Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane » Przetarg nieograniczony na "Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe terenu przy ??rodowiskowym Domu Samopomocy w Lesznie, ul. Niepodleg??o??ci 27?

Przetarg nieograniczony na "Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe terenu przy ??rodowiskowym Domu Samopomocy w Lesznie, ul. Niepodleg??o??ci 27?

Data publikacji: 13.11.2007
Termin sk??adania ofert: 03.12.2007

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
64-100 Leszno, ul. Korczaka 5
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe terenu przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Lesznie, ul. Niepodległości 27”.
Kod CPV 45.21.22.00-8
45.21.21.40-9
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej
www.bip.leszno.pl . SIWZ można pobrać również w siedzibie zamawiającego przy ul. Korczaka 5, w
sekretariacie, lub za pobraniem pocztowym.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie :
1) wykopanie i usuniecie dwóch zbiorników po paliwach płynnych,
2) wymianę zanieczyszczonego gruntu po usunięciu ww. zbiorników,
3) niwelację terenu,
4) uprawę podłoża z usunięciem zanieczyszczeń,
5 wysiew wieloskładnikowych nawozów i wymieszanie ich z podłożem,
6) założenie murawy sportowej oraz trawników siewem,
7) zamontowanie piłkochwytów,
8) dostarczenie i zamontowanie kompletu urządzeń sportowych do piłki nożnej i siatkowej,
9) wykonanie ścieżek spacerowych utwardzonych kostką betonową,
10) dostarczenie i zamontowanie mebli i urządzeń ogrodowych,
11) wykonanie ogrodzenia z siatki ocynkowanej na słupkach stalowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Termin wykonania zamówienia : do 28 grudnia 2007 r.
6. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy);
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy);
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.1 pkt 3 ustawy);
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy;
5) udzielą 3 letniej rękojmi za wady przedmiotu zamówienia licząc od dnia odbioru końcowego wykonanego zamówienia.
6) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 70 % ceny oferty na niniejsze zamówienie;
7) wniosą wadium
7. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedłoży
następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku);
2) oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3) oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) oświadczenie, ze znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5) oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;
6) oświadczenie, że wykonawca zapoznał się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w niniejszej SIWZ i że akceptuje je bez zastrzeżeń;
7) oświadczenie, że wykonawca posiada wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty;
8) oświadczenie, że zobowiązuje się do udzielenia 3 letniej rękojmi za wady przedmiotu
zamówienia licząc od dnia odbioru końcowego;
9) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi¬dencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły¬wem terminu składania ofert),
10) dokumenty potwierdzające: wykształcenie, posiadanie uprawnień budowlanych oraz członkostwo izby samorządu zawodowego osoby wytypowanej na kierownika budowy;
11) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 70 % ceny ofertowej na wykonanie niniejszego zamówienia;
12) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
13) dowód wniesienia wadium.
14) kosztorys ofertowy
Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”.
8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000.00 zł.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena – 100 %
10. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego przy ul. Korczaka 5 do 3 grudnia 2007 r.
do godz. 10.00, w sekretariacie.
11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Korczaka 5, w dniu 3 grudnia 2007 r.
o godz. 10.30.
12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
14. Uprawniona do kontaktów z wykonawcami – Alicja Sołtysiak, tel. 065 529 81 75,
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Przetargi - zam??wienia publiczne - roboty budowlane
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: ---
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-11-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.