Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIX/205/2008 w sprawie sprostowania b???du w Uchwa??ach Nr XVII/190/2007 z dnia 20 grudnia 2007 i Nr XVIII/200/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. Rady Miejskiej Leszna w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2007.

Uchwa??a Nr XIX/205/2008 w sprawie sprostowania b???du w Uchwa??ach Nr XVII/190/2007 z dnia 20 grudnia 2007 i Nr XVIII/200/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. Rady Miejskiej Leszna w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2007.

Numer uchwa??y: 205
Numer sesji: 19
Rok: 2008

Uchwała Nr XIX/ 205 /2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 roku
w sprawie sprostowania błędu
w Uchwałach Nr XVII/190/2007 z dnia 20 grudnia 2007
i Nr XVIII/200/2007 z dnia 28 grudnia 2007r.
Rady Miejskiej Leszna w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna
na rok 2007.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184 i art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:
§ 1
W Uchwale Nr XVII/190/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2007r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2007 prostuje się oczywiste omyłki w następujący sposób:

1) w Załączniku nr 7 do uchwały stanowiącym Załącznik nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2007”:
a) pozycje w dochodach:
§ „2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na zadania bieżące realizowane
przez powiat na podstawie porozumienia
z organami administracji rządowej” kwota „30.000,- zł”
§ „6420 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane przez powiat na podstawie
porozumień z organami administracji
rządowej” kwota „60.000,- zł”
ujęte w części „Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego”
w dz.921„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz.92116 „Biblioteki” skreśla się i dodaje w części „Dotacje z budżetu państwa”
dz.921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwota „90.000,- zł” rozdz.92116 „Biblioteki” kwota „90.000,- zł”,
b) pozycje w wydatkach:
§ „2480 Dotacja podmiotowa z budżetu
dla samorządowej instytucji kultury” kwota „30.000,- zł”
§ „6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
Lub dofinansowanie kosztów inwestycji
i zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych” kwota „60.000,- zł”
ujęte w części „Wydatki na zadania powierzone z jednostek
samorządu terytorialnego” w dz.921 „Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego” rozdz.92116 „Biblioteki” skreśla się i dodaje w części
„Wydatki na zadania powierzone z administracji rządowej”
dz.921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwota 90.000,- zł
rozdz.92116 „Biblioteki” kwota 90.000,- zł,
c) na str.1 załącznika w pozycji „Dotacje z budżetu państwa”:
Zapis kwota „3.450.000,- zł”
Zastępuje się kwotą „3.540.000,- zł” ,
d) na str. 2 załącznika w pozycji dz.921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
Zapis kwota „108.000,- zł”
Zastępuje się kwotą „ 18.000,- zł” ,
e) na str. 2 załącznika w pozycji rozdz.92116 „Biblioteki”
Zapis kwota „108.000,- zł”
Zastępuje się kwotą „ 18.000,- zł” ,
f) na str.2 załącznika w pozycji „Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego”:
Zapis kwota „1.265.173,- zł”
Zastępuje się kwotą „1.175.173,- zł” ,
g) na str.3 załącznika w pozycji „Wydatki na zadania powierzone
z administracji rządowej”:
Zapis kwota „3.450.000,- zł”
Zastępuje się kwotą „3.540.000,- zł” ,
h) na str. 4 załącznika w pozycji dz.921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
Zapis kwota „108.000,- zł”
Zastępuje się kwotą „ 18.000,- zł” ,
i) na str. 4 załącznika w pozycji rozdz.92116 „Biblioteki”
Zapis kwota „108.000,- zł”
Zastępuje się kwotą „ 18.000,- zł” ,
j) na str. 4 załącznika w pozycji § 2480 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury”
Zapis kwota „48.000,- zł”
Zastępuje się kwotą „18.000,- zł” ,
k) na str. 4 załącznika w pozycji „Wydatki na zadania powierzone
z jednostek samorządu terytorialnego”
Zapis kwota „1.265.173,- zł”
Zastępuje się kwotą „1.175.173,- zł” ,

2) w Załączniku nr 9 do uchwały stanowiącym Załącznik nr 8/1 „Wieloletni Program Inwestycyjny na rok 2007” w poz.III.1 „Budownictwo mieszkaniowe i socjalne” - czas realizacji zadania:
Zapis „2007 – 2009”
Zastępuje się „2007 – 2010”,
3) W Załączniku nr 14 do uchwały stanowiącym Załącznik nr 10 „Zestawienie rachunków dochodów własnych w 2007 roku” na stronie 4:
Dochody ogółem
Zapis kwota „332.397,- zł”
Zastępuje się kwotą „348.259,- zł”
Wydatki ogółem
Zapis kwota „383.907,- zł”
Zastępuje się kwotą „402.213,- zł”.

4) W Załączniku nr 15 do uchwały stanowiącym Załącznik nr 11 „Przychody
i wydatki zakładów budżetowych w 2007 roku” :
a) w poz. „4.Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji”
Razem wydatki
Zapis kwota „4.708.200,- zł”
Zastępuje się kwotą „4.742.200,- zł”.
Wydatki inwestycyjne
Zapis kwota „2.916.600,- zł”
Zastępuje się kwotą „2.952.600,- zł”.
b) w poz. „RAZEM”
Razem wydatki
Zapis kwota „28.849.660,- zł”
Zastępuje się kwotą „28.885.660,- zł”.
Wydatki inwestycyjne
Zapis kwota „4.669.100,- zł”
Zastępuje się kwotą „4.705.100,- zł”.

§ 2

W Uchwale Nr XVIII/200/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2007r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2007 prostuje się oczywistą omyłkę w następujący sposób:

W Załączniku nr 6 do uchwały stanowiącym Załącznik nr 8/1 „Wieloletni Program Inwestycyjny na rok 2007” w poz.III.1 „Budownictwo mieszkaniowe i socjalne” - czas realizacji zadania:
Zapis „2007 – 2009”
Zastępuje się „2007 – 2010”.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy budżetu na 2007 rok.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XIX/205/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 roku
w sprawie sprostowania błędu w Uchwałach Nr XVII/190/2007 z dnia
20 grudnia 2007 i Nr XVIII/200/2007 z dnia 28 grudnia 2007r.
Rady Miejskiej Leszna w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna
na rok 2007.W pismach nr WA-0903/2/94/2008 z dnia 10 stycznia 2008r. oraz nr
WA-0903/94/2/2008 z dnia 24 stycznia 2008r. Regionalna Izba Obrachunkowa
w Poznaniu stwierdziła, że w Uchwale Nr XVII/190/2007 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20 grudnia 2007r. oraz w Uchwale Nr XVIII/200/2007 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2007 wystąpiły oczywiste pomyłki. W obecnym projekcie uchwały przedstawiono korektę tych omyłek poprzez szczegółowy opis poszczególnych pozycji.
W myśl art.113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego sprostowanie błędu pisarskiego może dokonać organ, który podjął uchwałę.


Opracował:
Wydział Budżetu
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krystian Raburski
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2008-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.