Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIX/209/2008 w sprawie: podzia??u ??rodk??w finansowych Pa??stwowego Funduszu Rehabilitacji Os??b Niepe??nosprawnych na realizacj? zada?? powierzonych samorz?dom powiatowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo??ecznej w roku 2008.

Uchwa??a Nr XIX/209/2008 w sprawie: podzia??u ??rodk??w finansowych Pa??stwowego Funduszu Rehabilitacji Os??b Niepe??nosprawnych na realizacj? zada?? powierzonych samorz?dom powiatowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo??ecznej w roku 2008.

Numer uchwa??y: 209
Numer sesji: 19
Rok: 2008Uchwała Nr XIX/209/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r.


w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powierzonych samorządom powiatowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2008.

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami), art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami),
Rada Miejska Leszna:


§1

Uchwala plan podziału środków finansowych przyznanych przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w roku 2008.

§2

Plan podziału stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Piotr Olejniczak

 UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIX/209/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 roku


Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88 poz.808) dokonał podziału środków finansowych przypadających samorządom powiatowym do realizacji zadań ustawowych w roku 2008.
Powiat Leszno otrzymał kwotę 1 360 874,00 zł,
Biorąc pod uwagę wykorzystanie środków finansowych w roku poprzednim, złożone dotychczas wnioski o przyznanie dofinansowania, analizę potrzeb osób niepełnosprawnych, oraz realizację dodatkowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej wprowadzonych nowelizacją ustawy z dnia 15 czerwca 2007r (Dz. U Nr 115 poz. 791) /tj. przyznawanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy utworzonego przez pracodawcę dla osoby niepełnosprawnej, zwrot 60% kwoty wynagrodzenia zatrudnionej osoby niepełnosprawnej wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne/,
proponuje się podział środków finansowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.Opracowanie :
Biuro Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

 

 


Załącznik nr 1
do uchwały nr XIX/209/2008
RM Leszna z dnia 21.02.2008r.


Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań przez miasto Leszno w 2008 roku

Łączna kwota przyznanych środków 1 360 874,00

1.przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie
działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu
do spółdzielni socjalnej art. 12a ustawy 300 000,00
2.zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy utworzonego
przez pracodawcę dla osoby niepełnosprawnej art. 26e ustawy 300 000,00
3. zwrot kwoty 60% kwoty wynagrodzenia zatrudnionej osoby
niepełnosprawnej wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne
od tego wynagrodzenia art. 26f ustawy 20 000,00
4.finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych
organizowanych przez pracodawcę art. 41ustawy 8 000,00
5.dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu
bankowego art. 13 ustawy 10 000,00
6.zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz
osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających
w zatrudnieniu art.11 ustawy 30 000,00
7.zwrot kosztów szkoleń osoby niepełnosprawnej organizowanych przez Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy art. 38 i 40 ustawy 12 000,00
8.przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych art.26 0,00
9.zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników
pomagających osobie niepełnosprawnej w pracy art.26d 0,00

Razem rehabilitacja zawodowa 680 000,00

1.dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych 200 000,00
art.35a ust.1 pkt 7 lit.a
2.dofinansowanie sportu, kultury ,rekreacji i turystyki 80 000,00
art.35a ust.1 pkt7 lit.b
3.dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
art.35a ust.1 pkt7 lit.c 200 874,00
4.likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się 200 000,00
i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych art.35a ust.1 pkt.7 lit.d

Razem rehabilitacja społeczna 680 874,00


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krystian Raburski
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2008-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.