Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVII/193/2007 w sprawie zmiany Uchwa??y Nr XIII/125/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 wrze??nia 2007r. w sprawie op??at za ??wiadczenia przekraczaj?ce bezp??atne podstawy programowe oraz formy gospodarki finansowej przedszkoli miejskich w Lesznie

Uchwa??a Nr XVII/193/2007 w sprawie zmiany Uchwa??y Nr XIII/125/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 wrze??nia 2007r. w sprawie op??at za ??wiadczenia przekraczaj?ce bezp??atne podstawy programowe oraz formy gospodarki finansowej przedszkoli miejskich w Lesznie

Numer uchwa??y: 193
Numer sesji: 17
Rok: 2007Uchwała Nr XVII/193/2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2007 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/125/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 września 2007r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe oraz formy gospodarki finansowej przedszkoli miejskich w Lesznie.


Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.14 ust.5, art.79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się co następuje :

§ 1

Ustala się nowe brzmienie § 4 Uchwały Nr XIII/125/2007r. Rady Miejskiej Leszna
z dnia 11 września 2007r.

”§ 4 Ustala się następującą wysokość opłatności

1.Opłaty za świadczenia przedszkoli określone w § 2 pkt 2,3
w oddziałach 9 godzinnych z 3 posiłkami wynoszą 140 zł miesięcznie.

2. Opłaty za świadczenia przedszkoli określone w § 2 pkt 2,3
w oddziałach 6 godzinnych z 1 posiłkiem wynoszą 55 zł miesięcznie

3. Opłaty za świadczenia przedszkoli określone w § 2 pkt 2
w oddziałach 5 godzinnych z 1 posiłkiem wynoszą 41 zł miesięcznie ‘’

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/193/2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2007 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/125/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 września 2007r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające bezpłatne podstawy programowe oraz formy gospodarki finansowej przedszkoli miejskich w Lesznie.


Zgodnie z ustawą o systemie oświaty przedszkola prowadzą bezpłatne nauczanie w zakresie podstaw programowych wychowania przedszkolnego. Podstawy programowe wychowania przedszkolnego realizowane są w czasie
5 godzin dziennie.
Za koszty przekraczające podstawy programowe wychowania przedszkolnego rodzice ponoszą odpłatność obliczoną na podstawie planu budżetu.
W oddziałach 9 godzinnych są to koszty funkcjonowania przedszkola przez
4 godziny dziennie oraz koszty przygotowania posiłków. W oddziałach 6 godzinnych są to koszty funkcjonowania przedszkola przez 1 godzinę dziennie oraz koszty przygotowania posiłków.
W oddziałach 5 godzinnych są to koszty przygotowania posiłków.
W leszczyńskich przedszkolach odpłatność wynikająca z kosztów przekraczających podstawy programowe wychowania przedszkolnego została określona w Uchwale Rady Miejskiej z dniem 11 września 2007 roku w wysokości:
w oddziałach 9 godzinnych - 135 złotych + koszty surowca
w oddziałach 6 godzinnych – 47 złotych + koszty surowca
w oddziałach 5 godzinnych – 40 złotych + koszty surowca
W 2007 roku dotacja do przedszkoli miejskich wyniesie 9.904.921,- złotych.
W związku z pracami nad projektem budżetu na 2008 rok dokonano obliczeń kosztów utrzymania przedszkoli miejskich biorąc pod uwagę zarówno oddziały
9-godzinne, 6 godzinne i 5-godzinne.
Przewiduje się , że wyniosą one 10.643.938 zł, co daje miesięczny koszt utrzymania dziecka w 2008 roku w wysokości:
- w oddziałach 9 godzinnych – 490,87 zł. w tym 249,37 zł koszty przekraczające
podstawy programowe wychowania
przedszkolnego i koszty przygotowania posiłków.

- w oddziałach 6 godzinnych – 318,06 zł. w tym 69,22 zł koszty przekraczające
podstawy programowe wychowania przedszkolnego i koszty przygotowania
posiłków

- w oddziałach 5 godzinnych – 295,91 zł. w tym 47,07 zł koszty przygotowania
posiłków.

Opłaty za świadczenia przedszkoli mogą maksymalnie wynosić
249,37 zł - w oddziałach 9 godz.
69,22 zł - w oddziałach 6 godz.
47,07 zł - w oddziałach 5 godz.


Biorąc pod uwagę w/w koszty, utrzymanie bazy oraz utrzymanie wysokiego poziomu usług w zakresie wychowania przedszkolnego proponuje się następującą odpłatność dla rodziców

- za miesięczny pobyt dziecka w oddziałach 9- godzinnych - 140 zł
- za miesięczny pobyt dziecka w oddziałach 6- godzinnych - 55zł
- za miesięczny pobyt dziecka w oddziałach 5- godzinnych - 41 zł

Projekt budżetu zakłada osiągnięcie dochodów według proponowanych nowych stawek odpłatności .Wyniosą one 1.744.540 zł.

Bez zmian pozostaje zasada wspomagania rodziców o trudnej sytuacji materialnej poprzez pokrywanie odpłatności z funduszu przeznaczonego na ten cel (MOPR), w wysokości odpowiadającej indywidualnej sytuacji, co reguluje stosowne rozporządzenie.

Od stycznia do sierpnia 2007 r. z możliwości tej skorzystało w przedszkolach miejskich 1340 dzieci , w tym z oddziałów 9 godzinnych 792 dzieci – średnio miesięcznie 99 dzieci , oraz z oddziałów 5 godzinnych 548 dzieci co daje średnią miesięczną 68 dzieci.

W oddziałach 9 godzinnych wykorzystano ogólnie kwotę 159.092 zł .
w tym na dofinansowanie do stałej kwotę 104.170 zł. i na dofinansowanie do żywienia kwotę 54.922 zł. Natomiast w oddziałach 5 godzinnych wykorzystano ogólnie kwotę 39.664 zł. w tym na dofinansowanie do stałej kwotę 23.210 zł. i kwotę 16.454 zł. na dofinansowanie do żywienia.
Ogólnie z dopłaty stałej wykorzystano kwotę 127.380,- zł.
a z dopłaty do żywienia 71.376,- zł.

Proponuje się, aby rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkolnych oddziałów specjalnych w Przedszkolu Miejskim nr 21 zwolnieni zostali z opłaty za świadczenia przedszkoli obejmujące koszty kształcenia i opieki przekraczające bezpłatne podstawy programowe oraz koszty przygotowania posiłków, ponieważ utrzymanie w rodzinie dziecka specjalnej troski wymaga od rodziców ponoszenia wysokich kosztów indywidualnego leczenia i rehabilitacji.Opracował:
Wydział Edukacji
Urzędu Miasta LesznaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2008-01-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.