Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVI/185/2007 w sprawie rozpatrzenia skargi Pa??stwa Bogus??awa i Teresy MA?KOWSKICH

Uchwa??a Nr XVI/185/2007 w sprawie rozpatrzenia skargi Pa??stwa Bogus??awa i Teresy MA?KOWSKICH

Numer uchwa??y: 185
Numer sesji: 16
Rok: 2007
U C H W A Ł A Nr XVI/185/2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2007 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Bogusława i Teresy MAĆKOWSKICH.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 229 pkt 3 i art. 237 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:


§ 1


Skargę Państwa Bogusława i Teresy MAĆKOWSKICH z dnia 08 października 2007 roku na Prezydenta Miasta Leszna uznać za bezzasadną.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XVI/185/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Bogusława i Teresy MAĆKOWSKICH.

Skarga Państwa Bogusława i Teresy Maćkowskich została przekazana na podstawie art. 229 pkt 3 kodeksu postępowania administracyjnego Radzie Miejskiej Leszna w dniu 16 października 2007 roku przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie. Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna w dniu 17 października 2007 roku przekazał skargę wraz z załącznikami Komisji Praworządności i Porządku Publicznego, która jest przedmiotowo właściwa do rozpoznawania skarg na Prezydenta kierowanych do Rady Miejskiej.
Komisja Praworządności i Porządku Publicznego dla zbadania i rozpatrzenia skargi wyłoniła 25.10.2007 roku ze swego składu trzyosobowy zespół kontrolny w składzie:
przewodniczący – radny Zenon KURT, członek zespołu radna Danuta BALCERZAK i radny Grzegorz RUSIECKI do rozpatrzenia skargi i zażalenia z dnia 8.10.2007 r. państwa Bogusława i Teresy Maćkowskich na Prezydenta Miasta Leszna Pana Tomasza Malepszego. Zespół uznał skargę za bezzasadną.
Żądania skarżących wobec Prezydenta Miasta Leszna, należą do spraw z zakresu stosunków cywilno – prawnych i jako takie podlegają rozpatrzeniu przez Sądy cywilne. W sytuacji roszczenia o którym mowa w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z póź. zmianami) Prezydent nie wydaje decyzji administracyjnej, ale oświadczenie woli wynikające z odpowiednio udokumentowanego i wykazanego roszczenia odszkodowawczego (wyrok z dnia 11.09.2006 r. Trybunału Konstytucyjnego Sygn. akt P 14/06).
W sytuacjach spornych właściwym do rozstrzygnięcia sprawy i ustalenia wysokości odszkodowania jest Sąd cywilny.
W związku z powyższym skarga jest bezzasadna.

Przygotowała:
Komisja Praworządności
i Porządku Publicznego
Rady Miejskiej Leszna
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2008-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.