Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVII/199/2007 w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta Leszna o obowi?zku z??o??enia o??wiadczenia dotycz?cego pracy lub s??u??by w organach bezpiecze??stwa pa??stwa i wsp????pracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 roku do 31 lipca 1990 roku

Uchwa??a Nr XVII/199/2007 w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta Leszna o obowi?zku z??o??enia o??wiadczenia dotycz?cego pracy lub s??u??by w organach bezpiecze??stwa pa??stwa i wsp????pracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 roku do 31 lipca 1990 roku

Numer uchwa??y: 199
Numer sesji: 17
Rok: 2007U C H W A Ł A nr XVII/199/2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2007 roku

w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta Leszna o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa i współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 roku do 31 lipca 1990 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 07 września 2007 roku o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 165, poz. 1171) w związku z art. 7, art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 roku Nr 63, poz. 425 ze zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska Leszna postanawia:

§ 1

Powiadomić Pana Waldemara WOJTKOWIAKA Skarbnika Miasta Leszna o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku i przedłożenia oświadczenia lustracyjnego Radzie Miejskiej Leszna w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia niniejszego powiadomienia.

§ 2

Rada informuje, że na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zmienie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 165, poz. 1171) nie złożenie oświadczenia lustracyjnego w trybie wskazanym w § 1 powoduje z mocy prawa pozbawienie tej osoby pełnionej funkcji publicznej z dniem, w którym upływa termin do złożenia oświadczenia.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK


U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały nr XVII/199/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta Leszna o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa i współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 roku do 31 lipca 1990 roku.Zmiana ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 165 poz. 1171 z 2007 roku nakłada na Radę Miejską Leszna, jako organ powołujący Skarbnika Miasta Leszna wymóg powiadomienia o obowiązku przedłożenia Radzie oświadczenia zgodnego ze wzorem oświadczenia lustracyjnego stanowiącego załącznik do ustawy – Radzie Miejskiej Leszna jako właściwemu organowi powołującemu.
Opracowało:
Biuro Rady Miejskiej
LesznaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2008-01-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.