Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Komunikaty i og??oszenia » Og??oszenie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu na rok 2008.

Og??oszenie otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu na rok 2008.Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych Miasta Leszna

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr. 96, poz. 873) ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2008r.

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz art. 11 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Oferta musi spełniać wszystkie wymogi formalne, ustalone w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami).

Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone według wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 264, poz.2207).

Zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej

I. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia trenerów.
Wysokość środków na zadania w roku 2007 – 600.000,- PLN
Wysokość środków na zadania w roku 2008 – 600.000,-* PLN
Cele zadania:
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia trenerów w popularnych dyscyplinach sportu, głównie objętych ogólnopolskim sportowym szkoleniem dzieci i młodzieży.
II. Organizacja znaczących dla Miasta Leszna imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych
Wysokość środków na zadania w roku 2007 – 150.000,- PLN
Wysokość środków na zadania w roku 2008 – 150.000,-* PLN
1. Cele zadania:
Organizacja znaczących dla Miasta Leszna imprez sportowo – rekreacyjnych i zawodów sportowych, upowszechniających popularne dyscypliny sportu i rekreację.
Przedmiotem konkursu jest:
a) organizacja i prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę trenersko – instruktorską procesu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży na co najmniej dotychczasowym poziomie, którego odzwierciedleniem będą m.in. efekty współzawodnictwa sportowego za rok poprzedzający przyznanie dotacji z budżetu, gwarantujące pozycję miasta oraz kontynuację szkoleniowych przedsięwzięć.
Preferowane będą propozycje zmierzające do rozwoju poszczególnych dyscyplin sportu, przedstawiające jednocześnie rozwiązanie skutków finansowych niezbędnych na ich realizację.
W ramach przyznanej dotacji przewidywane są także koszty zatrudnienia kadry szkoleniowej.
Dopuszczalna jest realizacja części planu szkolenia sportowego poza granicami administracyjnymi Leszna .
W ramach tej dotacji nie będą przyjmowane i rozpatrywane wnioski uczniowskich klubów sportowych na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, które nadal dotowane – na ten cel – będą poprzez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ( z wyjątkiem dofinansowania kosztów kadry szkoleniowej).
b) organizacja wybranych imprez i zawodów sportowych, wynikających ze współzawodnictwa sportu dzieci i młodzieży i zawodów popularyzujących aktywne formy kultury fizycznej i rekreacji oraz sprawdzających poziom wyszkolenia sportowego w poszczególnych dyscyplinach sportowych.
Dopuszczalne jest organizowanie niektórych imprez poza granicami administracyjnymi Leszna.
W celu realizacji zadań będących przedmiotem konkursu Miasto deklaruje:
- nieodpłatne umieszczenie imprez i zawodów w miejskim Kalendarzu Imprez Sportowych i Turystycznych Leszna na 2008 r.
- nieodpłatne użyczenie na potrzeby imprez miejskich obiektów sportowych
- umieszczenie w obiektach miejskich nośników reklamowych, promujących projekt i sponsorów imprez, w formie uzgodnionej z organizatorem.
Oferty na zadania kultury fizycznej należy składać w Wydziale Kultury i Kultury Fizycznej , ul. Przemysłowa 10, tel.: 0-65/ 529-81-53.
Kwota oznaczona symbolem * może ulec zmianie z chwilą przyjęcia przez Radę Miejską Leszna uchwały budżetowej na 2008 r.

Zadanie w zakresie sportu i kultury fizycznej
I. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
Wysokość środków na zadania w roku 2007 – 123 120 PLN
Wysokość środków na zadania w roku 2008 – 125 950 PLN *
1. Cele zadania:
propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego
2. Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:
- prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych
- organizowanie zgrupowań sportowych
- organizacja i udział w imprezach sportowych
-
3. Beneficjenci zadania :
- stowarzyszenia kultury fizycznej zrzeszające dzieci i młodzież miasta Leszna głównie z klubów uczniowskich i międzyszkolnych klubów sportowych
4. Koszty pokrywane z dotacji :
- zakup i remont sprzętu sportowego
- delegacje zbiorowe na zawody
- transport, noclegi, wyżywienie na zawodach
- ekwiwalenty sędziowskie
- wynajem obiektów sportowych
- opłaty licencyjne i startowe
- zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania

Warunkiem uzyskania dotacji jest zadeklarowanie wkładu własnego.

Kwota oznaczona symbolem (*) może ulec zmianie z chwilą przyjęcia przez Radę Miejską Leszna uchwały budżetowej na rok 2008.
Uwaga: Oferty należy składać w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym, ul. Grota Roweckiego 5, tel. 520-77-70


Zadania z zakresu kultury i sztuki

Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2007 - 208.000 PLN .
Wysokość środków przeznaczona na zadania w roku 2008 - 320.000 PLN * .

1. Cel zadania: wspieranie inicjatyw i twórczych działań stowarzyszeń, związków, organizacji społeczno-kulturalnych i innych podmiotów w dziedzinach: sztuk plastycznych, muzyki, literatury, teatru, filmu, tańca, nauk humanistycznych oraz w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych, w tym także o charakterze interdyscyplinarnym.

2. Przedsięwzięcia realizowanie w ramach zadania
- wystawy, plenery malarskie i fotograficzne, konkursy i inne działania plastyczne
- koncerty, przeglądy, festiwale i inne działania muzyczne
- przeglądy twórczości amatorskiej we wszystkich dziedzinach sztuki
- spektakle teatralne, pokazy i festiwale we wszystkich dziedzinach sztuki
- edukacja kulturalna
- upowszechnianie czytelnictwa
- inicjatywy wydawnicze
- ochrona dziedzictwa narodowego ze szczególnym uwzględnieniem badań i publikacji dotyczących miasta
- wspieranie inicjatyw artystycznych i kulturalnych wynikających z zadań statutowych stowarzyszeń, związków i organizacji społeczno-kulturalnych oraz innych podmiotów.

3. Koszty pokrywane z dotacji :
- usługi poligraficzne
- transport, koszty przejazdu
- honoraria
- materiały
- nagrody pieniężne i rzeczowe
- nagłośnienie, scenografia
- wynajęcie obiektów
- inne koszty i usługi przy realizacji wyżej wymienionych przedsięwzięć.

Kwota oznaczona symbolem ( * ) może ulec zmianie z chwilą przyjęcia przez Radę Miejską Leszna uchwały budżetowej na rok 2008.

Uwaga: Oferty należy składać w Wydziale Kultury i Kultury Fizycznej przy
ul. Przemysłowej 10, pok. nr 13, tel.: 529-81-53 .

Oferta musi spełniać wszystkie wymogi formalne, ustalone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami).
Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone według wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264, poz.2207 ).
Zasady i warunki przyznania dotacji na realizację zadań publicznych
Miasta Leszna z zakresu ochrony zdrowia, kultury, sztuki, sportu i kultury fizycznej


1. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizacje zadań powinny spełniać warunki ogólne:
* posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia,
* złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
* wykazać posiadanie: niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczeń, kadry i odpowiedniego zaplecza lokalowego do realizacji konkretnego zadania.

2. Termin i sposób składania ofert:
* kompletne oferty wraz z załącznikami, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.12.2007 roku w wydziałach Urzędu Miasta Leszna odpowiedzialnych za realizację zadań,
* oferty mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami. We wniosku należy wskazać podmiot ubiegający się o dotację i odpowiedzialny za wykonanie zadania,
* do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami inny dokument stanowiący o podstawie działalności danego podmiotu,
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat) za ostatni rok działalności tego podmiotu lub w przypadku organizacji nowo powstałej za okres jej działania,
- statut organizacji, w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z KRS
- umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera biorącego udział w realizacji zadania),
- w ofercie nie należy zmieniać układu pytań,
- należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania (oferta kompletnie wypełniona); jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć, np. wpisać nie dotyczy; w przypadku znaku (gwiazda) postąpić według instrukcji (niepotrzebne skreślić),
- oferta powinna zostać przygotowana na podstawie art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kopia dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisania oferty.


3. Warunki i termin realizacji zadania:

1. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadnia zobowiązuje się do wykonania zadnia w trybie i na zasadach określonych w zawartej umowie .
2. Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.
3. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu miasta Leszna, a po zakończeniu zadania – złożenia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie z umową o powierzenie zadania publicznego.
4. Termin realizacji zadnia: 1.01.2008r. – 31.12.2008r.
5. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Leszna.

4. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:
* rozpatrzenie ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od daty złożenia wniosku,
* oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję Konkursową, powołaną przez Prezydenta Miasta Leszna.


Ocenie podlegają następujące kryteria:
• merytoryczna ocena projektu i jego zgodność z celami zadania,
• zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu,
• ocena możliwości realizacji przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej,
• zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy,
• ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania,
• udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania,
• kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
Część wkładu własnego może stanowić tzw. wkład pozafinansowy (np. praca
wolontariuszy).

4. Postanowienia końcowe
Dotacji nie można wykorzystywać na:
* prowadzenie działalności gospodarczej,
* realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Prezydenta Miasta Leszna
* zastrzega się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu w poszczególnych zadaniach, bez prawa do odwołania.Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i og??oszenia
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Jolanta Ju??ko
Informację wprowadził:
Opublikowany dnia: 2007-11-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.