Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » Pozwolenie zintegrowane

Pozwolenie zintegrowane

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

Podstawa prawna : art. art. 181 i 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U.z 2013 r. poz. 1232 ze zmianami),

Pozwolenie zintegrowane wydaje się na prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej działalności może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Instalacje, które wymagają pozwolenia zintegrowanego zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. Nr 122, poz. 1055).


Wymagane dokumenty :

Wniosek spełniający wymagania określone dla wniosków o wydanie pozwoleń,
o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz , jeżeli wody powierzchniowe lub podziemne są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji – wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien zawierać także informacje i dane, o których mowa w art. 208 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.


Załączniki :

- dwa egzemplarze wykonanej przez akredytowaną jednostkę oceny zgodności z
minimalnymi wymaganiami wynikającymi z najlepszej dostępnej techniki dla
instalacji, która jest przedmiotem wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego,
o ile wymagania te zostaną określone odpowiednim rozporządzeniem,
- dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej,
- dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w
obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został
sporządzony oraz decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli
jej uzyskanie było wymagane,
- streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym
Opłata skarbowa :

• w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - 2 011 zł
• w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną
przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą
w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych
i średnich przedsiębiorców - 506 zł
• pozostałe - 506 zł


Jednostka odpowiedzialna :

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - ul. Wałowa 5, pokój nr 25
tel. 529 81 84, 529 81 85,


Załatwianie spraw :

• w poniedziałki - w godz. 7.30 - 17.00
• od wtorku do piątku - w godz. 7.30 - 15.30Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest wniesienie opłaty rejestracyjnej na wyodrębniony rachunek Ministra Środowiska.
Wysokość opłat rejestracyjnych określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych.


Uwagi :

Instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego powinny :

- spełniać wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszej dostępnej
techniki,
- nie mogą powodować przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych, chyba, że
będzie to w ramach progów tolerancji,
- powinny dotrzymywać standardów jakościowych środowiska.

Informacje o najlepszych dostępnych technikach gromadzi Minister Środowiska, może on również w porozumieniu z ministrem do spraw gospodarki określić w drodze rozporządzenia minimalne wymagania wynikające z najlepszej dostępnej techniki, jakie muszą spełniać instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anna Poloch
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2008-01-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-18
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.