Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVI/184/2007 sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta Leszna

Uchwa??a Nr XVI/184/2007 sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta Leszna

Numer uchwa??y: 184
Numer sesji: 16
Rok: 2007UCHWAŁA Nr XVI/184/2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2007 roku
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta LesznaNa podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:§ 1

Uchwala się „Strategię Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta Leszna”, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Piotr Olejniczak


UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVI/184/2007
RADY MIEJSKIEJ LESZNA Z DNIA 29 LISTOPADA 2007 ROKU

w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta Leszna

Strategia Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta Leszna stanowiąca integralną część Strategii Rozwoju Miasta Leszna, kompleksowo opisuje najbardziej istotne elementy polityki mieszkaniowej, kształtujące obecne i przyszłe działania w zakresie mieszkalnictwa w Lesznie przy maksymalnym uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych, a w szczególności: finansowych, demograficznych, urbanistycznych, infrastrukturalnych i techniczno-organizacyjnych.
Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, zapewnianie lokali socjalnych i zamiennych, a także zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw o niskich dochodach jest zadaniem własnym gminy, nałożonym przez ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego , stąd potrzeba opracowania dokumentu strategicznego o charakterze planistycznym, wspierającym samorząd w efektywnym gospodarowaniu istniejącym i przyszłym zasobem mieszkaniowym.
Mieszkalnictwo jest dziedziną niesamodzielną i funkcjonuje na pograniczu ekonomii, budownictwa, zagospodarowania przestrzennego i prawa. W związku z tym formuła wykonawcza, która była wykorzystana przy opracowywaniu Strategii Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta Leszna, polegała na powołaniu zespołu roboczego, składającego się ze specjalistów reprezentujących wyżej wymienione dziedziny.
Adresatami polityki mieszkaniowej są rodziny i osoby dążące do uzyskania samodzielnego mieszkania lub poprawy standardu lokalu zamieszkiwanego. Zróżnicowany poziom dochodów gospodarstw domowych o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych dyktuje konieczność podejmowania przez Miasto różnorodnych działań: od tworzenia warunków dla realizacji budownictwa mieszkaniowego lepiej sytuowanej części ludności gminy, do bezpośredniego zapewnienia godziwych warunków osobom o najniższych dochodach. Polityka mieszkaniowa adresowana jest również do podmiotów działających na rynku mieszkaniowym, w szczególności do inwestorów budownictwa mieszkaniowego (deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego), a także do wykonawców inwestycji mieszkaniowych i zarządców nieruchomości.

Na bazie postanowień Strategii Rozwoju Mieszkalnictwa Miasta Leszna opracowany zostanie wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy, szczegółowo określający działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym na okres co najmniej 5 lat.

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione i konieczne.
Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2008-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.