Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVI/179/2007 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Uchwa??a Nr XVI/179/2007 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Numer uchwa??y: 179
Numer sesji: 16
Rok: 2007
Uchwała Nr XVI/179/2007
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 30 ust. 6 i 10 w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zmianami) uchwala się:

§ 1

Ustala się Regulamin wynagradzania nauczycieli stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.


§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVI/179/2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2007 roku
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Uchwalenie regulaminu wynagradzania nauczycieli wynika z dyspozycji art.30 ust.6 ustawy Karta Nauczyciela i stanowi jeden z elementów systemu wynagradzania nauczycieli.
Ustawą z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw nałożono na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek corocznego uchwalania regulaminu wynagradzania obowiązującego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia. Zgodnie z art.30 ust.6b w przypadku nie uchwalenia do dnia 31 grudnia regulaminu na kolejny rok kalendarzowy stosuje się regulamin obowiązujący w roku poprzednim nie dłużej niż przez okres dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej. Nowelizacja nałożyła również obowiązek uzgadniania regulaminu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
Określony w Karcie Nauczyciela system wynagradzania ustala, iż wynagrodzenie składa się z: wynagrodzenia zasadniczego; dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, oraz za warunki pracy; wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne; nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy za wyjątkiem świadczeń socjalnych.
Przy tak ustalonych składnikach wynagrodzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego wraz z zasadami zaszeregowania nauczycieli, sposób obliczania stawek za godzinę przeliczeniową oraz wykaz stanowisk i dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego. Minister określa również wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy.
Natomiast jednostki samorządu terytorialnego zostały zobowiązane do określenia w drodze regulaminu: wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne; wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy w taki sposób aby średnia płaca osiągnęła ustawową wysokość.
Przy tym Karta Nauczyciela i inne przepisy określają szczegółowo wysokość takich składników wynagrodzenia jak: dodatek za wysługę lat, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy. Jednocześnie Ustawa upoważnia samorząd do zwiększenia środków na wynagrodzenie ponad poziom gwarantowany przez państwo.
W projekcie regulaminu przyjęto stosowanie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych, zachowuje się 4% wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli stażystów mający w celu osiągnięcia średniej ustawowej oraz minimalnych stawek innych składników określonych w ustawie i rozporządzeniach wykonawczych. Projekt regulaminu określa sprawy dotyczące dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne.
Przedstawiony projekt regulaminu przewiduje wzrost dodatku za powierzenie wychowawstwa klasy z 7% do 9% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, określonego w rozporządzeniu ministra właściwego ds. oświaty i wychowania wydanym na podstawie art. 30 ust. 5 Karty Nauczyciela tj. z 85,26 zł do 109,62 zł miesięcznie. Wprowadzono drobne korekty dotyczące warunków przyznawania dodatku motywacyjnego.
Pozostałe składniki wynagrodzenia oraz ich wysokość pozostają bez zmian.
Projekt Regulaminu uzgodniono ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.


Opracował:
Wydział EdukacjiPliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2008-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.