Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVII/196/2007 w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od op??aty z tytu??u przekszta??cenia prawa u??ytkowania wieczystego w prawo w??asno??ci nieruchomo??ci zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 14 -16, po??o??onej w Lesznie przyul. Sikorskiego, b?d?cej we wsp????u??ytkowaniu wieczystym os??b fizycznych - w??a??cicieli lokali mieszkalnych

Uchwa??a Nr XVII/196/2007 w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od op??aty z tytu??u przekszta??cenia prawa u??ytkowania wieczystego w prawo w??asno??ci nieruchomo??ci zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 14 -16, po??o??onej w Lesznie przyul. Sikorskiego, b?d?cej we wsp????u??ytkowaniu wieczystym os??b fizycznych - w??a??cicieli lokali mieszkalnych

Numer uchwa??y: 196
Numer sesji: 17
Rok: 2007
UCHWAŁA Nr XVII/196/2007
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 20 grudnia 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 14 -16, położonej w Lesznie przy ul. Sikorskiego, będącej we współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych - właścicieli lokali mieszkalnych.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 68 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), art.4 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80 % od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości gruntowej zabudowanej na cele mieszkaniowe, położonej w Lesznie przy
ul. Sikorskiego nr 14-16, oznaczonej działkami :

- nr 35/77 ark. mapy 45 o powierzchni 0,0320 ha
- nr 35/106 ark. mapy 45 o powierzchni 0,1253 ha

zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 18707, stanowiącej własność Miasta Leszna we współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych- właścicieli lokali mieszkalnych .


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XVII/196/2007 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20 grudnia 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 14-16, położonej w Lesznie przy ul. Sikorskiego, będącej we współużytkowaniu wieczystym osób fizycznych - właścicieli lokali mieszkalnych.


Z wnioskami o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym nr 14-16 usytuowanym na nieruchomości położonej przy ul. Sikorskiego w Lesznie zwrócili się właściciele lokali mieszkalnych, którym w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości gruntowej przysługuje odpowiedni udział w prawie użytkowania wieczystego.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, która weszła w życie z dniem 13 października 2005 r., umożliwia użytkownikom wieczystym osobom fizycznym będących właścicielami lokali mieszkalnych, którym udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego gruntu, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z zastosowaniem bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia, na zasadach określonych w art. 68 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Do ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 69 ustawy
o gospodarce nieruchomościami i dla tego celu niezbędne jest określenie przez rzeczoznawcę majątkowego wartości rynkowej gruntu jako przedmiotu prawa własności i jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego. Na poczet ceny nieruchomości gruntowej zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określonej według stanu na dzień sprzedaży /przekształcenia/.
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalona jest w trybie administracyjnym poprzez wydanie decyzji o przekształceniu, z możliwością udzielenia od tej opłaty bonifikaty.
Udzielenie w/w bonifikaty wymaga uzyskania zgody Rady.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następowało dotychczas w odniesieniu do nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi z bonifikatą od opłaty w wysokości 80% .
Dla użytkownika wieczystego -właścicieli lokali znajdujących się w budynku mieszkalnym wielolokalowym usytuowanym na działach gruntu nr 35/77 i 35/106 położonych przy ul. Sikorskiego nr 14-16 w Lesznie proponuję bonifikatę w wysokości 80% od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .
Wobec powyższego uzasadnienia wnoszę projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.


Opracował :
Wydział Gospodarki
Nieruchomościami
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2008-01-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.