Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XV/164/2007 w sprawie przyj?cia programu wsp????pracy organ??w samorz?dowych Miasta Leszna z organizacjami pozarz?dowymi oraz z innymi podmiotami dzia??aj?cymi w sferze po??ytku publicznego na rok 2008

Uchwa??a Nr XV/164/2007 w sprawie przyj?cia programu wsp????pracy organ??w samorz?dowych Miasta Leszna z organizacjami pozarz?dowymi oraz z innymi podmiotami dzia??aj?cymi w sferze po??ytku publicznego na rok 2008

Numer uchwa??y: 164
Numer sesji: 15
Rok: 2007


Uchwała Nr XV/164/2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 października 2007 roku
w sprawie: przyjęcia programu współpracy organów samorządowych Miasta Leszna
z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi
w sferze pożytku publicznego na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§1
Przyjmuje się program współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2008, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2
Traci moc uchwała Rady Miejskiej Leszna Nr XL/494/06 z dnia 5 października 2006 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2007.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak
Uzasadnienie
do uchwały nr XV/164/2007 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 października 2007 roku
w sprawie: przyjęcia programu współpracy organów samorządowych Miasta Leszna
z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami działającym
w sferze pożytku publicznego na rok 2008.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
Zgodnie z art. 106 ust. 2 pkt 1 lit. d oraz art. 131 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 ze zm.) istnieje możliwość powierzania i wspierania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na finansowanie i dofinansowanie ich realizacji.
Dotychczasowe współdziałanie z organizacjami pozarządowymi sugeruje kontynuację już wypracowanych form współpracy. Realizacja tej uchwały pozwoli pełniej wykorzystać instytucje pożytku publicznego w zaspokajaniu potrzeb społecznych naszego miasta. Organizacje te realizują zadania w zakresie: ochrony praw dziecka, ochrony rodziny, łagodzenia skutków biedy, bezrobocia, profilaktyki uzależnień, profilaktyki społecznej i zdrowotnej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działań obywatelskich, kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu oraz innych.
Uchwała ta porządkuje pod względem prawnym, merytorycznym i finansowym współpracę organów samorządu Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego. Jej zapisy były konsultowane z przedstawicielami organizacji pozarządowych miasta Leszna.
Uwzględniając powyższe, oraz obowiązek podejmowania uchwał z rokiem budżetowym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.


Opracował:
MOPR


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.