Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XV/162/2007 w sprawie zmiany uchwa??y Nr XIII/127/2007 z dnia 11 wrze??nia 2007 w sprawie podzia??u ??rodk??w finansowych Pa??stwowego Funduszu Rehabilitacji Os??b Niepe??nosprawnych na realizacj? zada?? powierzonych samorz?dom powiatowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo??ecznej w roku 2007

Uchwa??a Nr XV/162/2007 w sprawie zmiany uchwa??y Nr XIII/127/2007 z dnia 11 wrze??nia 2007 w sprawie podzia??u ??rodk??w finansowych Pa??stwowego Funduszu Rehabilitacji Os??b Niepe??nosprawnych na realizacj? zada?? powierzonych samorz?dom powiatowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo??ecznej w roku 2007

Numer uchwa??y: 162
Numer sesji: 15
Rok: 2007

Uchwała Nr XV/162/2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 października 2007 roku


w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/127/2007 z dnia 11 września 2007 w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powierzonych samorządom powiatowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2007.

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r Nr 123 poz. 776 ze zmianami), art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami), Rada Miejska Leszna :


§1

Uchwala nowy podział środków finansowych przyznanych przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr Olejniczak

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XV/162/2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 października 2007rokuPowiat Leszno w roku 2007 na realizację zadań określonych ustawą z dnia
27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, otrzymał kwotę 1 362.746,00 zł.
Szczegółowego podziału środków na poszczególne zadania dokonała Rada Miasta Leszna Uchwałą nr XIII/127/2007 z dnia 11 września 2007.
Z uwagi na brak przepisów wykonawczych do zmian w ustawie dotyczących przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ( art.12 ustawy), nie można wykorzystać środków przeznaczonych na to zadanie. W związku z tym, proponuje się przesunąć kwotę 225.000,00 z rehabilitacji zawodowej na społeczną.
Biorąc pod uwagę złożone wnioski, kwotę 100.000,00 proponuje się przeznaczyć na likwidację barier funkcjonalnych, kwotę 125.000,00 na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Ostateczny podział środków przedstawia załącznik nr1do uchwały.
Sporządził : MOPR, BAZON
Załącznik Nr 1

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań przez miasto Leszno w roku 2007Łączna kwota przyznanych środków 1.362.746,001.finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych
art.38 i 40 15.000,00

2.przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni
socjalnej art.12 a 75.000,00

3. dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego art.13 0,00

4. przystosowanie stanowisk pracy art.26 0,00
5. zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników
pomagających osobie niepełnosprawnej w pracy art.26d 0,00
6. zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób
niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających
w zatrudnieniu art.11 0,00


Razem rehabilitacja zawodowa 90.000,00


1.dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych art.35a ust.1 pkt7 lit.a 380.000,00

2.dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze art.35a ust.1 pkt7 lit c 382.746,00

3.dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
art.35a ust.1 pkt7 lit.b 85.000,00

4.likwidacja barier architekt, w komunikowaniu się i technicznych
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
art.35a ust.1 pkt 7 lit.d 425.000,00Razem rehabilitacja społeczna 1.272.746,00


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.