Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVI/183/2007 w sprawie przyj?cia Miejskiego Programu Przeciwdzia??ania Narkomanii

Uchwa??a Nr XVI/183/2007 w sprawie przyj?cia Miejskiego Programu Przeciwdzia??ania Narkomanii

Numer uchwa??y: 183
Numer sesji: 16
Rok: 2007


Uchwała Nr XVI/183/2007


Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2007 roku
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania
NarkomaniiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179
poz. 1485 ze zmianami) Rada Miejska Leszna stanowi co następuje:


§ 1

Uchwala się Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2008-2010, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Leszna nr XXXIV/403/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.


§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI/183/2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2007 roku
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu
Przeciwdziałania NarkomaniiZgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii
art. 10 ust. 3 do zadań własnych gminy należy:
1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;
2) udzielenie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej oraz szkoleniowej
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci
i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów,
a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;
5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego.
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy Rada Miejska uchwala Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii. Ponieważ nie określono w ustawie w jakim czasie ma ów program obowiązywać, proponuje się aby program realizowany był w latach 2008-2010. Środki finansowe na realizację programu pochodzą z opłat wnoszonych do gminy za zezwolenia na handel alkoholem.
Jednostką realizującą program będzie Biuro ds. Uzależnień.
Program został przyjęty jednogłośnie na posiedzeniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniu 15.11.2007 roku.

Opracowało:
Biuro ds. Uzależnień


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2008-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.