Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XIX/204/2008 zmieniaj?ca uchwa??? Nr V/35/2007 w sprawie utworzenia rachunku dochod??w w??asnych

Uchwa??a Nr XIX/204/2008 zmieniaj?ca uchwa??? Nr V/35/2007 w sprawie utworzenia rachunku dochod??w w??asnych

Numer uchwa??y: 204
Numer sesji: 19
Rok: 2008

Uchwała Nr XIX/ 204/ 2008
Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 roku
zmieniająca uchwałę Nr V/35/2007 w sprawie
utworzenia rachunku dochodów własnych

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 22 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1
W uchwale Rady Miejskiej Leszna Nr V/35/2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych dokonuje się następujących zmian:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„ § 2. Źródłami dochodów własnych są:
1) przychody ze sprzedaży sporządzonych posiłków
2) odsetki bankowe od środków na rachunku dochodów własnych.”
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„ § 3. Środki finansowe wymienione w § 2 przeznacza się na:
1) zakup towarów i usług niezbędnych do sporządzenia posiłków,
2) wynagrodzenia bezosobowe za zlecone usługi wykonania posiłków
oraz pochodne od tych wynagrodzeń
3) pozostałe koszty związane z przygotowaniem posiłków,
4) opłaty bankowe za prowadzenie rachunku dochodów własnych.”
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/204/2008 z dnia 21 lutego 2008 roku
zmieniająca uchwałę Nr V/35/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych.
W związku z faktem naliczania odsetek od zgromadzonych środków na rachunku dochodów własnych zachodzi konieczność określenia w § 2, iż odsetki te są także źródłem dochodów w/w rachunku.
Opracował
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Lesznie
Jan Radoła
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Krystian Raburski
Informację wprowadził: Krystian Raburski
Opublikowany dnia: 2008-02-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.