Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVIII/201/2007 w sprawie ustalenia wykazu wydatk??w niewygasaj?cych z ko??cem roku bud??etowego 2007 oraz okre??lenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatk??w

Uchwa??a Nr XVIII/201/2007 w sprawie ustalenia wykazu wydatk??w niewygasaj?cych z ko??cem roku bud??etowego 2007 oraz okre??lenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatk??w

Numer uchwa??y: 201
Numer sesji: 18
Rok: 2007
Uchwała Nr XVIII/201/2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających
z końcem roku budżetowego 2007
oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków


Na podstawie art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2007 na łączną kwotę: 9.911.917,91 zł oraz ostateczny termin dokonania tych wydatków:

1. Wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 7.696.787,41 zł

zadania miasta – 6.301.787,41 zł
• budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic wraz z chodnikami w kwocie 2.625.000,- zł, termin realizacji 30.09.2008 r.,
• przebudowa budynku przy ul. Racławickiej na budynek mieszkalny w kwocie 751.000,- zł – termin 30.09.2008 r.,
• budowa Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Osieckiej w kwocie 269.000,- zł – termin 30.09.2008 r.,
• wydatki na klimatyzację Urzędu Miasta w kwocie 34.206,22 zł – termin 31.05.2008 r.,
• wydatki na komputeryzację Urzędu oraz zakup systemów informatycznych w kwocie 381.885,84 zł – termin 31.10.2008 r.,
• realizacja Projektu Grupowego pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”, w tym: Projekt 2 pn.: „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk odpadów” w kwocie 1.470.695.35 zł – termin 30.09.2008 r.
• budowa nowych linii oświetlenia ulicznego w kwocie 33.000,- zł – termin 30.06.2008 r.,
• Komitety Inicjatyw Gospodarczych w kwocie 307.000,- zł – termin 30.06.2008 r.,
• uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego w rejonie ul. Okrężnej, torów PKP, pól irygacyjnych, ul. Mierniczej i ul. 17 Stycznia w kwocie 430.000,- zł – termin 31.03.2008 r.,

zadania powiatu – 1.395.000,- zł
• przebudowa drogi krajowej nr 5 – Trasa PP w kwocie 1.395.000,- zł – termin realizacji 30.06.2008 r.2. Wydatki bieżące na kwotę 2.215.130,50 zł

zadania miasta – 1.330.130,50 zł
• wydatki na prowadzenie prac pielęgnacyjnych w lasach komunalnych Miasta Leszna w kwocie 4.000,- zł – termin 31.03.2008 r.,
• wydatki na podpisanie umowy z wykładowcami kursu na przewodników w kwocie 5.100,- zł – termin 31.03.2008 r.,
• wydatki na przygotowanie przewodnika po Lesznie oraz zlecenia ulotek i tablic reklamowych w kwocie 27.700,- zł – termin 29.02.2008 r.,
• wydatki na opracowania planistyczne oraz geodezyjno-kartograficzne w kwocie 347.730,50 zł – termin 30.11.2008 r.,
• wydatki na projekty ulic, wiaduktu nad torami PKP oraz hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w kwocie 558.000,- zł – termin 30.06.2008 r.,
• wydatki na projekt rzeźby Alfreda Smoczyka w kwocie 10.000,- zł – termin 31.12.2008 r.,
• wydatki związane z realizacją umów dotyczących Strategii Promocji Leszna w kwocie 96.800,- zł – termin 30.06.2008 r.,
• wydatki związane z remontem w szkole podstawowej i gimnazjach w kwocie 253.800,- zł – termin 30.06.2008 r.,
• wydatki związane z realizacją „Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi” w kwocie 27.000,- zł – termin 30.04.2008 r.,

zadania powiatu – 885.000,- zł
• wydatki na bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych w kwocie 215.000 zł – termin 30.06.2008 r.,
• wydatki związane z remontem w liceum i Centrum Kształcenia Praktycznego w kwocie 670.000,- zł – termin 30.06.2008 r.,

§ 2

Plan finansowy wydatków wymienionych w § 1 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakU z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XVIII/201/2007 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków
niewygasających z końcem roku budżetowego 2007 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o wydatkach niewygasających z końcem roku budżetowego 2007. Konieczność określenia takiego wykazu wynika z potrzeby wydatkowania kwot na zadania, które ujęte są
w planie na rok 2007, a nie ma możliwości wydatkowania ich do dnia 31 grudnia 2007 r. Prezydent Miasta oszacował wysokość tych wydatków na kwotę 9.911.917,91 zł.

Poniżej przedstawia się szczegółowe uzasadnienie dotyczące poszczególnych zadań:

1. Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne – zadania miasta w wysokości 6.301.787,41 zł:
a. dz. 600 rozdz. 60016 – budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic wraz z chodnikami w kwocie 2.840.000,- zł
Realizacja ww. zadania dotyczy:
 kwota 1.625.000 zł, z tego ulica Parkowa w kwocie 360.000 zł oraz Grottgera w kwocie 1.265.000 zł. Realizacja ww. inwestycji została zakończona w 2007 roku natomiast termin płatności przypada na rok 2008,
 kwota 1.000.000 zł ulicy Drzymały, której realizacja nastąpi w I połowie 2008 roku. Do końca 2007 roku zakończy się postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót, dlatego proponuje się umieszczenie środków w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2007 roku.
Termin realizacji zadania do dnia 30.09.2008 r.
b. dz. 700 rozdz. 70005 – przebudowa budynku przy ul. Racławickiej na budynek mieszkalny w kwocie 751.000,- zł
Realizacja ww. zadania nastąpi w I połowie 2008 roku, dlatego proponuje się umieszczenie środków w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2007 roku.
Termin realizacji zadania do dnia 30.09.2008 r.
c. dz. 710 rozdz. 71035 – budowa Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Osieckiej w kwocie 269.000,- zł
Realizacja ww. zadania nastąpi w I połowie 2008 roku, dlatego proponuje się umieszczenie środków w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2007 roku.
Termin realizacji zadania do dnia 30.09.2008 r.
d. dz. 750 rozdz. 75023 – klimatyzacja Urzędu Miasta w kwocie 34.206,22 zł
W 2007 roku zlecono sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dla wykonania klimatyzacji na II piętrze budynku przy ul. Karasia, dlatego proponuje się umieszczenie środków w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2007 roku.
Termin realizacji zadania do dnia 31.05.2008 r.

e. dz. 750 rozdz. 75023 – zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta w kwocie 381.885,84 zł,
Trwają procedury wyłonienia dostawcy sprzętu oraz systemów informatycznych, dlatego proponuje się umieszczenie środków w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2007 roku.
Termin realizacji zadania do dnia 31.10.2008 r.
f. dz. 900 rozdz. 90002 - realizacja Projektu Grupowego pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim”, w tym: Projekt 2 pn.: „Zamknięcie i rekultywacja 13 składowisk odpadów” w kwocie 1.470.695,35 zł
Przedłużające się procedury wyłonienia wykonawców poszczególnych Kontraktów powoduje, że środki z roku 2007 nie zostały wydatkowane i przechodzą zgodnie z procedurami finansowymi Projektu do wydatków niewygasających z roku 2007.
Termin realizacji zadania do dnia 30.09.2008 r.
g. dz. 900 rozdz. 90015 – budowa nowych linii oświetlenia ulicznego w kwocie 33.000,- zł
Realizacja zadania dotyczy ul. Rejtana i nastąpi w pierwszej połowie 2008 roku. Na ww. zadanie została podpisana umowa i dlatego proponuje się umieszczenie środków w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2007 roku.
Termin realizacji zadań do dnia 30.06.2008 r.
h. dz. 900 rozdz. 90095 – inwestycje realizowane w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych w kwocie 307.000,- zł
W ramach realizacji Komitetów Inicjatyw Gospodarczych wykonane zostaną w I półroczu 2008 roku, ze środków niewygasających, zadania dotyczącego oświetlenia ul. Cypryjskiej, Leśna Osada, Nowy Rynek, oraz nawierzchni parkingu ul. Sygietyńskiego i nawierzchni ul. Poplińskiego.
Termin realizacji zadań do dnia 30.06.2008 r.
i. dz. 900 rozdz. 90095 – uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego w rejonie ul. Okrężnej, torów PKP, pól irygacyjnych, ul. Mierniczej i ul. 17 Stycznia w kwocie 430.000,- zł
Zakończenie realizacji ww. zadania dotyczącego projektu na strefę IDEA i projektu ul. Okrężnej nastąpi w pierwszych miesiącach 2008 roku, dlatego proponuje się umieszczenie środków w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2007 roku.
Termin realizacji zadań do dnia 31.03.2008 r.

2. Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne – zadania powiatu w wysokości 1.395.000 zł:
a. dz. 600 rozdz. 60015 – przebudowa drogi krajowej nr 5 – Trasa PP w kwocie 1.395.000,- zł
Realizacja ww. zadania dotyczy skrzyżowania ul. Poznańskiej – Fabrycznej w wysokości 1.249.000,- zł, pozostałe zadania w ramach przebudowy drogi krajowej nr 5 – Trasa PP” w kwocie 146.000,- zł termin realizacji zadania nastąpi w I półroczu 2008 roku,
Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2007 r.
3. Wydatki bieżące – zadania miasta w wysokości 1.330.130,50 zł
a. dz. 020 rozdz. 02001 – wydatki związane z pielęgnacją lasów komunalnych Miasta Leszna w kwocie 4.000,- zł
Realizacja rozpoczętego w 2007 roku zadania nastąpi w 2008 roku.
Termin realizacji zadania do dnia 31.03.2008 r.
b. dz. 630 rozdz. 63003 – wydatki związane z turystyką w kwocie 32.800,- zł
Środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z turystyką, z tego:
- kwota 5.100,- zł na realizację podpisanych umów z wykładowcami kursu na przewodników.
Termin realizacji zadania do dnia 31.03.2008 r.
- kwota 27.700,- na realizację podpisanych umów na przygotowanie przewodnika po Lesznie, ulotek oraz tablic reklamowych.
Termin realizacji zadania do dnia 29.02.2008 r.
c. dz. 710 rozdz. 71004 – wydatki na opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 347.730,50 zł
Środki na ww. cel nie zostały wydatkowane w pierwotnie przewidzianym terminie z uwagi na toczące się postępowanie sądowe i odwoławcze. W związku z powyższym proponujecie umieszczenie w wykazie wydatków niewygasających zadania:
 z 2006 roku:
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szybowników i Dożynkowej,
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szybowników i Wolińskiej,
 z 2007 roku:
 zmiana studium w rejonie „międzytorza” i LFP,
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Okrzei,
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chopina,
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Antonińskiej,
 analiza skutków lokalizacji WOH w Lesznie,
 mapy LFP,
 koncepcja ciągu pieszego w centrum Lesznie
Termin realizacji zadania do dnia 30.11.2008 r.

d. dz. 710 rozdz. 71095 – wydatki na projekty ulic, wiaduktu nad torami PKP, hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w kwocie 558.000,- zł
Zakończenie realizacji ww. zadań nastąpi w I połowie 2008 roku, dlatego proponuje się umieszczenie środków w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2007 roku.
Termin realizacji zadań do dnia 30.06.2008 r.
e. dz. 750 rozdz. 75075 – wydatki związane z promocją Miasta Leszna w kwocie 106.800,- zł
Środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z promocją, z tego:
- kwota 10.000,- zł na realizację podpisanej umowy na projekt rzeźby Alfreda Smoczka.
Termin realizacji zadania do dnia 31 grudnia 2008 r.
- kwota 96.800,- zł na realizację podpisanych umów dotyczących Strategii Promocji Leszna, wykonania długopisów w etui oraz analizy możliwości, potencjału i zapotrzebowania na utworzenie Inkubatora w Lesznie. Realizacja ww. umów obejmuje pierwsze miesiące 2008 roku.
Termin realizacji zadań do dnia 30.06.2008 r.
f. dz. 801 rozdz. 80101 i 80110 – wydatki na remonty w szkołach w kwocie 253.800,- zł
 kwota 163.800,- zł z przeznaczeniem na częściową wymianę okien w Szkole Podstawowej nr 12,
 kwota 90.000,- zł z przeznaczeniem na: dokończenie wymiany okien, z tego w Gimnazjum nr 4 w wysokości 30.000,- zł oraz Gimnazjum nr 8 w wysokości 60.000,- zł
Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2008 r.
g. dz. 851 rozdz. 85154 – wydatki związane z realizacją „Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi” w kwocie 27.000,- zł
Realizacja zadania związanego z dofinansowaniem zimowego obozu terapeutycznego dla 50 gimnazjalistów uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych na terenie Miasta Leszna nastąpi w 2008 roku, natomiast do końca miesiąca grudnia 2007 roku zostanie podpisana umowa z wybranym w drodze negocjacji organizatorem wypoczynku zimowego dla dzieci.
Termin realizacji zadania do dnia 30.04.2008 r.

4. Wydatki bieżące - zadania powiatu w wysokości 885.000,- zł
a. dz. 600 rozdz. 60015 – wydatki na bieżące utrzymanie dróg i ulic powiatowych w kwocie 215.000,- zł
Realizacja ww. zadania dotyczy budowy chodnika na ul. 17 stycznia i nastąpi w I półroczu 2008 roku, dlatego proponuje się umieszczenie środków w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2007 roku.
Termin realizacji zadań do dnia 30.06.2008 r.
b. dz. 801 rozdz. 80120 i 80140 – wydatki na remonty w szkołach w kwocie 670.000,- zł
 kwota 470.000,- zł z przeznaczeniem na wymianę okien w II Liceum Ogólnokształcącym,
 kwota 200.000,- zł z przeznaczeniem na adaptację zaplecza na pracownie do przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego.
Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2008 r.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2008-01-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.