Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XV/160/2007 w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2007

Uchwa??a Nr XV/160/2007 w sprawie zmian w bud??ecie Miasta Leszna na rok 2007

Numer uchwa??y: 160
Numer sesji: 15
Rok: 2007


Uchwała Nr XV / 160 / 2007
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 października 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2007.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184 i art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:
§ 1

1. Dokonuje się zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę 800.000,- zł.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2007 po stronie dochodów o kwotę 2.363.950,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2007 po stronie wydatków o kwotę 1.563.950,- zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę
857.365,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
4. W Załączniku nr 5 do niniejszej uchwały przedstawia się nowe brzmienie Załącznika Nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2007” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 333/2007 z dnia 9 października 2007 roku.
5. W Załączniku nr 6 do niniejszej uchwały przedstawia się nowe brzmienie Załącznika Nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2007” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna nr 343/2007 z dnia 9 października 2007 roku.
6. W Załączniku nr 7 do niniejszej uchwały dokonuje się zmian w Załączniku nr 6 „Plan dochodów i wydatków na zadania powierzone powiatowi na rok 2007” do uchwały budżetowej, które polegają na włączeniu środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w wysokości 16.000,- zł z przeznaczeniem
na zadania z zakresu pomocy społecznej oraz środków ze Starostwa Leszczyńskiego w wysokości 22.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla KM PSP w Lesznie.
7. W załączniku nr 8 do niniejszej uchwały przedstawia się nowe brzmienie Załącznika nr 8 „Wydatki majątkowe w 2007 roku” po dokonaniu następujących zmian:
- w poz. 2 „Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększenie środków
o kwotę 1.524.950,- zł,
- w poz. 3. „Dotacje dla zakładów budżetowych” zmniejszenie środków o kwotę 360.300,- zł,
8. W załączniku nr 9 do niniejszej uchwały przedstawia się nowe brzmienie Załącznika nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna w 2007” po dokonaniu następujących zmian:
- w poz. II.1. „Termomodernizacja obiektu strażnicy przy ul. Okrężnej”
 zwiększenie środków z innych źródeł o kwotę 66.000,- zł
Powyższe środki nie są dochodami oraz wydatkami budżetu – pochodzą
z rachunku dochodów własnych KM PSP.

9. W załączniku nr 10 do niniejszej uchwały przedstawia się nowe brzmienie Załącznika nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2007 roku” po dokonaniu następujących zmian:
- w poz. Dział 700 rozdz.70005 „dla Urzędu Miasta Leszna ” zwiększenie
w poz. „wykupy nieruchomości” o kwotę 1.400.000,- zł,
- w poz. Dział 754 rozdz. 75411 „dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej„:
• zwiększenie w poz. „zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA 4x2” o kwotę 40.000,- zł,
• zwiększenie w poz. „zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego SLRr” o kwotę 50.000,- zł,
• wprowadzenie nowej poz. „zakup doposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 4x2 w system piany sprężonej” - kwota 34.950,- zł.
10. W załączniku nr 11 do niniejszej uchwały przedstawia się nowe brzmienie Załącznika nr 8/4 „Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2007 roku” po dokonaniu następujących zmian:
- w poz. I. „Dotacje na realizację inwestycji, w dz. 926 rozdz. 92604 dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” zmniejszenie w poz. „przebudowa i modernizacja stadionu im. Alfreda Smoczyka” o kwotę 350.000,- zł,
- w poz. II. „Dotacje na zakupy inwestycyjne, w dz. 600 rozdz. 60004 dla Miejskiego Zakładu Komunikacji” w poz. „zakup 3 szt. autobusów” zmniejszenie o kwotę 46.300,- zł,
- w poz. II. „Dotacje na zakupy inwestycyjne, w dz. 926 rozdz. 92604 dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji” wprowadza się poz. „zakup 2 sztuk trybun wysuwanych pięciorzędowych – kwota 36.000,- zł”
11. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały przedstawia wykaz zmian w Załączniku Nr 9 „Zbiorcze zestawienie dotacji podmiotowych na 2007 rok”, a nowe brzmienie Załącznika nr 9 „Zbiorcze zestawienie dotacji podmiotowych na 2007 rok” przedstawia Załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały.
12. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały przedstawia nowe brzmienie Załącznika nr 10 „Zestawienie rachunków dochodów własnych w 2007 roku” po dokonaniu następujących zmian:
- w poz. II. 1 „dział 754 rozdz. 75411 – Komenda Miejska Państwowej Straży
Pożarnej”, zwiększenie w poz. Dochody „ § 0960 –otrzymane spadki, zapisy
i darowizny w postaci pieniężnej” o kwotę 220.000,- zł , zwiększenie „§ 6050 –
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o kwotę 60.100,- zł,
zwiększenie w poz. „6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych” o kwotę 159.900,- zł.,
13. W załączniku nr 15 do niniejszej uchwały przedstawia się nowe brzmienie Załącznika nr 11 „Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2007 roku” po dokonaniu następujących zmian:
- w poz. 1. „Miejski Zakład Komunikacji” zmniejszenie w poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem wydatki” oraz „Wydatki inwestycyjne” o kwotę 46.300,- zł,
- w poz. 3. „Miejski Zakład Zieleni” zwiększenie w poz. „Razem przychody”, „Przychody własne”, „Razem wydatki” oraz „pozostałe wydatki bieżące”
o kwotę 151.500,- zł,
- w poz. 4. „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji” zmniejszenie w poz. „Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem wydatki” oraz „Wydatki inwestycyjne” o kwotę 314.000,- zł,

14. W załączniku nr 16 do niniejszej uchwały przedstawia się nowe brzmienie Załącznika nr 15 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2007 roku po dokonaniu następujących zmian:
- w poz. „ROZCHODY BUDŻETU”, „§ 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”, „PKO BP SA – wynagrodzenia w oświacie” zwiększenie o kwotę 800.000,- zł.

15. W załączniku nr 17 do niniejszej uchwały przedstawia się nowe brzmienie Załącznika nr 16 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w 2007 roku” po zwiększeniu środków w poz. Europejski Fundusz Społeczny, Priorytet 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, projekt „Wspieranie młodzieży wiejskiej w podnoszeniu poziomu wykształcenia” – z budżetu krajowego o kwotę 55.591,- zł, z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 118.403,- zł.

16. W Załączniku nr 18 do niniejszej uchwały przedstawia się nowe brzmienie Załącznika nr 8/1 „Wieloletni Program Inwestycyjny – opis” po zmianie zapisu
poz. I.1. „Trasa W-Z” w kolumnie „czas realizacji” po zmianach dokonanych
w następujący sposób:
Jest „1998 – 2007”
W być „1998 – 2012”


§ 2
1. § 1 ust. 1 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 215.135.442,- zł jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 142.664.294,- zł,
2) dochody powiatu w wysokości 72.471.148,- zł”

2. § 1 ust. 2 pkt 4 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej w kwocie 3.540.000,- zł, jak w załączniku nr 6 do uchwały”

3. § 1 ust. 2 pkt 5 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia
z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.171.041,- zł, jak w załączniku Nr 6 do uchwały,”

3. § 1 ust. 2 pkt 8 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„dotacje z funduszy celowych w kwocie 2.162.866,- zł”

4. § 2 ust. 1 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w wysokości 229.265.325,- zł jak w załączniku Nr 2
do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 147.749.697,- zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 81.515.628,- zł”


5. § 2 ust. 2 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 181.598.823,- zł, w tym:
a) kwotę 89.229.360,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń,
b) kwotę 17.063.163,- zł z przeznaczeniem na dotacje (…),
2) wydatki majątkowe w kwocie 47.666.502,-zł, jak w załączniku Nr 8”.

6. § 2 ust 3 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na:
1) dotacje podmiotowe w kwocie 8.883.370,- zł, jak w załączniku Nr 9, w tym:
a) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 2.949.200,- zł ,
b) dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5.934.170,- zł,(…)
3) dotacje celowe w kwocie 3.234.063,- zł, w tym:
a) (…)
b) dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1.894.385,- zł,
c) (…)
d) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 321.300,- zł”

7. § 2 ust. 5 pkt 4 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„wydatki w kwocie 3.540.000,- zł na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia z organami administracji rządowej, jak w Załączniku Nr 6 do uchwały”

8. § 2 ust. 5 pkt 5 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„wydatki w kwocie 1.171.041,- zł na realizację zadań przejętych przez powiat
w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 6 do uchwały,”

9. § 3 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu – deficyt budżetu – wynosi 14.129.883,- zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych i wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta Leszna, w tym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”

10. § 4 ust.1 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Rozchody budżetu ustala się w kwocie 14.900.000,- zł, w tym:
1) spłata kredytów w kwocie 5.300.000,- zł,
2) wykup obligacji w kwocie 9.600.000,- zł.”

11. § 10 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 1.991.807,- zł,(…)”


12. § 11 Uchwały nr V/29/2007 z dnia 25.01.2007 roku przyjmuje brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań na rok 2007 w kwocie 21.800.000,- zł, z czego:
1) na pokrycie deficytu budżetowego występującego w ciągu roku w kwocie 3.000.000,- zł,
2) na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3.900.000,- zł,
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 5.300.000,- zł,
4) na wykup obligacji komunalnych w kwocie 9.600.000,- zł.”


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OLEJNICZAK

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Nr XV/160/2007 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 30 października 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2007.

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2007, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Zmniejsza się deficyt budżetowy o kwotę 800.000,- zł, z tytułu przeznaczenia ponadplanowych dochodów na dodatkową spłatę kredytu zaciągniętego w 2002 roku na sfinansowanie wynagrodzeń w oświacie – umowa nr 310-13-3-II-58-2002
z dnia 5.12.2002r.

2. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2007” do uchwały budżetowej - dochody – zadania miasta – zwiększenie
o kwotę 2.000.000,- zł:
Środki w wysokości 2.000.000,- zł pochodzą z ponadplanowych dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. Przeznaczone będą na wykupy nieruchomości
i wcześniejszą spłatę kredytu.

3. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Dochody – plan na rok 2007” do uchwały budżetowej - dochody – zadania powiatu – zwiększenie
o kwotę 363.950 zł z następujących źródeł:
a) kwota 102.950,- zł – środki pochodzą:
• kwota 18.000,- zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Starostwa Leszczyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 4x2 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie,
• kwota 84.950,- zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z przeznaczeniem na:
- kwota 34.950,- zł na zakup doposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 4x2 w system piany sprężonej,
- kwota 50.000,- zł na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego SLRr .
b) kwota 22.000,- zł – środki pochodzą z budżetu Starostwa Leszczyńskiego
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 4x2 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie,
c) kwota 220.000,- zł – środki pochodzą z ponadplanowych wpływów z opłaty komunikacyjnej. Środki w wysokości 150.000,- zł przeznacza się na zakup druków dowodów rejestracyjnych oraz zakup tablic rejestracyjnych. Kwota 70.000,- zł zwiększa rezerwę ogólną.
d) kwota 3.000,- zł – środki pochodzą z ponadplanowych wpływów z usług świadczonych przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy. Środki przeznacza się
na zakup wyposażenia i szkolenie pracowników Ośrodka.
e) Kwota 16.000,- zł – środki pochodzą z budżetu państwa na podstawie zawartego porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej
na realizację programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną”. Kwota 8.000,- zł przeznaczona jest na program „Szczęśliwe dzieciństwo w rodzinie zastępczej” , który realizuje MOPR oraz 8.000,- zł na dotację dla stowarzyszeń, które przystąpią do konkursu na realizację programu „Pokój przyjazny dziecku” (środki na przygotowanie pomieszczenia do profesjonalnego przesłuchiwania dzieci – świadków sądowych).

4. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2007” do uchwały budżetowej - wydatki – zadania miasta – zwiększenie
o kwotę 1.535.000 zł oraz zmiany na kwotę 483.365,- zł:
a) zwiększenie wydatków na następujących zadaniach:
- w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 350.000,- zł - na remont chodnika ulicy 17 Stycznia na odcinku od ul.Racławickiej do ul.Okrężnej. Środki pochodzą
z rezerwy ogólnej.
- w dz.700 rozdz.70005 o kwotę 1.400.000,- zł - na wcześniejsze spłacenie zobowiązań majątkowych związanych z nabyciem nieruchomości, których cena płatna jest w ratach (m.in. nieruchomości nabyte od Agencji Nieruchomości Rolnych – ul. Dożynkowa). Środki pochodzą
z ponadplanowych dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego przeznaczone
- w dz.852 rozdz. 85203 o kwotę 60.000,- zł na remont dachu Noclegowni. Środki pochodzą z niewykorzystanej dotacji dla innych powiatów
na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z uwagi
na brak miejsc w tych placówkach (zadania powiatu)
- w dz.926 rozdz. 92604 o kwotę 36.000,- zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zakup 2 sztuk trybun wysuwanych pięciorzędowych.
b) zmniejszenie wydatków na następujących zadaniach:
- w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 46.300 zł – dotacja dla Miejskiego Zakładu Komunikacji z przeznaczeniem na zakup 3 autobusów w systemie ratalnym. W związku z opóźnieniem o 1 m-c dostawy autobusów (za obustronnym uzgodnieniem) przesunięciu o 1 m-c uległ również termin płatności raty.
- W dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 36.000,- zł oraz rozdz.80110 o kwotę 85.000,- zł – dotacje podmiotowe dla szkół i placówek niepublicznych,
po dokonaniu analizy wykorzystania przyznanych dotacji na 2007 roku
za okres I-X/2007 i sporządzeniu prognozy na m-ce XI i XII/2007, zostały dostosowane do zapotrzebowania,
- W dz. dz.926 rozdz.92604 do dz.600 rozdz. 60016 – kwota 350.000, zł. Zmniejszono dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
na przebudowę i modernizację Stadionu im.Alfreda Smoczyka w związku
ze zmianą harmonogramu robót na tym zadaniu we wniosku na dotację złożonym do Ministra Sportu.
c) Przeniesienie środków z dz.754 rozdz.75412 pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej – kwota 2.065,- zł. Kwotę powyższą przenosi się z planowanych wydatków na remont bramy wjazdowej do remizy OSP Gronowo, na dotację
dla Stowarzyszenia OSP Gronowo na zakup mundurów dofinansowywanych również ze środków MSWiA .
d) Zwiększenie rezerwy ogólnej o 206.300,- zł, która wynika z następującego rozliczenia:
- zwiększenie rezerwy 1.501.300,- zł
• 600.000,- zł z ponadplanowych dochodów ze sprzedaży mienia
• 46.300,- zł z dot. dla MZK
• 435.000,- zł z oświaty
• 350.000,- zł z dot.dla MOSiR
• 70.000,- zł ponadplanowych dochodów z opłaty komunikacyjnej
- zmniejszenie rezerwy 1.295.000,- zł
• 800.000,- zł na wcześniejszą spłatę kredytu
• 36.000,- zł na dot. dla MOSiR na trybuny
• 109.000,- zł na oświatę
• 350.000,- zł na remont chodnika ul.17 Stycznia
5. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Wydatki – plan na rok 2007” do uchwały budżetowej - wydatki – zadania powiatu – zwiększenie
o kwotę 28.950,- zł i zmiany na kwotę 374.000 zł:
a) zwiększenie wydatków na następujące zadania:
- w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zakup druków dowodów rejestracyjnych i zakup tablic rejestracyjnych
dla Wydz.Komunikacji w Urzędzie Miasta Leszna. Środki pochodzą
z ponadplanowych wpływów z opłaty komunikacyjnej,
- w dz. 754 rozdz. 75411 w wysokości 40.000 zł na zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Środki pochodzą
z dotacji ze Starostwa Leszczyńskiego
- w dz.852 rozdz. 85226 o kwotę 3.000,- zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego. Środki pochodzą
z dodatkowych dochodów wypracowanych przez Ośrodek.
- W dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 16.000,- zł z przeznaczeniem
na realizację programu „Opieka nad dzieckiem” . Środki pochodzą
z dotacji z budżetu państwa.
- W dz. 854 rozdz. 85402 o kwotę 109.000,- zł z przeznaczeniem
na dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno Wychowawczego. Zwiększenie dotacji wynika ze zmiany ustawy o oświacie.
b) Zmniejszenie wydatków na następujących zadaniach:
- w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 45.000,- zł i rozdz. 80130 o kwotę 269.000,- zł – dotacje podmiotowe dla szkół i placówek niepublicznych,
po dokonaniu analizy wykorzystania przyznanych dotacji na 2007 roku
za okres I-X/2007 i sporządzeniu prognozy na m-ce XI i XII/2007, zostały dostosowane do zapotrzebowania,
- w dz. 852 rozdz. 85201 o kwotę 60.000,- zł – zmniejszenie dotacji
dla innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z uwagi na brak miejsc w tych placówkach.
6. Załączniki Nr 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie:
a) Załącznika nr 3 „Zadania zlecone gminie na rok 2007” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 333/2007 z dnia 9.10.2007 r. Prezydenta Miasta Leszna polegających na włączeniu środków z Krajowego Biura Wyborczego
na przeprowadzenie wyborów do sejmu i Senatu w wysokości 69.376,- zł, środków z budżetu Wojewody w dz.852 rozdz.85214 w wysokości 111.850,- zł na wypłatę zasiłków, zmniejszeniu dotacji w dz.852 rozdz.85212 w wysokości 239.000,- zł na świadczenia rodzinne oraz zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 751 rozdz. 75108 w wysokości 10.630,- zł w celu porządna wybory. Nowe brzmienie ww. załącznika stanowi Załącznik nr 3
do niniejszej uchwały,
b) Załącznika nr 4 „Zadania zlecone powiatowi na rok 2007” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Nr 343/2007 z dnia 9.10.2007 r. Prezydenta Miasta Leszna polegających na zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet w dz. 754 rozdz. 75411
w wysokości 21.844,- zł. Nowe brzmienie ww. załącznika stanowi Załącznik
nr 4 do niniejszej uchwały.
c) Załącznika nr 6 „Zadania powierzone powiatowi na rok 2007” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą tzn. włączeniem środków z budżetu państwa
na zadania z zakresu pomocy społecznej – kwota 16.000,- zł, a także włączeniem środków ze Starostwa Leszczyńskiego na dofinansowanie zakupu samochodu dla KM PSP – kwota 22.000,- zł. Nowe brzmienie ww. Załącznika stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8 „Wydatki majątkowe w 2007 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika Nr 8 „Wydatki majątkowe w 2007 roku”
wg opisanych zmian w treści uchwały (§1 pkt 7 uchwały).

8. Załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu Miasta Leszna w 2007 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 8 uchwały).
Zwiększenie nakładów na zadanie „Termomodernizacje obiektu strażnicy
przy ul. Okrężnej” w wysokości 66.000 zł wynika z przeznaczenia części dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku KM PSP na to zadanie. Środki nie stanowią dochodów budżetu Miasta.

9. Załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne w 2007 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 9 uchwały), a także zgodnie z pkt 4a i 5a uzasadnienia.

10. Załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/4 „Dotacje dla zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne w 2007 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 10 uchwały), a także zgodnie z pkt 4 lit.a) i b) uzasadnienia.

11. Załącznik Nr 12 i 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 9„Zbiorcze zestawienie dotacji podmiotowych na 2007 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg przedstawionych zmian w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały, a także zgodnie z pkt 3 lit.b) i 4 lit.b) uzasadnienia.

12. Załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 10„Zestawienie rachunków dochodów własnych w 2007 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 12 uchwały). Zmiana dotyczy rachunku prowadzonego przez KM PSP i polega na włączeniu środków z darowizn przeznaczonych na zadania inwestycyjne prowadzone przez Komendę.


13. Załącznik Nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 11„Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2007 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 13 uchwały), a także zgodnie z pkt 3 lit. a) i b) uzasadnienia.
Dokonuje się również włączenia wypracowanych dodatkowo przychodów własnych przez Miejski Zakład Zieleni. Środki przeznacza się na działalność bieżącą Zakładu.

14. Załącznik Nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 15 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu w 2007 roku” do uchwały budżetowej.
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 14 uchwały), a także zgodnie z pkt 1 uzasadnienia.

15. Załącznik Nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 16 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2007 roku” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 15 uchwały). Środki zostały włączone do budżetu Zarządzeniem Nr 241/2007 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 31.07.207r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2007.

16. Załącznik Nr 18 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/1 „Wieloletni Program Inwestycyjny na 2007 rok - opis” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały (§ 1 pkt 16 uchwały). W piśmie nr WA-0903/94/2/2007 z dnia 23.10.2007r. (pismo wpłynęło do Urzędu Miasta w dniu 29.10.2007r.) Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu zwróciła uwagę na błąd popełniony w Uchwale nr XIV/139/2007 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4.10.2007r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Leszna na rok 2007. Stąd nowe brzmienie załącznika 8/1-opis.


Opracował:
Wydział Budżetu

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.