Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVI/178/2007 w sprawie wprowadzenia op??aty od posiadania ps??w, okre??lenia zasad ustalania i poboru , termin??w p??atno??ci i wysoko??ci stawek oraz wprowadzenia zwolnie?? w op??acie od posiadania ps??w

Uchwa??a Nr XVI/178/2007 w sprawie wprowadzenia op??aty od posiadania ps??w, okre??lenia zasad ustalania i poboru , termin??w p??atno??ci i wysoko??ci stawek oraz wprowadzenia zwolnie?? w op??acie od posiadania ps??w

Numer uchwa??y: 178
Numer sesji: 16
Rok: 2007
Uchwała Nr XVI/178/2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru , terminów płatności i wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w opłacie od posiadania psówNa podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 18a i art. 19 pkt 1 lit. f, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się na terenie Miasta Leszna opłatę od posiadania psów.

§ 2

Określa się wysokość rocznej stawki opłaty od posiadania psów w kwocie 25,00 zł od 1 psa. Stawka ta nie podlega rozliczeniom miesięcznym.

§ 3

W przypadku powstania obowiązku zapłaty opłaty od posiadania psów po dniu 30 czerwca roku kalendarzowego stawka opłaty wynosi 12,50 zł od jednego psa.


§ 4

Posiadanie psa poniżej 8 tygodnia życia nie podlega opłacie.

§ 5

Opłata od posiadania psów jest płatna bez wezwania w terminie:

1) do dnia 31 marca roku podatkowego.
2) w ciągu 2 tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa albo utraty warunków do zwolnienia od tej opłaty - w przypadku zaistnienia tych okoliczności po terminie płatności wskazanym w pkt 1.


§ 6

1. Zwalnia się od opłaty od posiadania psów, psy nabyte ze schroniska dla bezdomnych zwierząt prowadzonego przez jednostkę organizacyjną Miasta Leszna.

2. Warunkiem zwolnienia jest przedłożenie wydanego przez jednostkę określoną w ust. 1 zaświadczenia o nabyciu psa ze schroniska. Zaświadczenie musi pozwalać na identyfikację psa.

§ 7

W ciągu 14 dni od momentu powstania lub wygaśnięcia obowiązku zapłaty oraz od dnia utraty prawa do zwolnienia właściciel psa powinien pisemnie poinformować o tym fakcie Prezydenta Miasta Leszna.

§ 8

1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa

2. Określa się następujących inkasentów:
1) Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie ul.Dekana 10
2) Leszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie ul.Sułkowskiego 46
3) Spółdzielnia Mieszkaniowa “Zodiak” w Lesznie Os.Ogrody 1/10
4) Spółdzielnia Mieszkaniowa “Zielone Światło” w Lesznie ul.Holenderska 3
5) Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Leszno, ul. Średnia 9
6) Urząd Miasta Leszna
3. Określa się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20 % od zebranych
i wpłaconych na rachunek budżetu Miasta kwot. Nie dotyczy to inkasenta wymienionego w § 8 ust. 2 pkt 6

4. Wpływy z tytułu pobranej opłaty od posiadania psów inkasent
przekazuje w całości na rachunek budżetu Miasta Leszna w systemie miesięcznym
do dnia 10 – tego następnego miesiąca.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 10


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVI/178/2007Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru , terminów płatności i wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w opłacie od posiadania psów

Począwszy od 2008 r. rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Pobiera się ją od osób fizycznych posiadających psy. Do ustawowych kompetencji rady gminy należy również określenie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek tej opłaty. Pobór opłaty od posiadania psów może odbywać się w drodze inkasa. Wówczas należy uchwałą Rady Miejskiej określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia z tego tytułu.
Prezydent Miasta Leszna proponuje przyjąć następujące zasady poboru opłaty od posiadania psów:
• obniżenie o 50% stawki w przypadku powstania obowiązku zapłaty po dniu 30 czerwca roku kalendarzowego.
• zwolnienie od opłaty od posiadania psów psy nabyte ze schroniska dla bezdomnych zwierząt prowadzonego przez jednostkę organizacyjną Miasta Leszna.
Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć rocznie 100 zł od jednego psa.
Proponuje się aby w opłacie przyjąć stawkę 25,00 zł od posiadania psa.


Opracował:
Wydział Finansów
Referat Dochodów

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2008-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.