Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XVI/175/2007 w sprawie uchylenia uchwa??y Nr XXV/265/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2004r w sprawie zwolnie?? od podatku od nieruchomo??ci

Uchwa??a Nr XVI/175/2007 w sprawie uchylenia uchwa??y Nr XXV/265/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2004r w sprawie zwolnie?? od podatku od nieruchomo??ci

Numer uchwa??y: 175
Numer sesji: 16
Rok: 2007Uchwała Nr XVI/175/2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/265/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2004r w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1
Uchyla się uchwałę Nr XXV/265/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2004r w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2005r Nr 1 poz. 12) z zachowaniem praw nabytych.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Piotr OlejniczakUZASADNIENIE

do uchwały Nr XVI/175/2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 listopada 2007 roku


W dniu 16 grudnia 2004r Rada Miejska Leszna podjęła uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. Zwolnienie to mało charakter pomocy de minimis i było udzielane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001). W art. 4 ust. 1 tego rozporządzenia zapisano, że pozostaje ono w mocy do dnia 31 grudnia 2006 r. Rozporządzenie to nie stanowiło podstawy prawnej wydanej uchwały, a jedynie znajdowało zastosowanie przy udzielaniu pomocy de minimis. Dlatego też pomimo utraty mocy obowiązującej rozporządzenia – uchwała Rady Miejskiej z 16 grudnia 2004r nie utraciła mocy obowiązującej i należy ją odrębną uchwałą uchylić.

Opracowanie:
Wydział Finansów – Referat Dochodów.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Maciej Dziamski - tel: 065 529 81 21
Opublikowany dnia: 2008-01-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2008-02-05
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.