Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XV/171/2007 w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od op??aty z tytu??u przekszta??cenia prawa u??ytkowania wieczystego w prawo w??asno??ci co do grunt??w zabudowanych budynkami mieszkalnymi b?d?cych we wsp????u??ytkowaniu wieczystym Sp????dzielni Mieszkaniowej ??DOMUS? w Lesznie i os??b fizycznych- w??a??cicieli lokali

Uchwa??a Nr XV/171/2007 w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od op??aty z tytu??u przekszta??cenia prawa u??ytkowania wieczystego w prawo w??asno??ci co do grunt??w zabudowanych budynkami mieszkalnymi b?d?cych we wsp????u??ytkowaniu wieczystym Sp????dzielni Mieszkaniowej ??DOMUS? w Lesznie i os??b fizycznych- w??a??cicieli lokali

Numer uchwa??y: 171
Numer sesji: 15
Rok: 2007UCHWAŁA Nr XV/171/2007

RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 30 października 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności co do gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi będących we współużytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMUS” w Lesznie i osób fizycznych- właścicieli lokali .

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ), art. 68 ust.1
pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46,poz. 543 ze zmianami ), art.4 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
(Dz. U. Nr 175, poz.1459) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80 % od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości gruntowych zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących własność Miasta Leszna we współużytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMUS”
w Lesznie i osób fizycznych- właścicieli lokali :

a). zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 63-65 ,oznaczonej działką
nr 1/40 ark. mapy 36 o pow. 0,0724 ha
zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 43841

b). zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 69-71, oznaczonej działką
nr 1/38 ark. mapy 36 o pow. 0,0777 ha
zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 43960

c). zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 66-68, oznaczonej działką
nr 1/39 ark. mapy 36 o pow. 0,0657 ha
zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 43959


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XV/171/2007 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 października 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności co do gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi będących we współużytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMUS” w Lesznie i osób fizycznych – właścicieli lokali.Z wnioskami o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe zwróciła się Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOMUS” w Lesznie oraz właściciele lokali, którym w odniesieniu do przedmiotowych nieruchomości gruntowych przysługuje odpowiedni udział w prawie użytkowania wieczystego.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, która weszła w życie z dniem 13 października 2005 r., umożliwia użytkownikom wieczystym w tym również spółdzielniom mieszkaniowym będących właścicielami budynków mieszkalnych oraz osobom fizycznym będącym właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego gruntu, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu z zastosowaniem bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia, na zasadach określonych w art. 68 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Do ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 69 ustawy
o gospodarce nieruchomościami i dla tego celu niezbędne jest określenie przez rzeczoznawcę majątkowego wartości rynkowej gruntu jako przedmiotu prawa własności i jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego. Na poczet ceny nieruchomości gruntowej zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określonej według stanu na dzień sprzedaży /przekształcenia/.
Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalona jest w trybie administracyjnym poprzez wydanie decyzji o przekształceniu, z możliwością udzielenia od tej opłaty bonifikaty.
Udzielenie w/w bonifikaty wymaga uzyskania zgody Rady.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności następowało dotychczas w odniesieniu do nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi z bonifikatą od opłaty w wysokości 80%.
Dla użytkownika wieczystego Spółdzielni Mieszkaniowej „ DOMUS” w Lesznie i właścicieli lokali znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych usytuowanych na działkach gruntu nr 1/40 1/38 i 1/38 proponuję bonifikatę w wysokości 80% od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Wobec powyższego uzasadnienia wnoszę projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.


Opracował :
Wydział Gospodarki
Nieruchomościami
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.