Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XV/163/2007 w sprawie rodzaj??w ??wiadcze?? przyznawanych w ramach pomocy dla nauczycieli korzystaj?cych z opieki zdrowotnej oraz warunk??w i sposobu przyznawania tych ??wiadcze??

Uchwa??a nr XV/163/2007 w sprawie rodzaj??w ??wiadcze?? przyznawanych w ramach pomocy dla nauczycieli korzystaj?cych z opieki zdrowotnej oraz warunk??w i sposobu przyznawania tych ??wiadcze??

Numer uchwa??y: 163
Numer sesji: 15
Rok: 2007

UCHWAŁA Nr XV/163/2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 października 2007 roku


w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142 p.1591 ze zmianami) oraz art.72 ust 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006r Nr 97, poz. 674
ze zmianami uchwala się co następuje:

§ 1

Uchwała ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Leszno oraz nauczycieli emerytów i rencistów tychże szkół i placówek.

§ 2

1.Ilekroć w uchwale jest mowa o dyrektorze szkoły rozumie się przez to również
dyrektora przedszkola i placówki oświatowej.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o nauczycielach rozumie się przez to nauczycieli,
o których mowa w § 1
§ 2

Ustala się jako rodzaj świadczeń zapomogę pieniężną

§ 3

Wysokość jednorazowej zapomogi pieniężnej nie może przekraczać 500 zł.
W przypadkach szczególnie uzasadnionych kwota ta może być zwiększona,
nie więcej jednak niż o 50%.

§ 4

Z pomocy zdrowotnej mają prawo korzystać nauczyciele, którzy leczą się
z powodu choroby przewlekłej lub o wyjątkowo ciężkim przebiegu.

- 2 -

§ 5

Udokumentowany wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej nauczyciel kieruje do dyrektora szkoły.

§ 6

1.Środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
dysponuje dyrektor szkoły.
2.Dyrektor szkoły przyznaje pomoc zdrowotną, w ramach posiadanych środków
określonych w planie finansowym szkoły, po zapoznaniu się z opinią komisji
do spraw przyznawania nauczycielom pomocy zdrowotnej.


§ 7

Komisję powołuje dyrektor szkoły. W skład komisji wchodzą:
1) jako przewodniczący – przedstawiciel dyrektora szkoły,
2) jako członkowie: po jednym przedstawicielu związków zawodowych zrzeszających
nauczycieli.

§ 8

1. Komisja opiniuje wnioski nauczycieli o przyznanie pomocy zdrowotnej w miarę
potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Obsługę techniczną komisji zapewnia dyrektor szkoły


§ 9

Komisja opiniując wnioski uwzględnia sytuację materialną i rodzinną nauczyciela. Opinia komisji powinna być odpowiednio udokumentowana.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/163/2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 października 2007 roku
w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń


Zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 26.01.1982r Karta Nauczyciela, niezależnie od przysługujących nauczycielom świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego organy prowadzące szkoły mają obowiązek przeznaczać w budżetach odpowiednie środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
Obowiązek tworzenia „funduszu zdrowotnego” istnieje od początku funkcjonowania Karty Nauczyciela, a jego wielkość ustalano w wysokości
0,3% funduszu płac nauczycieli.
W budżecie Miasta Leszna na 2007r środki na ten cel wynoszą nieco ponad 111 tys. zł.
Nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadziła obowiązek określenia przez Radę Miejską rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki
i sposób ich przyznawania.
Proponowany projekt uchwały podtrzymuje dotychczasową praktykę przyznawania pomocy zdrowotnej.
Projekt został zaakceptowany przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.


Opracował:
Wydział Edukacji


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.