Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XVI/180/2007 zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXX/329/2001 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej op??aty adiacenckiej

Uchwa??a nr XVI/180/2007 zmieniaj?ca Uchwa??? Nr XXX/329/2001 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej op??aty adiacenckiej

Numer uchwa??y: 180
Numer sesji: 16
Rok: 2007UCHWAŁA nr XVI/180/2007
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 29 listopada 2007 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXX/329/2001 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:


§ 1

W uchwale Nr XXX/329/2001 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 64, poz. 1189 zmiana: Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 118, poz. 2167) w § 1 litera „a” otrzymuje brzmienie:

„a) 30% różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale, w przypadku wydzielenia z nieruchomości dzielonej działek gruntu pod drogi publiczne, które z mocy art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami przechodzą na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa”.


§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
UZASADNIENIE
do uchwały Nr XVI/180/2007 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 listopada 2007 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXX/329/2001 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Uchwałą Nr XXX/329/2001 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05.04.2001 r. zostały określone wysokości stawek procentowych dla naliczania opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałem nieruchomości (art. 98a ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami) oraz z tytułu pobudowania urządzeń infrastruktury technicznej (art. 143- 148 wyżej cytowanej ustawy).
Dotychczasowa wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałem wynosiła 50% różnicy wartości nieruchomości przed i po podziale, w przypadku wydzielenia z nieruchomości dzielonej działek gruntu pod drogi publiczne, które z mocy art. 98 ust. 1 ustawy przechodzą na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa.
Propozycja zmiany treści uchwały dotyczy uregulowań w zakresie wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości przed i po podziale. Znowelizowana ustawa o gospodarce nieruchomościami, która weszła w życie dnia 22.10.2007 r. zmieniła dotychczasowy stan prawny.
Ustawodawca obniżył wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału do maksymalnie 30% różnicy wartości nieruchomości po podziale oraz przed podziałem. W związku z powyższym należało dokonać zmiany uchwały.

Opracował:
Wydział Gospodarki
Nieruchomościami

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2008-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.