Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVI/176/2007 w sprawie okre??lenia szczeg????owych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelno??ci i udzielania ulg w sp??acie nale??no??ci pieni???nych przypadaj?cych gminie lub jej jednostkom organizacyjnym, do kt??rych nie stosuje si?przepis??w ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organ??w lub os??b do tego uprawnionych

Uchwa??a Nr XVI/176/2007 w sprawie okre??lenia szczeg????owych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelno??ci i udzielania ulg w sp??acie nale??no??ci pieni???nych przypadaj?cych gminie lub jej jednostkom organizacyjnym, do kt??rych nie stosuje si?przepis??w ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organ??w lub os??b do tego uprawnionych

Numer uchwa??y: 176
Numer sesji: 16
Rok: 2007

Uchwała Nr XVI/176/2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2007 roku


zmieniająca do uchwały Nr X/102/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.


Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr X/102/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 122 poz. 2843) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 po ust. 6 dodaje się ust. 6a o następującej treści:
„6a. W przypadku gdy o umorzenie wierzytelności lub udzielenie ulg w spłacie
należności pieniężnych występuje podmiot będący przedsiębiorcą oprócz
dokumentów, o których mowa w ust. 6 wnioskodawca jest zobowiązany jest do
przedłożenia:
a) zaświadczeń o pomocy de minimis przyznanej w ciągu bieżącego roku
budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych
b) informacji o każdej innej pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych
samych kosztów kwalifikowanych, z którymi związana jest pomoc de minimis
udzielana na podstawie niniejszej uchwały.2) § 7 otrzymuje brzmienie:

„ § 7 Umorzenie wierzytelności oraz udzielanie ulg w ich spłacaniu dokonywane na wniosek przedsiębiorcy w przypadku, o którym mowa w § 4 ust 1 lit a) i b) (odnośnie postępowania upadłościowego), ust. 2-4 i § 5 następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i ma charakter pomocy de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. U. UE L 379/5 z dnia 28.12.2006 r.)”

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Piotr Olejniczak

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVI/176/2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2007 roku


W dniu 14 czerwca 2007r Rada Miejska Leszna podjęła uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności i udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych. Przyznawana tą uchwałą pomoc dla przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis i zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30.04.2004r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity z 2007r Dz. U. nr 59 poz.404) projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy. Projekt uchwały został przesłany do Prezesa Urzędu. W wyznaczonym terminie nie nadeszły żadne zastrzeżenia i uchwała została podjęta. W dniu 24 września 2007r do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w którym zasugerowano, aby wyraźnie wskazać, które ulgi stanowią pomoc de minimis. Po przeanalizowaniu zapisów uchwały z dnia 14 czerwca br stwierdzono, że pomoc publiczna nie wystąpi w przypadkach gdy:
- wierzytelność nie została zaspokojona w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego
lub upadłościowego,
- nie można ustalić dłużnika, dłużnik zmarł lub został wykreślony z właściwego rejestru osób
prawnych nie pozostawiając żadnego majątku lub w przypadku osób fizycznych pozostawił
ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów
- zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu mającym na celu przymusowe
zaspokojenie wierzytelności nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów postępowania
- egzekucja okazała się bezskuteczna, mimo kilkakrotnie podejmowanych działań
egzekucyjnych
W pozostałych przypadkach ulg i umorzeń określonych w uchwale, udzielane wsparcie może stanowić pomoc publiczną.
Równocześnie, aby zapewnić zgodność uchwały z rozporządzeniem komisji (WE) Nr 1998/2006 wprowadza się zapisy, które pozwolą na skuteczne nadzorowanie i monitorowanie udzielonej pomocy. W związku z tym zobowiązuje się podmiot ubiegający się o pomoc publiczną do przedkładania zaświadczeń o pomocy de minimis oraz informacji o każdej innej pomocy publicznej jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, z którymi związana jest pomoc de minimis.
Mając na uwadze sugestie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wprowadza się do Uchwały Nr X/102/2007 z dnia 14 czerwca 2007 stosowne zapisy.Opracowanie:
Wydział Finansów – Referat Dochodów.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2008-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-01-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.