Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIX/207/2008 w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2008.

Uchwa??a Nr XIX/207/2008 w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2008.

Numer uchwa??y: 207
Numer sesji: 19
Rok: 2008


Uchwała Nr XIX/207/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2008.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184, art.188 ust.2 i art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2008 przyjętym Uchwałą Nr XVII/194/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2007 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2008 po stronie wydatków
na kwotę 1.525.597,- zł zgodnie z Załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8 „Wydatki majątkowe w 2008 roku” po dokonaniu zmiany w poz. „Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” – zwiększenie o kwotę 25.000,- zł.

3. Załącznik nr 4 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2008 roku” po wprowadzeniu nowych pozycji:
1) „Dział 754 rozdz. 75404 dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie – zakup
systemu do monitorowania pomieszczeń” – kwota „15.000,- zł”.
2) „Dział 801 rozdz. 80104 dla Zespołu Obsługi – zakup urządzeń
na wyposażenie kuchni” – kwota „10.000,- zł”.

4. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 10 „Zestawienie rachunków dochodów własnych w 2008 roku” po dokonaniu następujących zmian:

1) wprowadza się część „I. Rachunki dochodów własnych utworzone
na podstawie art.22 ust.3 ustawy o finansach publicznych”, w której:
a) numeracja pozycji:
Zapis „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”
Zastępuje się „I.1”, „I.2”, „I.3”, „I.4”, „I.5”, „I.6”
b) nazwa pozycji 5 (po zmianach pozycja I.5):
Zapis „Domy pomocy społecznej”
Zastępuje się „Posiłki dla bezdomnych”,
c) w pozycji 5 (po zmianach pozycja „I.5 Posiłki dla bezdomnych”) oraz w poz. „Ogółem” kwoty ujęte w kolumnach „Przychody” oraz „Wydatki” zwiększa się o kwotę 10,- zł,
2) wprowadza się część „II. Rachunki dochodów własnych utworzone
na podstawie art.22 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” oraz pozycję „II.1. Dział 754 rozdz. 75411 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej” w kolumnie „Przychody” i „Wydatki” kwota „20.000,- zł”.

5. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 11
„Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2008 roku” po dokonaniu zmian
w pozycji „4.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji” – zwiększenie „Razem
przychody”, „Przychody własne”, „Razem wydatki” i „pozostałe wydatki bieżące”
o kwotę 106.000,- zł.

§ 2

W Uchwale Nr XVII/194/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20.12.2007 roku
w sprawie budżetu Miasta Leszna na rok 2008 dokonuje się następujących zmian:

1. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 233.798.122,- zł jak w załączniku Nr 2
do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 160.617.787,- zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 73.180.335,- zł”

2. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 183.865.251,- zł, w tym:
a) kwotę 94.043.521,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń,
b) kwotę 18.707.570,- zł z przeznaczeniem na dotacje,
c) kwota 4.449.000,- zł na wydatki związane z obsługę długu gminy,
2) wydatki majątkowe w kwocie 49.932.871,-zł, jak w załączniku Nr 8”.

3. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na:
1) dotacje podmiotowe w kwocie 10.070.140,- zł, jak w załączniku Nr 9, w tym:
a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 3.131.200,- zł,
b) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 6.938.940,- zł,
2) dotacje przedmiotowe w kwocie 5.380.150,- zł, jak w załączniku Nr 11,
3) dotacje celowe w kwocie 3.215.180,- zł, w tym:
a) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 4.000,- zł,
b) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2.259.950,- zł,
c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
w kwocie 368.730,- zł,
d) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 321.000,- zł,
e) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
w kwocie 25.500,- zł,
f) dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 230.000,- zł,
g) dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych w kwocie 6.000,- zł,
4) wpłatę miasta na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 1.100,- zł,
5) wpłaty jednostek na fundusz celowy w kwocie 41.000,- zł.”


4. § 10 otrzymuje brzmienie:

㤠10
Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 31.446,- zł,
2) celowe (z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników oświaty)
w kwocie 1.960.550,- zł,
3) celowa na udzielone poręczenia i gwarancje w kwocie 200.000,- zł
4) celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000,- zł.”

5. § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:
1) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna
do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego w wysokości nie przekraczającej 3.000.000,- zł na finansowanie deficytu występującego
w ciągu roku budżetowego,
3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie dotacji i wydatków majątkowych,
4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach,
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Miasta Leszna
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.”§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/207/2008 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 21 lutego 2008 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2008.

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2008, których uzasadnienie przedstawia poniżej.


1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2008” do uchwały budżetowej - wydatki – zadania miasta – zmniejszenie
o kwotę 1.354.097,- zł oraz zmiany na kwotę 171.500,- zł:

a) zmniejszenie o kwotę 1.354.097,- zł w dz. 758 rozdz. 75832 dotyczy nieprawidłowego zaklasyfikowania wydatków z tytułu wpłat Miasta Leszna
do budżetu państwa za tzw.”bogaty powiat”. Wydatek jest ujęty w zadaniach gminnych, a powinien być ujęty w części dotyczącej zadań powiatowych,
b) przeniesienie środków w wysokości 10.000,- zł w planie wydatków przedszkoli w celu wyodrębnienia środków na zakupy inwestycyjne na wyposażenie kuchni (obieraczki do warzyw, wyparzacze i zmywarki do naczyń).
c) przeniesienie środków w wysokości 15.000,- zł z rezerwy celowej przeznaczonej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego dotyczy zabezpieczenia planu na realizację zobowiązania za rok 2007 – zakup urządzeń do monitorowania dla Miejskiej Komendy Policji w Lesznie (dz.754 rozdz.75404). Zadanie zostało wykonane w 2007 roku, ale przelew złożony
w Banku 27.12.2007r. został zrealizowany przez elektroniczny system bankowy Multi Cash w dniu 4.01.2008r.
d) przeniesienie środków w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” z wydatków na działalność Wydziału Kultury na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dotację dla Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie w wysokości 8.000,- zł oraz dla Muzeum Okręgowego w Lesznie w wysokości 17.500,- zł.
e) przeniesienie środków w wysokości 121.000,- zł z wydatków na administrację na poniżej wymienione zadania:
- 41.000,- zł – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-dostawczego Fiat Ducato dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.
- 80.000,- zł – podatek VAT, który nie podlega rozliczeniu.


2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2008” do uchwały budżetowej - wydatki – zadania powiatu – zwiększenie
o kwotę 1.354.097,- zł.:
Zwiększenie w dz. 758 rozdz. 75832 o kwotę 1.354.097,- zł dotyczy przeniesienia środków na wpłatę Miasta Leszna do budżetu państwa z zadań gminnych
do zadań powiatowych.

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2008 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 ust. 2 uchwały).

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/3 „Wydatki majątkowe w 2008 roku”
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 ust. 3 uchwały) oraz w pkt.1 lit b) i c) uzasadnienia.

5. Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 10„Zestawienie rachunków dochodów własnych w 2008 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 ust. 4 uchwały). Zmiana dotyczy wprowadzenia prawidłowej nazwy rachunku prowadzonego w Domu Pomocy Społecznej i zwiększenia tego planu o 10,- zł
oraz włączenia planu rachunku dochodów własnych utworzonego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – wpływ środków z tytułu darowizn.

6. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 11„Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2008 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 ust. 5 uchwały). Zmiana dotyczy zwiększenia o kwotę 106.000,- zł przychodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu prawidłowego klasyfikowania refundacji wydatków za media.

7. W postanowieniach uchwały budżetowej wprowadza się zapis upoważniający Prezydenta Miasta Leszna do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Miasta Leszna do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.Opracował:
Wydział Budżetu

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krystian Raburski
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2008-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.