Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XV/161/2007 w sprawie emisji obligacji komunalnych

Uchwa??a nr XV/161/2007 w sprawie emisji obligacji komunalnych

Numer uchwa??y: 161
Numer sesji: 15
Rok: 2007


UCHWAŁA Nr XV / 161 / 2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych

Działając na podstawie art.18 ust 2 pkt 9 lit.b ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz art.2 pkt 2, art. 5a i art.9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz.1300
ze zmianami)

Rada Miejska Leszna postanawia:

§ 1.

1. Wyemitować obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 18.000 sztuk
o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 18.000.000,00 PLN (osiemnaście milionów złotych).
2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2007 r. w 4 (czterech) seriach:
a) obligacje 7-letnie na kwotę 3.000.000,00 PLN,
b) obligacje 8-letnie na kwotę 3.000.000,00 PLN,
c) obligacje 9-letnie na kwotę 3.500.000,00 PLN,
d) obligacje 10-letnie na kwotę 8.500.000,00 PLN.
3. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).
4. Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

§ 2.

Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2007, związanego z wydatkami
na następujące tematy inwestycyjne:
• inwestycje drogowe i komunalne,
• infrastruktura techniczna terenów,
• wykupy nieruchomości,
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

§ 3.

1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej adresowanej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż
100 (sto) osób.
2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów budżetu Miasta Leszna pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
3. Zobowiązania wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.


§ 4.

1. Oprocentowanie obligacji będzie każdorazowo ustalane przed rozpoczęciem rocznego okresu odsetkowego, przy czym nie może ono przekroczyć rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych albo wysokości stawki WIBOR 1R, powiększonej o marżę dla inwestorów w wysokości nie większej niż:
a) 0,55 p.p. dla obligacji 7-letnich,
b) 0,60 p.p. dla obligacji 8-letnich,
c) 0,65 p.p. dla obligacji 9-letnich,
d) 0,70 p.p. dla obligacji 10-letnich.

2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach rocznych liczonych od daty emisji, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji.

§ 5.

1. Emisja ostatniej serii obligacji nastąpi nie później niż 31 grudnia 2007 r.
2. Sprzedaż obligacji nastąpi do 31 grudnia 2007 r.

§ 6.

1. Wykup obligacji następować będzie po cenie nominalnej po upływie terminów wskazanych w obligacjach jako daty wykupu.
2. Ostateczny termin wykupu obligacji ustala się na dzień 31 grudnia 2017 r. Wcześniejsze wykupienie obligacji jest możliwe na zasadach określonych w ust.3.
3. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii
przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
4. Terminy i tryb umorzenia określi Prezydent Miasta Leszna .

§ 7.

1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
2. Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone podmiotowi wybranemu w drodze publicznego przetargu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/161/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 października 2007 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych

Aktualna sytuacja ekonomiczna sprawia, że zachodzi konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Rynek kapitałowy daje Miastu do dyspozycji dwa podstawowe instrumenty: kredyt komercyjny i obligacje komunalne.
Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym terminie.
Obligacje komunalne w swej istocie spełnią funkcję kredytu, ale są dla Miasta bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy, przede wszystkim
z uwagi na swą elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.
Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, że emisja na kwotę 18.000.000,00 PLN pozwala zachować płynność finansową Miasta we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania, a także jest zgodna z przepisami ustawy o finansach publicznych.
Niniejsza uchwała Rady Miejskiej Leszna stanowi formalny początek
i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej.
Emisja ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w roku 2007, związanego z wydatkami na następujące tematy inwestycyjne:
a) inwestycje drogowe i komunalne,
b) infrastruktura techniczna terenów,
c) wykupy nieruchomości,
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.
Niniejsza uchwała Rady Miejskiej Leszna w sprawie emisji obligacji komunalnych określa ogólne warunki emisji, m.in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji, maksymalne warunki oprocentowania. Określenie tych warunków jest niezbędne w celu przeprowadzenia przetargu na wybór agenta emisji obligacji, czyli banku, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji.


Opracował:
INWEST FINANCE Sp.z o.o.
grupa INWEST CONSULTINGInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.