Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIX/210/2008 w sprawie zmiany uchwa??y Nr XLI/504/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 pa??dziernika 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendi??w artystycznych miasta Leszna

Uchwa??a Nr XIX/210/2008 w sprawie zmiany uchwa??y Nr XLI/504/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 pa??dziernika 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendi??w artystycznych miasta Leszna

Numer uchwa??y: 210
Numer sesji: 19
Rok: 2008


Uchwała Nr XIX/210/2008
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 21 lutego 2008 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/504/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych miasta Leszna

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.7b ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j.z 2001 r. Dz.U. Nr 13, poz. 123 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje :

§ 1.

W załączniku nr 1 do uchwały nr XLI/504/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych miasta Leszna ( Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2006 r. Nr 197, poz. 4675 ) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Stypendia artystyczne mogą otrzymać osoby spełniające następujące kryteria:
a) są mieszkańcami miasta Leszna,
b) nie ukończyły 28 lat życia,
c) łączą naukę z działalnością artystyczną i osiągają w niej wybitne sukcesy,
d) są laureatami prestiżowych konkursów i festiwali.”

2. § 1 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. dwóch przedstawicieli komisji Rady Miejskiej Leszna, właściwej do spraw kultury”

3. § 3 otrzymuje brzmienie:
„ § 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Prezydent Miasta Leszna może przyznać stypendium na okres krótszy niż określony w § 1 ust. 6 lub przy zastosowaniu innych kryteriów niż określone w § 1 ust. 1.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/210/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/504/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych miasta Leszna.


Wprowadzone do regulaminu przyznawania stypendiów artystycznych miasta Leszna poprawki mają funkcję porządkującą stan prawny, w związku ze zmianą nazwy komisji Rady Miejskiej Leszna (§ 1 ust. 2 pkt 2), do której zakresu działania należą sprawy kultury i sztuki.
Zawarte w § 3 regulaminu nowe sformułowanie umożliwia Prezydentowi Miasta Leszna zastosowanie w pełni zapisu § 3 regulaminu, w odniesieniu do sytuacji, które na bieżąco wynikają z działalności kulturalnej i artystycznej, prowadzonej w mieście (np. ważne przypadki, kiedy Leszno, w określonych dziedzinach artystycznych, jest reprezentowane na zewnątrz /festiwale, konkursy/ przez osoby nie mieszkające w Lesznie, jednakże na stałe związane są z Lesznem wykonywaną działalnością artystyczną).
Opracował: Wydział Kultury i Kultury Fizycznej
Urzędu Miasta Leszna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Zbigniew Bia??as
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2008-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-07-31
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.