Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVIII/200/2007 sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2007

Uchwa??a Nr XVIII/200/2007 sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2007

Numer uchwa??y: 200
Numer sesji: 18
Rok: 2007


Uchwała Nr XVIII/200/2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184 i art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:
§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2007 po stronie dochodów o kwotę 5.923,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2007 po stronie wydatków o kwotę 5.923,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

3. W Załączniku nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia się nowe brzmienie Załącznika Nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na rok 2007” po zmianach, polegających na wprowadzeniu prawidłowego brzmienia następującej pozycji wydatków:
Jest
w dz. 801 rozdz.80101 § 4120 – kwota 170,- zł
Winno być
w dz. 801 rozdz.80101 § 4110 – kwota 170,- zł.

4. W załączniku nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia się nowe brzmienie Załącznika nr 8/1- opis „Wieloletni Program Inwestycyjny na rok 2007” po dokonaniu następujących zmian:
 w poz. IX.1 „Budowa sieci kanalizacji deszczowej” :
Jest
Czas realizacji – 2004-2009
Winno być
Czas realizacji – 2004-2010
 w poz. IX.2 „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego
w rejonie ul.Okrężna, tory PKP, pola irygacyjne, ul.Miernicza, ul.17 Stycznia” :
Jest
Czas realizacji – 2007-2009
Winno być
Czas realizacji – 2007-2010
 w poz. X.1 Modernizacja budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej
przy ul.B.Chrobrego” :
Jest
Czas realizacji – 2006 i 2008
Winno być
Czas realizacji – 2006 i 2010


§ 2
1. § 1 ust. 1 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 210.288.135,- zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 137.544.763,- zł,
2) dochody powiatu w wysokości 72.743.372,- zł”


2. § 2 ust. 1 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w wysokości 224.418.018,- zł jak w załączniku Nr 2
do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 142.506.926,- zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 81.911.092,- zł”

3. § 2 ust. 2 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku otrzymuje brzmienie:

„Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 181.434.129,- zł, (…)”


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/200/2007 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 28 grudnia 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2007.

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2007, których uzasadnienie przedstawia poniżej.


1. Zmiany w zadaniach miasta i powiatu po stronie dochodów i wydatków polegają
na włączeniu środków w wysokości 5.923,- zł, w tym:

a) w zadaniach miasta 3.063,- zł z przeznaczeniem na realizację przez Szkołę Podstawową nr 13 „Programu Unii Europejskiej SOCRATES
– COMENIUS”,
b) w zadaniach powiatu 2.860,- zł z przeznaczeniem na realizację przez
III Liceum Ogólnokształcącego 13 „Programu Unii Europejskiej SOCRATES – COMENIUS”,

Powyższe środki pochodzą z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji
Narodowej programu Sokrates.

2. Pozostałe zmiany dotyczą sprostowania błędów w załączniku o dochodach
i wydatkach na zadania powierzone gminie oraz w załączniku opisującym zadania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
Przygotował:
Wydział Budżetu
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2008-01-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.