Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIX/206/2008 zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XVII/194/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie bud??etu Miasta Leszna na rok 2008.

Uchwa??a Nr XIX/206/2008 zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XVII/194/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie bud??etu Miasta Leszna na rok 2008.

Numer uchwa??y: 206
Numer sesji: 19
Rok: 2008


Uchwała Nr XIX/206/2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 roku
zmieniająca Uchwałę Nr XVII/194/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia
20 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Miasta Leszna na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184 i art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:
§ 1

1. W Uchwale Nr XVII/194/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2007r.
w sprawie budżetu Miasta Leszna na rok 2008 dokonuje się następujących zmian:

1) § 2 ust.2 uchwały Nr XVII/194/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2007r przyjmuje brzmienie:

„Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 183.890.251,- zł, w tym:
a) kwotę 94.043.521,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
b) kwotę 18.641.070,- zł z przeznaczeniem na dotacje,
c) kwotę 4.449.000,- zł na wydatki związane z obsługą długu gminy,
2) wydatki majątkowe w kwocie 49.907.871,-zł, jak w załączniku Nr 8.”

2) W Załączniku Nr 8/1 – finansowanie „Wieloletni Program Inwestycyjny
na rok 2008” w poz.III.1. „Budownictwo mieszkaniowe i socjalne” w kolumnie „nakłady poniesione”:
Zapis
„U.M.Leszna” kwota „1.015.000,- zł”

Zastępuje się
„U.M.Leszna” kwotą „ 615.000,- zł”
„VI emsja oblig.komunal.” kwotą „ 400.000,- zł”

2. Nowe brzmienie „Załącznika Nr 8/1 – finansowanie” stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK


Uzasadnienie
do Uchwała Nr XIX/206/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 roku
w sprawie zmian w Uchwale Nr XVII/194/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia
20 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Miasta Leszna na rok 2008.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu podjęło Uchwałę Nr 1/55/2008 w dniu 9 stycznia 2008r., w której wskazano, że Uchwała Nr XVII/194/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Miasta Leszna na rok 2008 została podjęta sprzecznie z przepisami prawa. W obecnym projekcie uchwały przedstawiono korektę popełnionych błędów w podjętej uchwale budżetowej.


Przygotował:
Wydział Budżetu

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krystian Raburski
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2008-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.