Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVI/174/2007 w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2007

Uchwa??a Nr XVI/174/2007 w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2007

Numer uchwa??y: 174
Numer sesji: 16
Rok: 2007


Uchwała Nr XVI/174/ 2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2007.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184 i art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:
§ 1

1. Dokonuje się zmniejszenia budżetu miasta Leszna na rok 2007 po stronie dochodów o kwotę 5.424.195,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmniejszenia budżetu miasta Leszna na rok 2007 po stronie wydatków o kwotę 5.424.195,- zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę
3.885.327,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

3. W Załączniku nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia się nowe brzmienie Załącznika Nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2007” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 369/2007 z dnia 31 października 2007 roku.

4. W Załączniku nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia się nowe brzmienie Załącznika Nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2007” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 370/2007 z dnia 31 października 2007 roku oraz niniejszą uchwałą. W obecnej uchwale zwiększa się kwotę dotacji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 10.000,- zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń do podawania piany sprężonej powietrzem.

5. W Załączniku nr 7 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w Załączniku nr 5 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie na rok 2007” do uchwały budżetowej, które polegają na włączeniu środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez Narodowe Centrum Kultury w wysokości 1.154,- zł z przeznaczeniem na realizacje programu rozwoju chórów szkolnych pn. „Śpiewająca Polska”.
6. Załącznik nr 8 do niniejsze uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika
nr 7 „”Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007 rok” po dokonaniu zwiększenia dochodów
o kwotę 50.000,- zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
oraz po dokonaniu zmian w następujących pozycjach po stronie wydatków:
 w § 4170 w poz. „wynagrodzenia pracowników świetlic”
 zwiększenie środków o kwotę 28.000,- zł,
 w § 4170 w poz. „koszty związane z realizacją programów profilaktyczno-terapeutycznych”
 zwiększenie środków o kwotę 12.000,- zł
 w § 4300 w poz. „koszty związane z realizacją programów profilaktyczno-terapeutycznych”
 zwiększenie środków o kwotę 10.000,- zł

7. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8 „Wydatki majątkowe w 2007 roku” po dokonaniu następujących zmian:
 w poz. 1 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejszenie o kwotę 4.546.862,- zł, w tym:
 poz. „inwestycje wieloletnie” – zmniejszenie o kwotę 5.151.641,- zł
 poz. „inwestycje jednoroczne” – zwiększenie o kwotę 604.779,- zł
 w poz. 2 „Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększenie o kwotę 57.370,- zł,
 w poz. 3 „Dotacje dla zakładów budżetowych” zwiększenie o kwotę 99.200,- zł,
 w poz. 5 „Dotacje celowe dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych”
 poz. „dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Lesznie”, - zmiana nazwy zadania – przed zmianami „na zakup instrumentu muzycznego” po zmianach „na zakup instrumentów muzycznych” zwiększenie o kwotę 16.000,- zł,
 poz. „dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie na zakup sprzętu medycznego” zwiększenie o kwotę 200.0000,- zł,
 wprowadzenie poz. „dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie na zakup kserokopiarki - kwota 23.000,- zł”.

8. W załączniku nr 10 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/1 „Wieloletni Program Inwestycyjny na rok 2007” po dokonaniu następujących zmian:
- w poz. I.1. „Trasa W-Z”
 zwiększenie środków z VII emisji obligacji komunalnych o kwotę 4.000.000,- zł w 2008 roku,
 zwiększenie środków z innych źródeł o kwotę 1.600.000,- zł w 2008 roku,
 zwiększenie środków własnych Miasta o kwotę 1.000.000,- zł w 2009 roku,
 zwiększenie środków własnych Miasta o kwotę 900.000,- zł w latach następnych,
- w poz. II.1. „Budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic wraz z chodnikami”
 zwiększenie środków własnych Miasta o kwotę 1.200.000,- zł w 2007 roku,
 zmniejszenie środków własnych Miasta o kwotę 3.000.000,- zł w 2008 roku,
 zwiększenie środków z VII emisji obligacji komunalnych o kwotę 6.000.000,- zł w 2008 roku,
 zmniejszenie środków własnych Miasta o kwotę 3.000.000,- zł w latach następnych,
- w poz. II.2. „Budowa miejskich ścieżek rowerowych”
 zmniejszenie środków własnych Miasta o kwotę 500.000,- zł w 2008 roku,
 zwiększenie środków z VII emisji obligacji komunalnych o kwotę 500.000,- zł w 2008 roku,
- w poz. III.1. „Budowa Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Osieckiej”
 zmniejszenie środków własnych Miasta o kwotę 1.900.000,- zł w 2008 roku,
 zwiększenie środków z VII emisji obligacji komunalnych o kwotę 1.900.000,- zł w 2008 roku,
- w poz. IV.1. „Modernizacja i budowa boisk piłkarskich i urządzeń sportowych”
 zwiększenie środków własnych Miasta o kwotę 1.400.000,- zł w 2008 roku,
 zwiększenie środków o kwotę 600.000,- zł z innych źródeł w 2008 roku,
 zwiększenie środków własnych Miasta o kwotę 1.200.000,- zł w 2009 roku,
 zwiększenie środków z dotacji o kwotę 900.000,- zł w 2009 roku,
 zmniejszenie środków własnych Miasta o kwotę 800.000,- zł w latach następnych,
- w poz. V.1. „Termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych i administracyjnych” zmiana nazwy zadania na „Termomodernizacja wybranych obiektów oświatowych” oraz:
 zmniejszenie środków z dotacji o kwotę 3.400.000,- zł w 2008 roku,
 zwiększenie środków z innych źródeł o kwotę 3.400.000,- zł w 2008 roku,
- w poz. VI.1. „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla Miasta Leszna i gmin subregionu leszczyńskiego”
 zmniejszenie środków z innych źródeł – Fundusz Spójności o kwotę 6.351.641,- zł w 2007 roku,
 zwiększenie środków z innych źródeł – Fundusz Spójności o kwotę 6.233.292,- zł w 2008 roku,
 zmniejszenie środków z innych źródeł – Fundusz Spójności o kwotę 25.453,- zł w 2009 roku,
 zwiększenie środków z innych źródeł – Fundusz Spójności o kwotę 100.299,- zł w latach następnych,
- w poz. VII.2. „Modernizacja oświetlenia ulicznego”
 zmniejszenie środków własnych Miasta o kwotę 50.000,- zł w 2008 roku,
- w poz. VIII.1. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej”
 zmniejszenie środków własnych Miasta o kwotę 380.000,- zł w 2009 roku,
 zwiększenie środków własnych Miasta o kwotę 380.000,- zł w latach następnych,
- w poz. VIII.2. „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną terenu przemysłowego w rejonie: ul. Okrężna, tory PKP, pola irygacyjne, ul. Miernicza, ul. 17 Stycznia”
 zmniejszenie środków własnych Miasta o kwotę 3.500.000,- zł w 2008 roku,
 zwiększenie środków z VII emisji obligacji komunalnych o kwotę 2.000.000,- zł w 2008 roku,
 zwiększenie środków własnych Miasta o kwotę 1.500.000,- zł w latach następnych,
- w poz. IX.1. „Modernizacja budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. B. Chrobrego”
 zmniejszenie środków własnych Miasta o kwotę 1.440.000,- zł w 2008 roku,
 zwiększenie środków własnych Miasta o kwotę 1.440.000,- zł w latach następnych,
9. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna w 2007” po dokonaniu następujących zmian:
- wprowadza się poz. II.1. „Klimatyzacja Urzędu Miasta”
 zwiększenie środków własnych Miasta o kwotę 250.000,- zł
- wprowadza się poz. II.2. „Modernizacja sali konferencyjnej”
 zwiększenie środków własnych Miasta o kwotę 36.071,- zł
- wprowadza się poz. V.1. „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz zagospodarowanie terenu przy Środowiskowym Domu Samopomocy”
 zwiększenie środków z dotacji o kwotę 150.000,- zł
- wprowadza się poz. VI.1. „Zakup i montaż sieci komputerowej, internetowej i elektrycznej w budynku siedziby MOPR”
 zwiększenie środków własnych Miasta o kwotę 110.000,- zł
- zmiana poz. IV.1 na poz. VII.1 „Komitety Inicjatyw Gospodarczych”
 zwiększenie środków z tytułu odpłatności mieszkańców o kwotę 58.708,- zł

10. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2007 roku” po dokonaniu następujących zmian:
 w poz. Dział 750 rozdz.75023 „dla Urzędu Miasta Leszna”, zwiększenie poz. „komputeryzacja Urzędu (zakup sprzętu i oprzyrządowania)” o kwotę 100.000,- zł, zmniejszenie w poz. „zakup urządzeń klimatyzacyjnych do Urzędu Miasta” o kwotę 250.000,- zł oraz wprowadzenie poz. „zakup kserokopiarki” na kwotę 20.000,- zł,
 w poz. Dział 754 rozdz. 75404 „dla Komendy Miejskiej Policji w Lesznie” wprowadzenie poz. „zakup monitora LCD” na kwotę 3.720,- zł, „zakup systemu do monitorowania pomieszczeń” na kwotę 15.000,- zł oraz „zakup samochodu osobowego (nieoznakowanego) na kwotę 59.000,- zł,
 w poz. Dział 754 rozdz. 75411 „dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie w poz. „zakup doposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 4x2 w system piany sprężonej” o kwotę 10.000,- zł oraz wprowadzenie poz. „zakup skokochronu” w wysokości 35.000,- zł
 wprowadzenie poz. Dział 754 rozdz. 75412 „dla Ochotniczej Straży Pożarnej”, poz. „zakup pompy” w wysokości 5.450,- zł,
 w poz. Dział 852 rozdz. 85203 „dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Dom Seniora” wprowadzenie poz. „zakup stołu z basenem dwukomorowym” w wysokości 3.700,- zł,
 w poz. Dział 852 rozdz. 85219 „dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie” zwiększenie w poz. „komputeryzacja (zakup sprzętu i oprogramowania)” o kwotę 29.000,- zł oraz wprowadzenie poz. „zakup kserokopiarki” w wysokości 21.000,- zł,
 w poz. Dział 852 rozdz. 85226 „dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy” wprowadzenie poz. „zakup zestawów komputerowych” w wysokości 5.500,- zł,

11. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 8/4 „Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2007 roku” po dokonaniu następujących zmian:
- w poz. I. „Dotacje na realizację inwestycji, w dz. 600 rozdz. 60004 dla Miejskiego Zakładu Komunikacji” wprowadzenie poz. „zakup centrali telefonicznej” w wysokości 9.000,- zł,
- w poz. II. „Dotacje na zakupy inwestycyjne, w dz. 900 rozdz. 90017 dla Miejskiego Zakładu Zieleni” zmiana nazwy zadania „zakup kosiarki samojezdnej” na „zakup kosiarek samojezdnych” oraz zwiększenie środków na tym zadaniu o kwotę 14.200,- zł, zmiana nazwy zadania „zakup kosy spalinowej” na „zakup kos spalinowych” oraz zwiększenie środków na tym zadaniu o kwotę 7.200,- zł, zmiana nazwy zadania „zakup pilarki” na „zakup pilarek” oraz zwiększenie środków na tym zadaniu o kwotę 4.500,- zł oraz wprowadzenie poz. „zakup nożyc do żywopłotu” na kwotę 8.400,- zł, „zakup agregatu prądotwórczego” na kwotę 7.100,- zł, „zakup kosiarek trawnikowych” na kwotę 8.400,- zł, „zakup glebogryzarki z napędem” na kwotę 4.800,- zł, „zakup wiertnicy do sadzenia drzew” na kwotę 4.000,- zł
- w poz. II. „Dotacje na zakupy inwestycyjne, w dz. 926 rozdz. 92604 dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” w poz. „zakup 2 sztuk trybun wysuwanych pięciorzędowych” zwiększenie o kwotę 9.000,- zł, wprowadzenie poz. „zakup odkurzacza – zbieracza na bieżnię L.A.” na kwotę 5.800,- zł oraz „zakup maszyny do mycia parkietów, wykładzin i glazury” na kwotę 16.800,- zł,

12. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika Nr 9 „Zbiorcze zestawienie dotacji podmiotowych na 2007 rok” po dokonaniu następujących zmian:
 w poz. „Dział 921 rozdz. 92109 Miejski Ośrodek Kultury w Lesznie” zwiększenie o kwotę 30.000,- zł,
 w poz. „Dział 921 rozdz. 92116 „Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie” zwiększenie o kwotę 20.000,- zł

13. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 10 „Zestawienie rachunków dochodów własnych w 2007 roku” po dokonaniu następujących zmian:
 w poz. I.1 „Dział 750 rozdz. 75075 – Promocja miasta” zwiększenie w poz. Dochody „§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów” o kwotę 220.000,- zł zmniejszenie w poz. „§ 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 30.000,- zł, zwiększenie w poz. Wydatki „§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 190.000,- zł
 w poz. I.5 „Dział 854 rozdz. 85401 – Posiłki w stołówkach szkolnych”, zwiększenie w poz. Dochody „§ 0830 – wpływy z usług” o kwotę 15.000,- zł oraz „§ 0920 – pozostałe odsetki” o kwotę 10,- zł, zwiększenie w poz. Wydatki „§ 4220 – zakup środków żywności” o kwotę 15.000,- zł, zmniejszenie w poz. „4300 – zakup usług pozostałych” o kwotę 178,- zł,
 w poz. I.6 „Dział 854 rozdz. 85410 – Posiłki w internatach i bursach” zwiększenie w poz. Wydatki „§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 6.503,- zł, zmniejszenie w poz. „§ 4220 – zakup środków żywności” o kwotę 500,- zł, „§ 4270 – zakup usług remontowych” o kwotę 6.503,- zł, wprowadzenie poz. „§ 4300 – zakup usług pozostałych” o kwotę 500,- zł,
 w poz. II.1 „Dział 754 rozdz. 75411 – Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej” zwiększenie w poz. Dochody § 0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej” o kwotę 17.000,- zł, zwiększenie w poz. Wydatki § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 17.000,- zł,


 w poz. II.3 „Dział 801 rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne” wprowadzenie poz. Dochody „§ 0970 – wpływy z różnych dochodów” na kwotę 3.161,- zł, oraz w poz. Wydatki § 4270 – zakup usług remontowych” na kwotę 3.161,- zł,
 w poz. II.6 „Dział 801 rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące”, zwiększenie w poz. Dochody „§ 0920 – pozostałe odsetki” o kwotę 18,- zł, zwiększenie w poz. Wydatki „§ 4300 – zakup usług pozostałych” o kwotę 18,- zł,


14. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2007 roku” po dokonaniu następujących zmian:
- w poz. 1. „Miejski Zakład Komunikacji” zwiększenie w poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem wydatki” oraz „Wydatki inwestycyjne” o kwotę 9.000,- zł,
- w poz. 2. „Miejski Zakład Budynków Komunalnych” zwiększenie w poz. „Razem przychody”, „Dotacje przedmiotowe”, „Razem wydatki” oraz „pozostałe wydatki bieżące” o kwotę 200.000,- zł,
- w poz. 3. „Miejski Zakład Zieleni” zwiększenie w poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem wydatki” oraz „wydatki inwestycyjne”
o kwotę 58.600,- zł,
- w poz. 4. „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji” zwiększenie w poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem wydatki” oraz „Wydatki inwestycyjne” o kwotę 31.600,- zł,

15. Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w 2007 roku” po dokonaniu następujących zmian:
 poz. „2. Miejski Zakład Budynków Komunalnych dotacja przedmiotowa” zwiększenie o kwotę 200.000,- zł oraz „Dotacja obejmuje remonty komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Leszna, dla których stawki czynszu ustala Prezydent Miasta Leszna – 128.310 m2

16. Załącznik nr 18 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 14 „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2007 roku” po dokonaniu następujących zmian:
 w poz. „IV.I wydatki bieżące” zwiększenie o kwotę 30.000,- zł, w poz. „1. § 4300 – zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 42.100,- zł, w poz. „2a. §2960 – przelewy redystrybucyjne – Centralny Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym” zmniejszenie o kwotę 6.050,- zł, oraz w poz. „2b §2960 – przelewy redystrybucyjne – Wojewódzki Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym” zmniejszenie o kwotę 6.050,- zł,
 w poz. „II. wydatki inwestycyjne” zwiększenie o kwotę 30.000,- zł, w poz. „II.1 zakup sprzętu reprodukcyjnego” zwiększenie o kwotę 22.000,- zł oraz w poz. „II.2 Zakup sprzętu komputerowego” zwiększenie o kwotę 8.000,- zł

17. Załącznik nr 19 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 16 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w 2007 roku” po dokonaniu następujących zmian w projekcie „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie”
 w poz. „środki z budżetu UE”, „Wydatki ogółem”, „Wydatki majątkowe”, „Razem wydatki” zmniejszenie o kwotę 43.503,- zł, „2007 rok” zmniejszenie o kwotę 6.351.641,- zł, „2008 rok” zwiększenie o kwotę 6.233.292,- zł, „2009 rok” zmniejszenie o kwotę 25.453,- zł, „lata następne” zwiększenie o kwotę 100.299,- zł,
 w poz. „Planowane wydatki w 2007 roku”, „Środki z budżetu UE”, „wydatki razem”, „pozostałe” zmniejszenie o kwotę 6.351.641,- zł.


§ 2
1. § 1 ust. 1 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 210.345.289,- zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 137.678.557,- zł,
2) dochody powiatu w wysokości 72.666.732,- zł”

2. § 1 ust. 2 pkt 2 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku otrzymuje brzmienie:

„dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.071.385,- zł, jak w załączniku nr 4 do uchwały”


3. § 1 ust. 2 pkt 9 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku otrzymuje brzmienie:

„dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.090.000,- zł, jak w załączniku Nr 7 do uchwały”

4. § 1 ust. 2 pkt 10 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku otrzymuje brzmienie:

„dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 7.154,- zł jak w Załączniku Nr 5 do uchwały”

5. § 2 ust. 1 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w wysokości 224.475.172,- zł jak w załączniku Nr 2
do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 142.640.720,- zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 81.834.452,- zł”

6. § 2 ust. 2 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku otrzymuje brzmienie:

„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 180.959.962,- zł, w tym:
a) kwotę 89.143.256,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
b) kwotę 17.260.563,- zł z przeznaczeniem na dotacje,
c) kwota 3.750.000 na wydatki związane z obsługę długu gminy,
2) wydatki majątkowe w kwocie 43.515.210,-zł, jak w załączniku Nr 8”.

7. § 2 ust. 3 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku otrzymuje brzmienie:

„3. Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na:
1) dotacje podmiotowe w kwocie 8.933.370,- zł, jak w załączniku Nr 9, w tym:
a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 2.999.200,- zł ,
b) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5.934.170,- zł,
2) dotacje przedmiotowe w kwocie 5.139.950,- zł, jak w załączniku Nr 11,
3) dotacje celowe w kwocie 3.181.063,- zł, w tym:
a) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 3.400,- zł,
b) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1.894.385,- zł,
c) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
w kwocie 350.978,- zł,
d) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 268.300,- zł
e) dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 630.000,- zł
f) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
w kwocie 28.000,- zł,
g) dotacje celowe dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6.000,- zł,
4) wpłatę miasta na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 1.180,- zł,
5) wpłaty jednostek na fundusz celowy w kwocie 5.000,- zł.”

8. § 2 ust. 5 pkt 2 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki w kwocie 6.071.385,- zł na realizację zadań zleconych powiatowi
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw, jak w załączniku Nr 4 do uchwały”

9. § 2 ust. 5 pkt 6 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku otrzymuje brzmienie:

„6) wydatki w kwocie 1.090.000,- zł na realizację zadań określonych programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak w załączniku Nr 7 do uchwały”

10. § 2 ust. 5 pkt 7 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku otrzymuje brzmienie:

„7) wydatki w kwocie 7.154,- zł na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia z organami administracji rządowej, jak w załączniku nr 5 do uchwały”11. § 10 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku otrzymuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 772.357,- zł,
2) celowe (z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników oświaty) w kwocie 0,- zł.”


12. § 11 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań na rok 2007 w kwocie 21.000.000,- zł, z czego:
1) na pokrycie deficytu budżetowego występującego w ciągu roku w kwocie 3.000.000,- zł,
2) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 12.000.000,- zł,
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji w kwocie
6.000.000,- zł”


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK


Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr XVI/174/2007 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 listopada 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2007.

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2007, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2007” do uchwały budżetowej - dochody – zadania miasta – zmnejszenie
o kwotę 5.542.195,- zł:
a) zwiększenie dochodów o kwotę 1.534.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1
do uzasadnienia. Zwiększenie planu w poszczególnych pozycjach wynika z przewidywanego wyższego wykonania dochodów niż ujęto w budżecie. Środki zwiększają rezerwę ogólną,
b) zwiększenie dochodów o kwotę 50.000,- zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Środki w całości przeznaczone na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
c) zwiększenie o kwotę 15.584,- zł dochodów wypracowanych przez szkoły podstawowe i gimnazja. Środki przeznaczone są na wydatki szkół,
d) Zwiększenie dochodów w kwocie 1.154,- zł o dotację z budżetu państwa (poprzez instytucje wdrażającą - Narodowe Centrum Kultury) na realizację przez szkoły podstawowe programu rządowego pn. „Śpiewająca Polska”,
e) Zwiększenie dochodów w kwocie 58.708,- zł o środki z odpłatności mieszkańców za zadania inwestycyjne realizowane w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych,
f) zmniejszenie dochodów o kwotę 7.201.641,- zł z tytułu:
- 850.000,- zł z tytułu przeszacowanych wpływów z podatku
od nieruchomości od osób prawnych – załącznik nr 1 do uzasadnienia,
- 6.351.641,- zł z tytułu braku wpływu w 2007 roku środków z Funduszu
Spójności na zadanie „Realizacja systemu gospodarki odpadami”
w związku ze miana planu płatności.

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2007” do uchwały budżetowej - dochody – zadania powiatu – zwiększenie
o kwotę 118.000,- zł z następujących źródeł:
a) zwiększenie dochodów o kwotę 36.000,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1
do uzasadnienia. Zwiększenie planu w dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego wynika z przewidywanego wyższego wykonania niż ujęto
w budżecie. Środki zwiększają rezerwę ogólną,
b) zwiększenie dochodów z pozostałych tytułów:
- 10.000,- zł – dotacja z budżetu państwa na zakup urządzeń do podawania piany sprężonym powietrzem dla KM PSP,
- 25.000,- zł w dz.801 i 26.000,- zł w dz. 854 – dodatkowe dochody wypracowane przez szkoły i placówki oświatowe. Środki przeznaczone są na wydatki szkół i placówek,
- 21.000,- zł – dodatkowe dochody wypracowane w Domu Pomocy Społecznej w Lesznie. Środki przeznaczone są na wydatki tej placówki.

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2007” do uchwały budżetowej - wydatki – zadania miasta – zmniejszenie
o kwotę 5.665.435,- zł oraz zmiany na kwotę 2.869.827,- zł:

a) zmniejszenie wydatków na następujących zadaniach:
- w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 350.000,- zł - na remont chodnika ulicy
17 Stycznia na odcinku od ul.Racławickiej do ul.Okrężnej. Ul. 17 Stycznia jest ulicą powiatową i wydatek powinien być zaklasyfikowany w dz. 600 rozdz. 60015 w zadaniach powiatu, stąd przeniesienie środków,
- w dz.710 rozdz.71004 o kwotę 600.000,- zł - na plany zagospodarowania przestrzennego i studium. Z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne i sądowe środki planowane w 2007 roku nie będą wykorzystane do końca roku. Środki przenosi się do rezerwy,
- w dz. 900 rozdz. 90002 o kwotę 6.351.641,- zł na zadaniu inwestycyjnym „Realizacja systemu gospodarki odpadami” z tytułu braku wpływu środków
z Funduszu Spójności co jest związane ze zmianą planu płatności
i przedłużającymi się procedurami przetargowymi,

b) zwiększenie wydatków na następujących zadaniach:
- w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 9.000 zł – dotacja dla Miejskiego Zakładu Komunikacji z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej,
- w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 1.200.000,- zł na budowę ulicy Drzymały
na odcinku od ul. Święciechowskiej do ul. Grochowiaka (425 mb). Na ww. zadanie Urząd posiada opracowaną dokumentację budowlaną i obecnie oczekuje na uzyskanie pozwolenia na budowę. W bieżącym roku planuje się przeprowadzić procedurę przetargową i wybór wykonawcy
oraz rozpoczęcie zadania niezwłocznie po ustąpieniu warunków zimowych. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej,
- w dz. 700 rozdz. 70001 o kwotę 200.000,- zł – dotacja przedmiotowa
dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na bieżące remonty komunalnej substancji mieszkaniowej. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej,
- W dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 120.000,- zł na zakupy inwestycyjne (komputeryzacja – 100.000,- zł i kserokopiarka – kwota 20.000,- zł)
dla urzędu Miasta. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej,
- W dz. 754 rozdz. 75404 o kwotę 100.000,- zł z przeznaczeniem na zakupy dla KM Policji w Lesznie, w tym na specjalistyczne umundurowanie, uzbrojenie i sprzęt specjalny grupy realizacyjnej – kwota 22.800,- zł,
na zakup samochodu osobowego (nieoznakowanego) – kwota 59.000,- zł, zakup monitora LCD – kwota 3.720,- zł, zakup systemu do monitorowania pomieszczeń – kwota 15.000,- zł. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej,
- W dz. 801 o kwotę 653.159,- zł oraz w dz. 854 o kwotę 6.385,- zł
z przeznaczeniem na bieżące wydatki szkół i placówek oświatowych, w tym zabezpieczenie środków na odprawy emerytalne, urlopy na poratowanie zdrowia, nauczanie indywidualne i zmiany organizacyjne. Ponadto 253.826,- zł przeznacza się na remonty – wymianę okien w SP 12 i Gimnazjum 8. Środki pochodzą z dodatkowych dochodów w kwocie 15.584,- zł
oraz z przesunięć środków w wydatkach oświatowych w zadaniach powiatowych w kwocie 643.960,- zł,
- W dz. 851 rozdz. 85154 o kwotę 50.000,- zł z przeznaczeniem na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym 28.000,- zł
na wynagrodzenia pracowników świetlic terapeutycznych i 22.000,- zł
na programy profilaktyczno-terapeutyczne,
- W dz. 852 o kwotę 163.700,- zł, z tego 3.700,- na zakup stołu z basenem do kuchni w Domu Seniora, 110.000,- zł – zakup i montaż sieci komputerowej, internetowej i elektrycznej w budynku MOPR oraz 29.000,- zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, a także 21.000,- zł
na zakup kserokopiarki dla MOPR. Środki częściowo pochodzą
z przesunięć w wydatkach powiatu z dotacji na placówki opiekuńczo-wychowawcze (kwota 53.000,- zł) i rodziny zastępcze (kwota 42.300,- zł) oraz pozostała kwota z rezerwy ogólnej (68.400,- zł),
- w dz. 900 rozdz. 90017 o kwotę 58.600,- zł na dotację celową
dla Miejskiego Zakładu Zieleni na zakupy inwestycyjne narzędzi i sprzętu. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej,
- w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 58.708,- zł na zadanie inwestycyjne – Komitety Inicjatyw Gospodarczych – odpłatność mieszkańców,
- w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 46.000,- zł na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury, z tego 30.000,- zł zwiększenie dotacji podmiotowej – zakup nowych strojów dla Miejskiej Orkiestry Dętej, kwota 16.000,- zł – zwiększenie dotacji celowej na zakupy inwestycyjne – zakup instrumentów. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej,
- w dz.926 rozdz. 92604 o kwotę 31.600,- zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zakup odkurzacza-zbieracza na bieżnię LA – kwota 5.800,- zł, zakup 3 sztuk maszyn do mycia parkietów, wykładzin, glazury w salach sportowych – kwota 16.800,- zł
oraz 9.000,- zł – dodatkowe środki na zakup 2 sztuk trybun wysuwanych pięciorzędowych (kwota pierwotna 36.000,- zł). Środki pochodzą z rezerwy ogólnej,

c) Przeniesienie środków z dz. 750 rozdz. 75023 do dz.754 rozdz.75412– kwota 5.450,- zł. Kwotę powyższą przenosi się z planowanych wydatków w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności na zakup pompy pływającej Niagara dla ochotniczej Straży Pożarnej.

d) Przeniesienie środków w ramach dz. 750 rozdz. 75023 – kwota 286.071,- zł pomiędzy zadaniami bieżącymi Urzędu a wydatkami inwestycyjnymi (kwota 36.071,- zł – dotyczy zakupu i montażu systemu nagłośnienia i głosowania
w Sali konferencyjnej Urzędu) oraz 250.000,- zł przeniesienie środków z zakupów inwestycyjnych do zadań inwestycyjnych (dotyczy zakupu i montażu urządzeń klimatyzacyjnych Urzędu Miasta),

e) Zmniejszenie rezerwy ogólnej o 1.062.100,- zł, która wynika z następującego rozliczenia:
- zwiększenie rezerwy 2.170.000,- zł
• 1.570.000,- zł z ponadplanowych dochodów z podatków i opłat
• 600.000,- zł z planów zagospodarowania przestrzennego
- zmniejszenie rezerwy 3.232.100,- zł
• 850.000,- zł zmniejszenie dochodów w pod. od nieruch.
• 9.000,- zł na dot. dla MZK
• 1.200.000,- zł na budowę ul. Drzymały
• 200.000,- zł na dot. dla MZBK
• 120.000,- zł na wyd. incest. dla UM
• 100.000,- zł dla Policji
• 68.400,- zł dla MOPR - inwestycje
• 58.600,- zł na dot. dla MZZ
• 46.000,- zł na dot. dla MOK
• 31.600,- zł na dot. dla MOSiR
• 300.000,- zł na remonty w II LO
• 5.500,- zł na zakupy dla Ośr.Adopc.-Opiek.
• 43.000,- zł na dot. dla Biblioteki
• 200.000,- zł na dot. dla Szpitala
• 35.000,- zł na zakupy incest. dla KMPSP

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2007” do uchwały budżetowej - wydatki – zadania powiatu – zwiększenie
o kwotę 241.240,- zł i zmiany na kwotę 754.260,- zł:
a) zwiększenie wydatków na następujące zadania:
- w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 350.000,- zł - na remont chodnika ulicy 17 Stycznia na odcinku od ul. Racławickiej do ul. Okrężnej – przeniesienie środków z zadań miasta,
- w dz. 754 rozdz. 75411 w wysokości 10.000 zł na zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Środki pochodzą
z dotacji z budżetu państwa,
- w dz. 754 rozdz. 75411 w wysokości 35.000,- zł na zakupy inwestycyjne – zakup skokochrony dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej.
- w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 300.000,- zł na wydatki remontowe – dokończenie wymiany stolarki okiennej w budynku II LO. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej,
- w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 25.000,- zł w rozdz. 85410 o kwotę 6.000,- zł na wydatki bieżące szkół i internatów. Środki pochodzą
z dodatkowo wypracowanych dochodów,
- w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 200.000,- zł z przeznaczeniem
na dotację dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
na zakup sprzętu medycznego, w tym 1 kpl. bezprzewodowego systemu monitorowania płodu dla Oddziału Położniczego, 1 kpl. respiratora transportowego dla zespołu ratownictwa medycznego, 2 kpl. inkubatorów zamkniętych oraz pompy infuzyjnej,
- w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 21.000,- zł z przeznaczeniem
na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej. Środki pochodzą
z wyprawowanych dochodów własnych placówki,
- w dz.921 rozdz. 92116 o kwotę 43.000,- zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym 20.000,- zł na zwiększenie dotacji podmiotowej na zakup wyposażenia dla filii bibliotecznych
oraz 23.000,- zł na zakupy inwestycyjne – zakup kserokopiarki.
b) Zmniejszenie wydatków na następujących zadaniach:
- w dz. 801 o kwotę 570.465,- zł i w dz. 854 o kwotę 73.495,- zł -
zmniejszenie o oszczędności w wydatkach płacowych na odprawach
emerytalnych, awansach nauczycieli. Środki przesunięto do zadań
miasta na wynagrodzenia i remonty w szkołach i placówkach
oświatowych,
- w dz. 852 o kwotę 95.300,- zł – zmniejszenie wydatków o niewydatko-
wane środki na dotacje do placówek opiekuńczo wychowawczych
i na rodziny zastępcze. Środki przeznaczone są na wydatki w pomocy
społecznej w zadaniach miasta.
c) Zmniejszenie rezerwy ogólnej o 15.000,- zł, która wynika z następujących rozliczeń:
 zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 20.000,- zł z tytułu zwiększonych dochodów wypracowanych w internatach i bursach,
 zmniejszenie rezerwy o kwotę 35.000,- zł z przeznaczeniem dla KMPSP na zakupy inwestycyjne

5. Załączniki Nr 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie:
a) Załącznika nr 3 „Zadania zlecone gminie na rok 2007” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 369/2007 z dnia 31.10.2007 r. Prezydenta Miasta Leszna polegających na włączeniu środków z budżetu Wojewody
w dz.010 rozdz.01095 w wysokości 8.703,- zł na zwrot podatku akcyzowego,
w dz.750 rozdz.75011 w wysokości 19.850,- zł na administrację rządową – koszty wydawania dowodów osobistych, w 852 rozdz.85203 w wysokości 200.000,- zł na wydatki remontowe i inwestycyjne w Środowiskowym Domu samopomocy oraz zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej
w dz. 852 rozdz. 85203 w wysokości 130,- zł w planie Środowiskowego Domu Samopomocy. Nowe brzmienie ww. załącznika stanowi Załącznik nr 5
do niniejszej uchwały,
b) Załącznika nr 4 „Zadania zlecone powiatowi na rok 2007” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 370/2007 z dnia 31.10.2007 r. Prezydenta Miasta Leszna polegających na włączeniu dotacji z budżetu Wojewody
w dz. 710 rozdz.71015 – kwota 19.300,- zł dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w dz. 754 rozdz. 75411 – kwota 58.284,- zł dla KM PSP oraz zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej
o charakterze porządkującym plan PINB w dz. 710 rozdz. 71015
w wysokości 5.483,- zł. Nowe brzmienie ww. załącznika stanowi Załącznik
nr 6 do niniejszej uchwały,
c) Załącznika nr 5 „Zadania powierzone gminie na rok 2007” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą tzn. włączeniem środków z budżetu państwa
na program rozwoju chórów szkolnych pn. „Śpiewająca Polska” – kwota
1.154,- zł. Nowe brzmienie załącznika stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
na 2007 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika Nr 7 „Realizacja zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007 rok”
wg opisanych zmian w treści uchwały (§1 pkt 6 uchwały).

7. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Wydatki majątkowe w 2007 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2007 roku”
wg opisanych zmian w treści uchwały (§1 pkt 7 uchwały).

8. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/1 „Wieloletni Program Inwestycyjne na rok 2007” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 8 uchwały). W zadaniu „Budowa nawierzchni oraz modernizacja ulic wraz
z chodnikami” w dz. 600 rozdz. 60016 zwiększa się nakłady o 1.200.000,- zł
z przeznaczeniem na budowę ulicy Drzymały. W zadaniu „Realizacja systemu gospodarki odpadami” dz. 900 rozdz. 90002 zmniejszono wydatki w 2007 roku
o środki z Funduszu Spójności w kwocie 6.351.641,- zł, które z uwagi
na przedłużające się procedury przetargowe, nie wpłyną do budżetu w 2007 roku. Jednostka Realizująca Projekt przedłożyła nowy plan płatności i kwoty ujęte
w załączniku do budżetu są dostosowane do kwot wynikających z planu płatności. Ponadto dokonuje się zmian, których celem jest dostosowanie brzmienia ww. Załącznika do brzmienia przedłożonego w projekcie budżetu Miasta Leszna na rok 2008.

9. Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu Miasta Leszna w 2007 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 9 uchwały).

10. Załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2007 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 10 uchwały), a także zgodnie z pkt 3 lit b) i 4 lit a) uzasadnienia.

11. Załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/4 „Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2007 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 11 uchwały), a także zgodnie z pkt 3 lit.b) uzasadnienia.

12. Załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 9„Zbiorcze zestawienie dotacji podmiotowych na 2007 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 12 uchwały), a także zgodnie z pkt 3 lit.b) i 4 lit.a) uzasadnienia.

13. Załącznik Nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 10„Zestawienie rachunków dochodów własnych w 2007 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 13 uchwały). Zmiana dotyczy rachunków prowadzonych w szkołach
i placówkach oświatowych oraz Komendzie Miejskiej państwowej Straży Pożarnej i Urzędzie Miasta.

14. Załącznik Nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 11„Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2007 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 14 uchwały), a także zgodnie z pkt 3 lit. b) uzasadnienia.

15. Załącznik Nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 11/1 „Zakres dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych w 2007 roku” do uchwały budżetowej.
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 15 uchwały), a także zgodnie z pkt 3 lit.b) uzasadnienia.

16. Załącznik Nr 18 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 14 „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem geodezyjnym i Kartograficznym w 2007 roku” do uchwały budżetowej.
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 16 uchwały). Zmiany polegają na przeniesieniu planowanych środków
z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych (zakupy sprzętu komputerowego i reprodukcyjnego) oraz dostosowaniu wielkości wpłat
na Wojewódzki i Centralny Fundusz.


17. Załącznik Nr 19 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 16 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2007 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 17 uchwały).

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2008-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.