Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XIV/145/2007 w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od op??aty z tytu??u przekszta??cenia prawa wieczystego u??ytkowania w prawo w??asno??ci

Uchwa??a nr XIV/145/2007 w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od op??aty z tytu??u przekszta??cenia prawa wieczystego u??ytkowania w prawo w??asno??ci

Numer uchwa??y: 145
Numer sesji: 14
Rok: 2007
UCHWAŁA NR XIV/145/2007

Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 października 2007 roku

w sprawie : wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia
prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr 175 poz. 1459), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności niżej wymienionych nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe położonych przy ulicach:
Jana Kazimierza dz. nr 108 ark.m. 109 o pow. 252m2 KW nr 21596
Jana Kazimierza dz. nr 295/1 ark.m. 109 o pow. 414m2 KW nr 39447
Lechicka dz. nr 88 ark.m. 10 o pow. 1039m2 KW nr 10453
Spacerowa dz. nr 432/2 ark.m. 137 o pow. 104m2 KW nr 49309
Na Skarpie dz. nr 58/62, 58/64 ark.m. 41 o pow. 338m2 KW nr 33540
Chocimska dz. nr 237/47 ark.m. 107 o pow. 420m2 KW nr 23320
Spółdzielcza dz. nr 70 ark.m. 4 o pow. 420m2 KW nr 16065
Siemiradzkiego dz. nr 214 ark.m. 3 o pow. 307m2 KW nr 18852
Daszyńskiego dz. 1/144, 1/145 ark.m. 14 o pow. 393m2 KW nr 36695

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Piotr OlejniczakUZASADNIENIE

do uchwały Nr XIV/ 145/2007 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 04 października 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, zwrócili się użytkownicy wieczyści, którzy obecnie posiadają, co do przedmiotowego gruntu prawo użytkowania wieczystego.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, która weszła w życie z dniem 13 października 2005 r., umożliwia użytkownikom wieczystym przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu oddanego na jego rzecz w użytkowanie wieczyste z zastosowaniem bonifikaty w opłacie za przekształcenie na zasadach wynikających z art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Punktem wyjścia do ustalenia wysokości opłaty jest określenie wartości rynkowej gruntu przez rzeczoznawcę majątkowego. Na poczet ceny zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości określonej według stanu na dzień sprzedaży.
Opłata za przekształcenie, ustalona jest w trybie administracyjnym, poprzez wydanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, z możliwością udzielenia bonifikaty w opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności za zgodą Rady.
Zauważa się wzrost zainteresowania przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez użytkowników wieczystych z możliwością uzyskania 80% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia.
Wobec powyższego uzasadnienia wnosi się projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.

Opracował:
Wydział Gospodarki NieruchomościamiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja V (2006 - 2010)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2007-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.