Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVII/190/2007 w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2007

Uchwa??a Nr XVII/190/2007 w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2007

Numer uchwa??y: 190
Numer sesji: 17
Rok: 2007


Uchwała Nr XVII/190/2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 20 grudnia 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2007.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184 i art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:
§ 1

1. Dokonuje się zmniejszenia budżetu miasta Leszna na rok 2007 po stronie dochodów o kwotę 308.832,- zł oraz zmian po stronie dochodów na kwotę 90.000,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu miasta Leszna na rok 2007 po stronie wydatków o kwotę 308.832,- zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę
472.693,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

3. W Załączniku nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia się nowe brzmienie Załącznika Nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2007” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 399/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku.

4. W Załączniku nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia się nowe brzmienie Załącznika Nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2007” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 400/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku.

5. W Załączniku nr 7 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w Załączniku nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2007” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 401/2007 z dnia 30 listopada 2007 roku.

6. Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8 „Wydatki majątkowe w 2007 roku” po dokonaniu następujących zmian:
 w poz. 1 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejszenie o kwotę 542.423,- zł, w tym:
 poz. „inwestycje wieloletnie” – zwiększenie o kwotę 830.000,- zł
 poz. „inwestycje jednoroczne” – zmniejszenie o kwotę 1.372.423,- zł
 w poz. 2 „Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększenie o kwotę 11.102,- zł,

7. W załączniku nr 9 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/1 „Wieloletni Program Inwestycyjny na rok 2007” po dokonaniu następujących zmian:
 w poz. II.2 „Budowa miejskich ścieżek rowerowych” :
 zwiększenie środków własnych Miasta o kwotę 400.000,- zł w 2008 roku,
 zmniejszenie środków z VII emisji obligacji komunalnych o kwotę 400.000,- zł w 2008 roku.
- wprowadzenie poz. III.1 „Budownictwo mieszkaniowe i socjalne”
 zwiększenie środków własnych Miasta o kwotę 615.000,- zł w 2007 roku,
 zwiększenie środków z VI emisji obligacji komunalnych o kwotę 400.000,- zł w 2007 roku,
 zwiększenie środków własnych Miasta o kwotę 1.200.000,- w 2008 roku,
 zwiększenie środków z dotacji o kwotę 735.000,- zł w 2008 roku,
 zwiększenie środków własnych Miasta o kwotę 1.800.000,- zł w 2009 roku,
 zwiększenie środków z dotacji o kwotę 450.000,- zł w 2009 roku,
 zwiększenie środków własnych Miasta o kwotę 3.000.000,- zł w latach następnych,
 zwiększenie środków z dotacji o kwotę 700.000,- zł w latach następnych,
 zmienia się numeracja zadań występujących po zadaniu III.1
 w dotychczasowej poz. VIII.1 „Budowa sieci kanalizacji deszczowej” (przyjmuje po zmianach nr IX.1):
 zmniejszenie środków własnych Miasta o kwotę 185.000,- zł w 2007 roku,
 zwiększenie środków własnych Miasta o kwotę 185.000,- zł w latach następnych.
 w dotychczasowej poz. VIII.2 „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego w rejonie: ul.Okrężna, tory PKP, pola irygacyjne, ul.Miernicza, ul.17 Stycznia” (przyjmuje po zmianach nr IX.2):
 zwiększenie środków własnych Miasta o kwotę 2.000.000,- zł w 2008 roku,
 zmniejszenie środków z VII emisji obligacji komunalnych o kwotę 2.000.000,- zł w 2008 roku.

8. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna w 2007” po dokonaniu następujących zmian:
- zmniejszenie w poz. I.1. „Przebudowa budynku przy ul. Racławickiej na budynek mieszkalny”
 zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 615.000,- zł,
 zmniejszenie środków z emisji obligacji komunalnych w wysokości 400.000 zł,
 zmniejszenie środków z dotacji o kwotę 435.000,- zł,
- zwiększenie w poz. VII.1 „Komitety Inicjatyw Gospodarczych”
 zwiększenie środków z tytułu odpłatności mieszkańców o kwotę 77.577,- zł

9. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2007 roku” po dokonaniu następujących zmian:
 w poz. Dział 853 rozdz. 85333 „dla Powiatowego Urzędu Pracy” wprowadzenie poz. „zakup kserokopiarki” w wysokości 11.102,- zł,

10. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika Nr 9 „Zbiorcze zestawienie dotacji podmiotowych na 2007 rok” po dokonaniu zmian pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 135.000,- zł. Szczegółowy wykaz zmian z uwzględnieniem niepublicznych jednostek systemu oświaty otrzymujących dotacje podmiotowe przedstawiono w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 10 „Zestawienie rachunków dochodów własnych w 2007 roku” po dokonaniu następujących zmian:
 w poz. I.2 „Dział 801 rozdz. 80104 – Przedszkola” zwiększenie w poz. Wydatki „§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 4.940,- zł oraz w poz. „§ 4220 – zakup środków żywności” o kwotę 4.940,- zł,
 w poz. I.4 „Dział 852 rozdz. 85202 – Posiłki dla bezdomnych”, zwiększenie w poz. Dochody „§ 0830 – wpływy z usług” o kwotę 130,- zł oraz zwiększenie w poz. Wydatki „§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe” o kwotę 55,- zł, „§4210 – zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 10,- zł „§ 4220 – zakup środków żywności” o kwotę 65,- zł,
 w poz. II.4 „Dział 801 rozdz. 80104 – Przedszkola” wprowadzenie poz. Dochody „§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej” na kwotę 5.000,- zł, „§ 0970 – wpływy z różnych dochodów na kwotę 10.862,- zł”, zwiększenie w poz. Wydatki § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia” w wysokości 5.813,- zł oraz wprowadzeni poz. § 4270 – zakup usług remontowych” w wysokości 10.049 zł,
 wprowadza się poz. II.8 „Dział 852 rozdz. 85203 – Noclegowania”, Dochody „§ 0920 – pozostałe odsetki w wysokości 7,- zł, § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w wysokości 4.500,- zł”, Wydatki „§4210 – zakup materiałów i wyposażenia 4.507,- zł”,
 wprowadza się poz. II.9 „Dział 852 rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej”, Dochody „§ 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w wysokości 700,- zł”, Wydatki „§4210 – zakup materiałów i wyposażenia 700,- zł”,

12. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2007 roku” po dokonaniu następujących zmian:
- w poz. 1. „Miejski Zakład Komunikacji” zwiększenie w poz. „Razem przychody” i „Przychody własne” o kwotę 235.000,- zł oraz w poz. „Razem wydatki” i „Pozostałe wydatki bieżące” o kwotę 224.000,- zł,
- w poz. 3. „Miejski Zakład Zieleni” zwiększenie w poz. „Razem przychody”, „Przychody własne”, „Razem wydatki” oraz „Pozostałe wydatki bieżące” kwotę 46.000,- zł,

13. Dokonuje się sprostowania błędu w Uchwale Rady Miejskiej Leszna nr XVI/174/2007 z dnia 29 listopada 2007 roku - § 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„Załącznik nr 18 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 14 „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i kartograficznym w 2007 roku” po dokonaniu następujących zmian:
- w poz. „IV.I wydatki bieżące” zmniejszenie o kwotę 30.000,- zł, w poz. „1. § 4300 – zakup usług pozostałych zmniejszenie o kwotę 42.100,- zł, w poz. „2a. §2960 – przelewy redystrybucyjne – Centralny Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym” zwiększenie o kwotę 6.050,- zł, oraz w poz. „2b §2960 – przelewy redystrybucyjne – Wojewódzki Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym” zwiększenie o kwotę 6.050,- zł,
- w poz. „II. wydatki inwestycyjne” zwiększenie o kwotę 30.000,- zł, w poz. „II.1 zakup sprzętu reprodukcyjnego” zwiększenie o kwotę 22.000,- zł oraz w poz. „II.2 Zakup sprzętu komputerowego” zwiększenie o kwotę 8.000,- zł”

§ 2
1. § 1 ust. 1 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 210.277.212,- zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 137.541.700,- zł,
2) dochody powiatu w wysokości 72.735.512,- zł”

2. § 1 ust. 2 pkt 8 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku otrzymuje brzmienie:

„dotacje z funduszy celowych w kwocie 1.727.866,- zł.

3. § 2 ust. 1 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w wysokości 224.407.095,- zł jak w załączniku Nr 2
do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 142.503.863,- zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 81.903.232,- zł”

4. § 2 ust. 2 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku otrzymuje brzmienie:

„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 181.423.206,- zł, w tym:
a) kwotę 88.694.293,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
b) kwotę 17.123.563,- zł z przeznaczeniem na dotacje,
c) kwota 3.750.000 na wydatki związane z obsługę długu gminy,
2) wydatki majątkowe w kwocie 42.983.889,-zł, jak w załączniku Nr 8”.

5. § 2 ust. 3 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku otrzymuje brzmienie:

„3. Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na:
1) dotacje podmiotowe w kwocie 8.798.370,- zł, jak w załączniku Nr 9, w tym:
a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 2.999.200,- zł ,
b) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5.799.170,- zł,
2) dotacje przedmiotowe w kwocie 5.139.950,- zł, jak w załączniku Nr 11,
3) dotacje celowe w kwocie 3.179.063,- zł, w tym:
a) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 3.400,- zł,
b) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1.892.385,- zł,
c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
w kwocie 350.978,- zł,
d) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 268.300,- zł
e) dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 630.000,- zł
f) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
w kwocie 28.000,- zł,
g) dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6.000,- zł,
4) wpłatę miasta na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 1.180,- zł,
5) wpłaty jednostek na fundusz celowy w kwocie 5.000,- zł.”

6. § 10 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 801.310,- zł,
2) celowe (z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników oświaty) w kwocie 0,- zł.”


7. § 12 pkt 1 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:
1) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu krótkoterminowego w wysokości nie przekraczającej 3.000.000,- zł na finansowanie deficytu występującego w ciągu roku budżetowego,
3) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie dotacji i wydatków majątkowych,
4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach,
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
5) udzielania poręczeń i gwarancji w wysokości nie przekraczającej 200.000,- zł”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK


Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr XVII/190/2007 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 20 grudnia 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2007.

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2007, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2007” do uchwały budżetowej - dochody – zadania miasta – zmniejszenie
o kwotę 317.437,- zł oraz zmiany na kwotę 90.000,- zł:
a) zwiększenie dochodów o kwotę 11.448,- zł - pismem Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2007 roku dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej. Środki zwiększają rezerwę ogólną,
b) zwiększenie o kwotę 5.080,- zł z tytułu dochodów wypracowanych przez szkoły podstawowe. Środki przeznaczone są na wydatki szkół,
c) zwiększenie dochodów w kwocie 77.577,- zł o środki z odpłatności mieszkańców za zadania inwestycyjne realizowane w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych,
d) zwiększenie o kwotę 23.458,- zł z tytułu wyższych wpływów z opłaty produktowej. Środki przeznacza się na wydatki związane z ochroną środowiska,
e) zmniejszenie o kwotę 435.000,- zł środków z dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadaniu „Przebudowa budynku przy ul. Racławickiej na budynek mieszkalny”
f) zmiany pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w wysokości 90.000,- zł w celu uporządkowania dochodów z tytułu wpływów VAT-u zaległego.

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2007” do uchwały budżetowej - dochody – zadania powiatu – zwiększenie
o kwotę 8.605,- zł z następujących źródeł:
a) zwiększenie dochodów o kwotę 4.605,- zł - pismem Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2007 roku dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej. Środki zwiększają rezerwę ogólną,
b) zwiększenie o kwotę 4.000,- zł z tytułu dochodów wypracowanych przez szkoły zawodowe. Środki przeznaczone są na wydatki szkół.

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2007” do uchwały budżetowej - wydatki – zadania miasta – zmniejszenie
o kwotę 317.437,- zł oraz zmiany na kwotę 280.500,- zł:

a) zmniejszenie o kwotę 84.000,- zł w dz. 700 rozdz. 70005 w związku z rozliczeniem końcowym wydatków dotyczących odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych. Powyższe środki przenosi się na zadanie „Bieżące utrzymanie dróg”,
b) zmniejszenie o kwotę 1.200,- zł w dz. 801 rozdz. 80101 oraz w dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę 1.300,- zł wynika z końcowej analizy wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek . Środki przenosi się do rezerwy ogólnej,
c) zmniejszenie o kwotę 185.000,- zł w dz. 900 rozdz. 90095 w związku z rozliczeniem końcowym zadania „Budowa sieci kanalizacji deszczowej”. Powyższe środki przenosi się na zadanie „Bieżące utrzymanie dróg”,
d) zmniejszenie o kwotę 435.000,- zł w dz. 900 rozdz. 90095 w związku z tym, że do końca 2007 roku nie wpłynie dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie „”Budownictwo mieszkaniowe i socjalne”. Realizacja zadania jest opóźniona w związku z przedłużającym się terminem podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Środki z dotacji wpłyną w 2008 roku,
e) zwiększenie o kwotę 269.000,- zł w dz. 600 rozdz. 60016 na zadaniu ”Bieżące utrzymanie dróg” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usunięcie kolizji z sieciami energetycznym i telekomunikacyjnymi przy realizowanych inwestycjach drogowych w ul. Grottgera i Grochowiak oraz na remont chodnika przy ul. 1 Maja. Środki pochodzą z przeniesień z rozdz. 7005 oraz 90095,
f) zwiększenie o kwotę 5.080,- zł w dz. 801 rozdz. 80101 w związku z wyższymi dochodami wypracowanymi przez szkoły podstawowe,
g) zwiększenie o kwotę 23.458,- zł w dz. 900 rozdz. 90020 z przeznaczeniem na sfinansowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i edukacji ekologicznej. Środki pochodzą z dochodów z opłaty produktowej,
h) zwiększenie o kwotę 77.577,- zł w dz. 900 rozdz. 90095 na zadanie inwestycyjne – Komitety Inicjatyw Gospodarczych – odpłatność mieszkańców,
i) przeniesienie środków w ramach dz. 921 rozdz. 92195 – kwota 9.000,- zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu wyodrębnienia środków na dodatkowo zawarte umowy – zlecenia.
j) zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 13.948,- zł, z tego:
 11.448,- zł zwiększenia subwencji oświatowej,
 2.500,- zł w związku z ostatecznym rozliczeniem dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2007” do uchwały budżetowej - wydatki – zadania powiatu – zwiększenie
o kwotę 8.605,- zł i zmiany na kwotę 143.602,- zł:
a) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 22.650,- zł oraz w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 109.850,- zł wynika z końcowej analizy wykorzystania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek . Środki przenosi się do rezerwy ogólnej,
b) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 4.000,- zł w związku z wyższymi dochodami wypracowanymi przez szkoły zawodowe,
c) zmiana pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w wysokości 11.102,- zł w dz. 853 rozdz. 85333 w celu wyodrębnienia środków na zakup kserokopiarki dla Powiatowego Urzędu Pracy.
d) zwiększenie rezerwy ogólnej o 137.105,- zł, w tym:
 4.605 zł zwiększenia subwencji oświatowej,
 132.500,- w związku z ostatecznym rozliczeniem dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych

5. Załączniki Nr 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie:
a) Załącznika nr 3 „Zadania zlecone gminie na rok 2007” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 399/2007 z dnia 30.11.2007 r. Prezydenta Miasta Leszna polegających na włączeniu środków z budżetu Wojewody
w dz. 852 rozdz. 85214 w wysokości 38.150,- zł na wypłatę zasiłków stałych, zmniejszeniu dotacji w dz. 751 rozdz. 75108 o kwotę 405,- zł z Krajowego Biura Wyborczego oraz zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 852 rozdz. 85203 z przeznaczeniem m.in. na remont i prace związane z budową boiska w wysokości 50.000,- zł,
b) Załącznika nr 4 „Zadania zlecone powiatowi na rok 2007” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 400/2007 z dnia 30.11.2007 r. Prezydenta Miasta Leszna polegających na włączeniu dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w dz. 710 rozdz.71015 – kwota 3.000,- zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w dz. 754 rozdz. 75411 – kwota 16.000,- zł dla KM PSP, dz. 853 rozdz. 85321 – kwota 3.200,- zł z przeznaczeniem dla Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, zmniejszeniu w dz. 754 rozdz. 75411 – 5.159,- zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej
o charakterze porządkującym plan w dz. 754 rozdz. 75411 w wysokości 5.679,- zł,
c) Załącznika nr 6 „Zadania powierzone powiatowi na rok 2007” po zmianach dokonanych Zarządzeniem nr 401/2007 z dnia 30.11.2007 r. Prezydenta Miasta Leszna polegających na włączeniu środków w dz. 754 rozdz. 75411 w wysokości 82.000,- zł z tytułu dotacji z Gminy Osieczna w wysokości 60.000,- oraz ze Starostwa Powiatowego w Lesznie w wysokości 22.000,- zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu, w dz. 852 rozdz. 85295 w wysokości 16.000,- zł w związku z podpisanym porozumieniem z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem” i rodziną w wysokości 8.000,- zł oraz „Szczęśliwe dzieciństwo w rodzinie zastępczej w wysokości 8.000,- zł oraz włączenie środków w wysokości 4.132,- zł pochodzące z innych powiatów na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i pogotowiu opiekuńczym na terenie Miasta Leszna.
6. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Wydatki majątkowe w 2007 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2007 roku”
wg opisanych zmian w treści uchwały (§1 pkt 6 uchwały).

7. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/1 „Wieloletni Program Inwestycyjne na rok 2007” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 7 uchwały). Zadanie „Budownictwo mieszkaniowe i socjalne” wprowadza się do zadań wieloletnich i wyodrębnia się w ramach tego, zadania: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły muzycznej położonego w Lesznie przy ul. Racławickiej 20” oraz „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Lesznie przy ul. Gronowskiej 101”. Dotychczasowe zadanie inwestycyjne jednoroczne „Przebudowa budynku przy ul. Racławickiej na budynek mieszkalny” staje się zadaniem wieloletnim poprzez przedłużenie realizacji na rok 2008”.
W zadaniu „Budowa sieci kanalizacji deszczowej” w dz. 900 rozdz. 90095 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 185.000,- zł w związku z końcowym rozliczeniem tego zadania w 2007 roku. Niewykorzystany limit środków przenosi się na lata następne”.

8. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu Miasta Leszna w 2007 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 8 uchwały).

9. Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2007 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 9 uchwały), a także zgodnie z pkt 4 lit c uzasadnienia.


10. Załącznik Nr 12 i 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 9„Zbiorcze zestawienie dotacji podmiotowych na 2007 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 10 uchwały), a także zgodnie z pkt 3 lit.b) i 4 lit.a) uzasadnienia.

11. Załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 10„Zestawienie rachunków dochodów własnych w 2007 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 11 uchwały). Zmiana dotyczy rachunków prowadzonych w szkołach
i placówkach oświatowych, Domu Pomocy Społecznej oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

12. Załącznik Nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 11„Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2007 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 12 uchwały). W związku z wypracowanymi wyższymi niż planowano przychodami z tytułu świadczonych usług w Miejskim Zakładzie Zieleni i Miejskim Zakładzie Komunikacji, zwiększa się plan finansowy po stronie przychodów i wydatków na tych zadaniach.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2008-01-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.