Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Sprawy do za??atwienia » Zezwolenie na usuni?cie drzew lub krzew??w

Zezwolenie na usuni?cie drzew lub krzew??w

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

Kod nadawany rodzajowi sprawy: ---

 

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

 

 

1.    Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów wydawane jest na podstawie art. 83 – 90 ustawy
o ochronie przyrody oraz art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

  1. Osoba fizyczna/podmiot składa wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.
    Z wnioskiem może wystąpić wyłącznie właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy Kodeks cywilny oraz posiadacz nieruchomości, na której rosną drzewa lub krzewy przeznaczone do usunięcia, za zgodą właściciela tej nieruchomości. W przypadku współwłasności należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, na usunięcie wnioskowanych drzew/krzewów.

Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

- spółdzielnię mieszkaniową,

- wspólnotę mieszkaniową, w której właścicieli lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną    zarządowi,

- zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa,

- użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

3.    Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać – zgodnie z art. 83b ustawy o ochronie przyrody:

·         imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo

        właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,

·         oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o

        posiadanym prawie własności urządzeń,

·         nazwę gatunku drzewa lub krzewu,

·         obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na

         tej wysokości drzewo:

         -posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,

         -nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa

·         wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,

·         miejsce, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy

         usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

4.        Do wniosku należy załączyć:

·         rysunek, mapę albo wykonany przez uprawnionego projektanta projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany - określające usytuowanie drzew/krzewów w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości,

·         projekt planu nasadzeń zastępczych albo przesadzenia drzewa/krzewów jeżeli są planowane  

·         Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody (dotyczy spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych),

·         inne wymienione w art. 83b ustawy o ochronie przyrody, jeśli są wymagane.

 

Opłaty:

·         Za wydanie przedmiotowej decyzji nie pobiera się opłaty skarbowej – zgodnie z cz. III, pkt 44, ppkt 6 ustawy o opłacie skarbowej.

·         Opłata od złożenia pełnomocnictwa – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu lub zstępnemu rodzeństwu lub gdy podmiot zwolniony jest z opłaty skarbowej).

·         Usunięcie drzew/krzewów podlega opłacie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych. Nie ponoszą takich opłat osoby fizyczne, które uzyskały zezwolenie na usunięcie drzew niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Podstawa prawna:

 

·         ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 627 ze zm.)

·         rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz.U. Nr 228, poz. 2306),

·         coroczne obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni,

·         ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U.  z 2015r., poz. 783 ze zm.).

·         ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm. )

 

Forma załatwienia:

 

Wydanie zezwolenia lub odmowa wydania zezwolenia (w formie decyzji administracyjnej) na usunięcie drzew lub krzewów następuje po uprzednio przeprowadzonych oględzinach w terenie.

 

Termin załatwienia:

 

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

Tryb odwoławczy:

 

Od decyzji przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie
(ul. Słowiańska 54, 64-100 Leszno) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Leszna w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 

Uwagi:

 

Nie jest wymagane zezwolenie m.in. na usunięcie drzew lub krzewów (wyjątki art. 83f  ustawy o ochronie przyrody):

  1. krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;
  2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
  3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a.       35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b.       25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

4.       drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991r.
o lasach;

5.       drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

6.       drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

a.       jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

b.       inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot,

7.       oraz w innych przypadkach wymienionych w art. 83f  ustawy o ochronie przyrody.

 

 


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Sprawy do za??atwienia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Anna Poloch
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2008-01-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-08-31
Ilość zmian wpisu: 3 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.