego rozwoju sportu na terenie Miasta Leszna zwiększając możliwości osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego oraz organizacyjnego przez kluby leszczyńskie, co w dłuższym okresie spowoduje upowszechnienie kultury fizycznej.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest zasadne.


Opracował: Wydział Kultury i Kultury Fizycznej

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krystian Raburski
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2008-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-03-03
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.